Prof. Dr. Kemal Gözler: Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda anayasa

Prof. Kemal Gözler

10 Aralık 2016 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 316 milletvekili imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında Değişiklik Yapılmasına Dair Bir Kanun Teklifi” başlıklı bir kanun teklifi sunuldu[1].

Ben burada bu Anayasa Değişikliği Teklifi hakkındaki görüşlerimi kısaca açıklamak istiyorum. Bununla amacım, Değişiklik Teklifini görüşecek Anayasa Komisyonu üyelerine yol göstermek veya Değişiklik Teklifini oylayacak milletvekillerini uyarmak değildir. Uyarılarımın işe yaramadığını bilecek kadar tecrübe sahibiyim[2]. Amacım Türk anayasa hukuku doktrininin bir üyesi olarak, tarih karşısında sorumluluğumu yerine getirmekten ibarettir. İstedim ki, bu Değişiklik Teklifine zamanında karşı çıktığım kayda geçsin. İstedim ki, gelecekte, bir gün birileri çıkıp da bu değişikliği eleştirirlerse, adımı, bu değişikliğin kabul edilmesi safhasında susan anayasa hukukçularının arasında anmasınlar.

10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi 21 maddeden oluşuyor. Değişiklik Teklifini burada madde madde inceleyecek değilim. Değişiklik Teklifindeki teknik kusurlara da değinmeyeceğim. Ben sadece bir iki maddeden hareketle teklif edilen hükûmet sistemini eleştireceğim

Teklif edilen sistem başkanlık sistemi mi?

Bilindiği gibi bu Anayasa Değişikliği Teklifini hazırlayanlar, Türkiye’de bir “başkanlık sistemi” veya “Türk tipi bir başkanlık sistemi” kurmak arzusuyla yola çıktılar. Peki önerdikleri sistem bir “başkanlık sistemi” midir?

Bu soruya cevap verebilmek için önce başkanlık sistemi ile parlâmenter sistem arasında ayrımın nasıl yapıldığı hakkında genel bir bilgi verelim: Anayasa hukukunun genel teorisinde başkanlık sistemi ile parlâmenter sistem birbirinden üç aslî farkla ayrılır[3]. Bu farklardan biri şudur: Başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsızdır; yasama organı, yürütme organını görevden alamaz; buna karşılık yürütme organı da yasama organının görevine son veremez; yani onun seçimlerini yenileyemez. Parlâmenter sistemde ise, yasama organı güvensizlik oyuyla istediği zaman yürütme organının sorumlu kanadı olan hükûmeti düşürebilir. Buna karşılık yürütme organı da yasama organını feshedebilir; yani onun seçimlerini yenileyebilir. Özetle başkanlık sistemi, yasama ve yürütme organlarının birbirlerinin görevlerine son veremedikleri, parlâmenter sistem ise bu organların birbirlerinin görevlerine karşılıklı olarak son verebildikleri sistemlerdir.

Bu fark açısından 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifine bakılırsa, önerilen sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı görülür. Hatta önerilen sistem, başkanlık sisteminin tam tersi bir sistemdir. Açıkçası önerilen sistem, bu özellik bakımından, başkanlık sitemine değil, parlâmenter hükûmet sistemine benzemektedir. Şöyle:

Bir kere, Değişiklik Teklifine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılacaktır (m.4). İkinci olarak, Değişiklik Teklifi, hem Cumhurbaşkanına ve hem de TBMM’ye seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi vermektedir (m.12). Değişiklik Teklifine göre, “seçimlerin yenilenmesi” demek, hem TBMM seçimlerinin, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi demektir. Yani Cumhurbaşkanı isterse kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla, TBMM’nin seçimlerini yenileyebilmekte, yani onun görevine son verebilmektedir. TBMM de, isterse, kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla, Cumhurbaşkanının seçimlerini yenileyebilmekte, yani onun görevine son verebilmektedir.

Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine son verebildiği bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğu iddiası komik bir iddiadır. Başkanlık sistemi, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu sistemde yasama ve yürütme organları birbirinden kesin çizgilerle ayrıdır. Bunlar birbirilerinin görevlerine son veremezler.

Görüldüğü üzere, 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinde önerilen sistem, yasama-yürütme ilişkileri bakımından başkanlık sistemine değil, parlâmenter hükûmet sistemine benzemektedir. Şu farkla ki, parlâmenter sistemde cumhurbaşkanından başka bir de başbakan vardır. Teklif edilen sistemde ise başbakan yoktur. Fark yürütme organının kendi iç yapısı bakımındandır. Yasama ile yürütme organları arasındaki ilişki bakımından ortada parlâmenter sistem vardır. Belki önerilen sisteme isim koymak gerekirse buna “başbakansız parlâmenter sistem” ismi konabilir.

Asıl hedef ne?

Yukarıda açıklandığı üzere, başkanlık sistemi diye yola çıkanların vardıkları yerin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Tersine vardıkları yer, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir parlâmenter hükûmet sisteminden başka bir şey değildir.

Ne var ki, Anayasa Değişikliği Teklifinde önerilen hükûmet sisteminin ne olduğu sorununun, aslında anayasa hukuku doktrinini oyalayacak bir “çerez” olmaktan daha fazla bir değeri yoktur. Zira 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinin asıl hedefi, “başkanlık sistemi” veya “Türk tipi başkanlık sistemi” kurmak değil, Türkiye’de bir “kuvvetler birliği sistemi” kurmaktır.

Yukarıda açıklandığı gibi Değişiklik Teklifiyle, Türkiye’de yasama ve yürütme organları arasında tam bir birlik sağlanması amaçlanmaktadır. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılmasının nedeni budur. Cumhurbaşkanına veya TBMM’ye kendisinin ve diğerinin seçimlerini yenileme yetkisinin verilmesinin sebebi de yine budur. Amaç Cumhurbaşkanı ile TBMM’nin çoğunluğunun aynı siyasî partiden olmasının sağlanmasıdır. Eğer kazara Cumhurbaşkanının partisi, TBMM’de çoğunluk sağlayamazsa, Cumhurbaşkanı, kendi seçimini ve TBMM seçimlerini yenileyerek yasama ve yürütme arasında birliği sağlayacaktır. Hâliyle TBMM’nin de kendi seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yenileyerek bu birliği sağlama imkânı vardır. Bu birlik sağlandığında ise, Türkiye’de TBMM’nin Cumhurbaşkanı karşısında bir bağımsızlığı kalmayacak; TBMM onun kontrolü altına girecektir.

Belki bu eleştiriye karşı bir savunma olarak denebilir ki, Değişiklik Teklifinin öngördüğü sistemde, Cumhurbaşkanı ve TBMM, seçimleri yenilemek bakımından eşit konumdadır; Cumhurbaşkanı, TBMM karşısında kayırılmamıştır. Cumhurbaşkanı, kendisinin seçimini yenilemek kaydıyla, TBMM’nin seçimini yenileyebileceği gibi; TBMM de kendisinin seçimini yenilemek kaydıyla, Cumhurbaşkanının seçimini yenileyebilir. Silahlar eşittir. Dolayısıyla TBMM Cumhurbaşkanının kontrolü altına gireceğine, pekâlâ bunun tersi olabilir ve Cumhurbaşkanı TBMM’nin kontrolü altına girebilir.

Bu savunmaya karşı üç cevap verilebilir:

Bir kere, bu savunma, teklif edilen sistemde yasama ve yürütme kuvvetleri arasında ayrılığın kalmayacağı yolundaki eleştirinin teyidinden başka bir şey değildir. Biz, kuvvetler kimin elinde birleşirse birleşsin, kuvvetler birliğine karşıyız. Kuvvetlerin sadece Cumhurbaşkanının elinde birleşmesi değil, TBMM’nin elinde birleşmesi de kötü bir şeydir.

İkinci olarak, birden fazla partiden oluşan TBMM’nin birlikte hareket edip, tek başına bir organ olan Cumhurbaşkanını başarısızlığa uğratabileceği iddiası, Türkiye’nin siyasal gerçekliği açısından tutarlı bir iddia değildir. Eğer böyle bir çatışma ihtimali olursa, bu çatışmadan Cumhurbaşkanı galip çıkar. Nitekim Türkiye’de 7 Haziran 2015 genel seçimleri ile 1 Kasım 2015 genel seçimleri arasında yaşanan benzer bir çatışmadan bilindiği gibi Cumhurbaşkanı galip çıkmıştır. Zira TBMM’de çoğunluğu oluşturan partiler, Cumhurbaşkanı karşısında birlikte hareket edememişlerdir.

Nihayet Anayasa Değişikliği Teklifinin öngördüğü sistemde, Cumhurbaşkanının ve TBMM’nin seçimleri yenilemek bakımından eşit konumda olduğu, Cumhurbaşkanının kayırılmadığı iddiası, hukuken de doğru değildir. Çünkü Değişiklik Teklifine göre, TBMM, kendisinin ve Cumhurbaşkanının seçiminin yenilenmesine ancak üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla karar verebilir. Yani bunun için şimdi 550 üzerinden 330 milletvekilinin (Değişiklik Teklifi göre 600 üzerinden 360 milletvekilinin) kabul oyu gerekecektir. Açıkçası önerilen sistemde, TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenilemesi, Anayasa değişikliği yapması kadar zor bir şeydir. Bu nedenle TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar verme ihtimali fevkalade düşüktür. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı, beğenmediği TBMM çoğunluğunu değiştirmek için, herhangi bir koşula tâbi olmaksızın[4], istediği her zaman TBMM’nin ve kendisinin seçimlerini yenileyebilir.

Görüldüğü gibi seçimleri yenileme yetkisi bakımından TBMM’nin ve Cumhurbaşkanının sahip olduğu silahlar sanıldığı gibi eşit değildir.

Anayasa Değişikliği Teklifi kabul edilirse, Türkiye’de yasama ve yürütme organları arasında ayrılığın ortadan kalkacağı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhurbaşkanının kontrolü altına gireceği tahmin edilebilir.

Bir kuvvetler ayrılığı sistemi olan başkanlık sistemini kurmak için yola çıkanların, yasama ve yürütme kuvvetlerinin Cumhurbaşkanında birleşmesi esasına dayalı bir kuvvetler birliği hükûmet sistemine ulaşmış olmaları şaşırtıcıdır. Kurulması teklif edilen sisteme asla ve kat’a “başkanlık sistemi” ismi verilemez; zira başkanlık sistemi sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Teklif edilen sistem, “kuvvetlerin Cumhurbaşkanında birleşmesi esasına dayalı bir kuvvetler birliği hükûmet sistemi”nden başka bir şey değildir.

Yargı da cumhurbaşkanına bağımlı hâle getirilmektedir

Anayasa hukuku teorisinde, kuvvetler ayrılığına veya birliğine göre hükûmet sistemleri, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkilere göre tasnif edilir. Yargı organı işe karıştırılmaz. Çünkü onun her hâlükârda bağımsız olduğu var sayılır.

Ne var ki, 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi, yasama organının Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gibi, yargı organının da Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Değişiklik Teklifi, sadece yasama organını değil, aynı zamanda yargı organını da Cumhurbaşkanının kontrolü altına sokmaktadır.

Değişiklik Teklifine göre (m.17), “Hakimler ve Savcılar Kurulu” 12 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Teklif edilen sistemde, Adalet Bakanı ve Kurulun beş üyesi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Geriye kalan altı üye ise TBMM tarafından seçilmektedir. Bu düzenlemenin, anılan Kurulun bağımsızlığını sağlayabileceği çok şüphelidir.

Bu eleştiriye karşı, benzer düzenlemelerin başka demokratik ülkelerde de bulunduğu cevabı verilebilir. Doğrudur; oranlar farklı olmakla birlikte, yasama organlarına ve devlet başkanlarına hâkimler yüksek kurullarına üye seçme yetkisi veren yabancı ülke anayasaları vardır. Ancak bunun böyle olması, Anayasa Değişikliği Teklifindeki düzenlemenin Türkiye’de yargı bağımsızlığını sağlamaya yeterli bir düzenleme olduğu anlamına gelmez[5].

Değişiklik Teklifine göre (m.17), TBMM’ye Hâkimler ve Savcılar Kuruluna altı üye seçme yetkisi tanınması ve özellikle de üye seçiminde birinci turda üçte iki, ikinci turda beşte üç çoğunluk aranması, bu turda da çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday arasından ad çekme usûlüyle seçim yapılması, bağımsızlık açısından önemlidir. Ancak yeterli değildir. Çünkü bir kere, bu Kurulun üyelerinin zaten yarısı Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. İkinci olarak, yukarıda açıklandığı gibi, teklif edilen sistem, zaten TBMM ile Cumhurbaşkanı arasında birlik sağlanması üzerine kuruludur. TBMM ile Cumhurbaşkanı arasında birliğin sağlanması amacı gerçekleşirse, “Hakimler ve Savcılar Kurulu”nun üyelerinin yarısını seçme yetkisinin TBMM’ye verilmesinin pek bir anlamı kalmaz.

Yukarıda açıklandığı gibi, öngörülen sistemde, yasama organı nasıl Cumhurbaşkanının kontrolü altına girecekse, aynı sebepten dolayı, yargı organı da Cumhurbaşkanının kontrolü altına girecektir. Zira Hakimler ve Savcılar Kurulunun altı üyesi zaten doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır; geri kalan altı üyesi de Cumhurbaşkanının kontrolü altındaki TBMM tarafından seçilecektir.

* * *

Ayrıca belirtmek isterim ki, Anayasa Değişikliği Teklifiyle getirilmek istenen sistemde, gerek Cumhurbaşkanı ile yasama arasındaki ilişkilerde, gerek Cumhurbaşkanı ile yargı arasındaki ilişkilerde, gerekse Cumhurbaşkanı ile idare arasındaki ilişkilerde denge ve denetleme mekanizmaları yoktur. Seçimleri yenileme, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atama, üst düzey kamu yöneticilerini atama, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye atama gibi Cumhurbaşkanına verilen yetkiler şartsız ve sınırsız bir şekilde, herhangi bir denetime tâbi olmaksızın verilmektedir. Bu şekilde bir yetki verme örneği çağdaş demokrasilerde yoktur. Sık sık örnek olarak zikredilen Amerika Birleşik Devletlerinde dahi Başkanın yüksek kamu görevlilerini ve yüksek hakimleri atama yetkisi Senatonun onayına tâbidir.

Görüldüğü gibi 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi, kuvvetler ayrılığı teorisinden uzaklaşmakta ve bir kuvvetler birliği sistemi kurmaya çalışmaktadır. Teklif edilen sistemde sadece yasama organı değil, yargı organı da Cumhurbaşkanının kontrolü altına sokulmaktadır.

Kuvvetler ayrılığı yoksa hürriyet de yoktur

Bundan 268 sene önce Montesquieu’nün söylediği gibi, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde hiçbir şekilde hürriyet olmaz. Bu konuda Montesquieu’nün yazdıklarını özetlemeden olduğu gibi verelim. 1748 yılında yayınlanan “Kanunların Ruhu (De l’esprit des lois)” isimli eserinde Montesquieu şöyle diyor:

“Eğer aynı idarenin kişilik veya yapısında, yasama erki yürütme erkiyle birleşmişse, hiçbir şekilde hürriyet yoktur. Çünkü aynı monarkın veya aynı senatonun, zalimce yürütmek için zalimce kanunlar yapmasından korkulur.

Yargı erki de, yasama ve yürütme erklerinden ayrılmış değilse gene hürriyet yoktur. Eğer bu erk, yasama erkiyle birleşirse, vatandaşların hayat ve hürriyetleri üzerindeki idare, keyfe kalmış bir idare olur. Çünkü yargıç kanun koyucunun durumuna düşer. Şayet yargı erki, yürütme erkiyle birleşirse, yargıç korkunç bir zalim kesilir”

Bu üç erki de aynı kişi veya… kurullar kullanırsa her şey mahvolur. ….

Avrupa’nın çoğu krallıklarında hükûmet hafifletilmiştir. … Bu üç erkin padişahın kişiliğinde birleştiği Türk ülkesinde ise korkunç bir istibdat hüküm sürer[6]. …

Bu cumhuriyetlerde bir vatandaş ne durumda bulunur, artık siz düşünün. Aynı idareciler kitlesi, kanunu yürütme yolunda, zaten yine kanun koyucu sıfatıyla kendi kendine verdiği tam bir yetkiye sahiptir; genel emirleriyle devleti silip süpürebilir; ve yargı erki de kendisinde bulunduğu için, özel emirleriyle de herhangi bir vatandaşı mahvedebilir.

Orada bütün iktidar, bir bütün halini almıştır; zalim bir hükümdarın varlığını belli eden bir dış emare olmasa dahi, bu olay her an hissedilir.

Müstebit olmak isteyen hükümdarlar da, bütün idare otoritesini kendi kişiliklerinde birleştirmekle işe başlarlar”[7].

Korkulan odur ki, Montesquieu’nün 1748’de “Türk ülkesi” için yazdığı şeyler, 2016’da Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleşmek üzeredir.

Önemle belirtmek isterim ki, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin elinde toplandığı kişinin kim olduğunun bir önemi yoktur. Bu kişi, bir “bilge kral” veya halk tarafından yüksek bir oy oranıyla seçilmiş bir başkan olsa bile değişen bir şey olmaz. Halk tarafından seçilmiş olması bu kişinin yetkilerini kötüye kullanmayacağı anlamına gelmez. Her kuvvetin doğasında kötüye kullanılma eğilimi vardır. Bundan 129 sene önce Lord Acton’un söylediği gibi “iktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır[8]. İktidar iktidarla sınırlanır. İktidardakilerin insafıyla değil!

Kuvvetlerin aynı elde toplandığı bir sistemde kimse güvende değildir. Böyle bir sistemde medenî yaşam tehdit altındadır.

Kuvvetler ayrılığı yoksa anayasa da yoktur

Kuvvetler ayrılığı teorisi, anayasacılığın en temel ve en eski teorisidir. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde “anayasa” da olmaz. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir devlet, “anayasal devlet” değildir. Bu husus, en güzel, en çarpıcı bir şekilde 16 Ağustos 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin 16’ncı maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

“Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda anayasa yoktur[9].

Bundan 227 yıl önce ilân edilmiş bu madde şunu söylüyor: Bir devlette bir anayasanın olduğunu söyleyebilmek için, o devlette, bir yandan vatandaşların hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması, diğer yandan da o devlette kuvvetler ayrılığının olması gerekir. Bu iki şart gerçekleşmedikçe, bir devlette “anayasa” isimli bir belgenin olması, o devlette gerçek anlamda bir anayasanın bulunduğunu göstermez.

Türkiye’de son yıllarda, vatandaşların hak ve hürriyetlerinin güvence altında olup olmadığı çok tartışmalıdır. Kuvvetler ayrılığı ise, uygulamada varlığı ve etkililiği tartışmalı olsa bile, hiç olmazsa Anayasamıza göre şeklen vardı. 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifiyle artık kuvvetler ayrılığı, sadece fiilen değil, resmen de kaldırılmaktadır. Söz konusu Anayasa Değişikliği Teklifinin gerçek anlamı budur: Fiilen kalkmış olan kuvvetler ayrılığını resmen de kaldırmak!

Sonuç

10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi, kabul edilirse, Türkiye’de sadece hükûmet sisteminde bir değişiklik olmayacak; kuvvetler ayrılığı ilkesi de ortadan kalkacaktır. Bu ilkenin ortadan kalkmasıyla, bir yandan Montesquieu’nün söylediği gibi Türkiye’de “hürriyet” de ortadan kalkacaktır. Diğer yandan da, bu ilkenin ortadan kalkmasıyla, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin beyan ettiği gibi, “anayasa” da ortadan kalkacaktır. Zira yukarıda açıklandığı gibi kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hürriyet de, anayasa da olmaz.

Anayasa Değişikliği Teklifi kabul edilirse, şüphesiz içinde pek çok temel hak ve hürriyetin sayıldığı ve başlığı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” olan “2709 sayılı Kanun” Türkiye’de yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak bu “Kanun”, gerçek anlamda bir “anayasa” değil; iktidarı sınırlandırmayan, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet karşısında korumayan bir kağıt parçasından başka bir şey olmayacaktır. Böyle bir kağıt parçasına, anayasa hukuku literatüründe “görünüşte anayasa (façade constitution)” veya “sahte anayasa (fake constitution)” ve hatta “tuzak anayasa  (trap-constitution)” denmektedir[10].

* * *

Anayasacılığın 200 küsur yıllık zengin bir geçmişi vardır. Anayasacılığın kuvvetler ayrılığı ilkesi gibi tecrübeyle teyit edilmiş temel ilke ve teorileri vardır. Bu ilke ve teorileri görmezden gelerek, dünyada eşi benzeri görülmemiş hükûmet sistemleri tasarlamak, bir art niyetin mahsulü değil ise, gayriciddi bir çabadan başka bir şey değildir.

* * *

Yıllarca üniversitede anayasa hukuku dersi vermiş, anayasa hukuku alanında pek çok kitap ve makale yazmış, hayatını anayasa hukukuna adamış bir akademisyen olarak, 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifini okumuş olmaktan dolayı derin bir üzüntü içindeyim.


KAYNAKÇA

10 Aralık 2016 Tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Bir Kanun Teklifi”, Dönemi ve Yasama Yılı: 26/2, Esas Numarası: 2/1504  http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1504.pdf) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016).

ACTON, Lord Acton, “Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887”, in Historical Essays and Studies, (Ed.: J. N. Figgis ve R. V. Laurence, London, Macmillan, 1907 (http://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016).

DÉCLARATİON des Droits de l’Homme et du Citoyen, (https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016).

GÖZLER (Kemal), Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, Temmuz 2001 (http://www.anayasa.gen.tr/adgm.htm) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016)

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin, 8. Baskı, 2016.

LANDAU (David), “Abusive Constitutionalism”, University of California Davis Law Review, Cilt 47, Sayı 1, 2013, s.189-260.

LIJPHART (Arend), Çağdaş Demokrasiler, (Çev.: Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Ankara, Yetkin Yayınları, Tarihsiz (1997? [Orijinali 1984]), s.62-64.

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1748, Deuxième Partie, Livre XI, Chapitre VI. Türkçe Çevirisi: Montesquieu, “İngiltere’nin Esas Teşkilatı”, (Çev. Mükbil Özyörük), Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt II, 1947, Sayı 1-2, s.75-83.

SARTORI (Giovanni), “Constitutionalism: A Preliminary Discussion”, American Political Science Review, 1962, Cilt 56, s.853-862.

ULUŞAHİN (Nur), Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1999.

 


[1].  Dönemi ve Yasama Yılı:  26/2, Esas Numarası: 2/1504 (http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1504.pdf) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016).

[2].  Geçmişte, bu tecrübeye sahip olmadığım için, 21 Kasım 2001 tarih ve 4720 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu daha teklif safhasındayken, oturup, bu değişikliğin bütün maddelerini tek tek inceleyip eleştiren bir “kitap” yazmıştım: Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Yayınevi, Temmuz 2001 (http://www.anayasa.gen.tr/adgm.htm). 10 Aralık 2016 Anayasa Değişikliği Teklifi hakkında ise bir “kitap” değil, bir “makale” dahi yazacak istek ve enerjim kalmadı.

[3].  Bu farklar için bkz.: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin, 8. Baskı, 2016, s.231-233, 243-245; Nur Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1999, s.27-51; Arend Lijphart, Çağdaş Demokrasiler, (Çev.: Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Ankara, Yetkin Yayınları, Tarihsiz (1997?, [Orijinali 1984]), s.62-64.

[4].  Anayasa Değişikliği Teklifinin önerdiği sistemde, mevcut 116’ncı maddenin aksine, Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesi için öngörülmüş bir şart yoktur.

[5].  Demokratik ülkelerde görülen bazı düzenlemeler, Türkiye’ye ithal edilirken, özünden koparılıp kötüye kullanılabiliyor. Bu açıdan David Landau tarafından ortaya atılan “istismarcı anayasacılık” veya “suistimalci anayasacılık (abusive constitutionalism)” kavramına dikkat çekmek isterim. David Landau’ya göre bazı ülkelerde demokratik rejimler, anayasa değişikliği yoluyla adım adım ortadan kaldırılıyor. İktidardaki güçlü başkanlar, ustaca ve kurnazca plânlanmış anayasa değişiklikleri yoluyla kendilerinin görevde kalmasını sağlayacak bir anayasal sistem kuruyorlar. Özellikle anayasa değişikliği yoluyla kendilerini denetleyecek organları etkisiz hâle getiriyorlar. Bu şekilde yeniden biçimlendirilen anayasanın tam anlamıyla otoriter olduğu söylenemez; çünkü seçimler yapılmaya devam edilir. Uzaktan bakıldığında anayasa hâlâ demokratikmiş gibi görünür. Ama yakından bakıldığında, anayasanın, gerçekte demokratik düzeni yok etmek için anayasa değişiklikleri yoluyla sinsice yeniden tasarlandığı görülür. Landau bu olguya “suistimalci anayasacılık (abusive constitutionalism)” ismini vermektedir. Bkz.: David Landau, “Abusive Constitutionalism”, University of California Davis Law Review, Cilt 47, Sayı 1, 2013, s.189-260, özellikle s.191. Kanımızca, Türkiye’de son Anayasa Değişikliği Teklifi, suistimalci anayasacılığın güzel bir örneğidir.

[6].  Orijinali: “Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme”.

[7].  Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Deuxième Partie, Livre XI, Chapitre VI. Yukarıdaki alıntı Mükbil Özyörük’ün Türkçe çevirisinden yapılmıştır. Bkz.: Montesquieu, “İngiltere’nin Esas Teşkilatı”, Çev. Mükbil Özyörük, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt II, 1947, Sayı 1-2, s.75-76.

[8].  “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton, “Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887”, in Historical Essays and Studies, (Ed.: J. N. Figgis ve R. V. Laurence, London, Macmillan, 1907 (http://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016).

[9].  “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution” (https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/ Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789) (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2016).

[10]. Giovanni Sartori, “Constitutionalism: A Preliminary Discussion”, American Political Science Review, 1962, Cilt 56, s.853-862, 861.

Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar
Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.
Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kemal Gözler: Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda anayasa” için 108 yorum

 • 27 Haziran 2018 tarihinde, saat 18:34
  Permalink

  Thank you for all of your efforts on this site. Ellie delights in doing investigation and it is easy to see why. Many of us hear all concerning the lively tactic you give reliable solutions via this web blog and welcome response from people about this subject plus our favorite princess is truly understanding a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. Your conducting a superb job.

  Yanıtla
 • 27 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:36
  Permalink

  I simply needed to say thanks once again. I do not know the things I would’ve achieved without the points contributed by you directly on that subject. Certainly was an absolute depressing matter in my opinion, however , observing your specialized tactic you treated it made me to weep with happiness. I am just happy for this help as well as have high hopes you comprehend what a powerful job you are always undertaking educating many people through the use of your web site. Probably you haven’t encountered all of us.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:43
  Permalink

  I precisely wished to appreciate you all over again. I’m not certain the things I might have created without those aspects revealed by you concerning my problem. This has been a very frightful matter in my position, nevertheless looking at the specialised style you solved the issue took me to cry for delight. I’m happy for the information and as well , expect you are aware of a powerful job you happen to be putting in training other individuals through a site. Most probably you have never met any of us.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 09:10
  Permalink

  I want to show some appreciation to the writer for rescuing me from this type of incident. Just after looking out throughout the the net and coming across strategies which are not pleasant, I thought my life was over. Existing minus the strategies to the issues you’ve fixed all through your main post is a crucial case, as well as ones which might have badly damaged my career if I hadn’t discovered your blog post. Your personal expertise and kindness in controlling the whole thing was precious. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a thing like this. I can at this moment relish my future. Thanks for your time very much for your skilled and results-oriented guide. I will not hesitate to recommend your web blog to anyone who needs recommendations about this topic.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:20
  Permalink

  I would like to show thanks to you just for bailing me out of this situation. Because of researching through the search engines and seeing views that were not beneficial, I thought my life was done. Being alive devoid of the solutions to the problems you have resolved as a result of your posting is a crucial case, as well as ones which could have in a negative way damaged my entire career if I had not discovered the blog. That ability and kindness in dealing with all the details was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a point like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks for your time so much for the specialized and sensible guide. I won’t hesitate to propose your web blog to any individual who wants and needs guidance about this matter.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 20:24
  Permalink

  I wish to convey my respect for your generosity giving support to women who need help with this one area. Your real dedication to getting the message across had been pretty good and has made individuals like me to reach their dreams. Your personal useful tips and hints denotes so much to me and somewhat more to my office workers. Regards; from each one of us.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:19
  Permalink

  I just wanted to write down a quick remark to be able to express gratitude to you for some of the splendid concepts you are placing here. My prolonged internet lookup has now been paid with reliable facts and strategies to exchange with my relatives. I ‘d suppose that we website visitors are rather endowed to be in a fabulous network with very many lovely professionals with helpful solutions. I feel very much fortunate to have encountered your website page and look forward to so many more cool minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:27
  Permalink

  I would like to show appreciation to the writer for bailing me out of this particular dilemma. Because of researching throughout the search engines and obtaining methods which were not productive, I assumed my entire life was done. Living minus the approaches to the difficulties you’ve sorted out through this site is a critical case, and the kind which might have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t noticed your website. Your personal talents and kindness in taking care of all things was important. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for your specialized and sensible guide. I will not be reluctant to refer your web site to anyone who will need support about this situation.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:30
  Permalink

  I’m also writing to let you be aware of what a magnificent discovery my cousin’s daughter undergone visiting the blog. She noticed plenty of things, which included how it is like to have a very effective giving nature to have many others effortlessly know selected problematic issues. You really exceeded our own expected results. Thanks for offering these warm and helpful, dependable, revealing and easy thoughts on that topic to Ethel.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 11:51
  Permalink

  Can I simply say what a reduction to seek out somebody who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know how to convey a problem to mild and make it important. More folks need to learn this and perceive this side of the story. I cant consider youre no more standard since you positively have the gift.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 15:44
  Permalink

  I must express my thanks to this writer for bailing me out of this particular trouble. Just after surfing through the the web and meeting tips which are not beneficial, I was thinking my life was well over. Living without the solutions to the issues you have sorted out by means of your good article content is a crucial case, and the ones which might have badly affected my entire career if I had not discovered your web page. Your main ability and kindness in controlling all things was excellent. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a stuff like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for this impressive and results-oriented guide. I won’t hesitate to endorse your blog post to anybody who would like recommendations on this subject matter.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:00
  Permalink

  I have to show appreciation to the writer for bailing me out of this particular circumstance. Right after searching through the internet and meeting suggestions which are not pleasant, I was thinking my entire life was well over. Existing without the solutions to the problems you’ve resolved through your entire blog post is a crucial case, and the kind which may have adversely damaged my career if I had not come across your web site. That competence and kindness in touching every aspect was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a step like this. I can at this time look ahead to my future. Thanks very much for your impressive and sensible guide. I will not hesitate to propose your web sites to anybody who needs direction on this matter.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:06
  Permalink

  I simply needed to appreciate you yet again. I do not know the things I could possibly have used without these ideas documented by you over my question. It absolutely was an absolute horrifying dilemma in my circumstances, nevertheless understanding this skilled fashion you processed it forced me to leap with contentment. I’m just happier for the information and as well , sincerely hope you are aware of an amazing job you are always providing training people today using a site. Probably you have never got to know all of us.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 05:27
  Permalink

  A lot of thanks for all of your efforts on this blog. Gloria really loves participating in internet research and it is obvious why. My spouse and i know all relating to the lively way you give important suggestions on this web site and even recommend response from others on the idea and our favorite princess is in fact learning a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You’re performing a superb job.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 09:27
  Permalink

  I in addition to my guys happened to be studying the good points located on your web site and then all of the sudden got an awful feeling I had not expressed respect to you for those techniques. Those boys had been certainly stimulated to learn all of them and already have honestly been taking pleasure in these things. Thank you for actually being quite considerate and then for utilizing this form of notable subject matter most people are really desperate to be aware of. Our own honest regret for not expressing appreciation to you sooner.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 11:16
  Permalink

  I intended to write you this little bit of remark to thank you so much over again considering the marvelous concepts you’ve contributed above. This has been so tremendously generous of people like you to grant extensively what most people might have marketed for an e-book in making some money for themselves, notably considering the fact that you could possibly have tried it in the event you considered necessary. Those points as well worked like a good way to know that other people have similar keenness similar to mine to see whole lot more around this problem. I am sure there are many more pleasurable sessions in the future for those who take a look at your website.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 16:40
  Permalink

  Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily splendid opportunity to read from here. It really is so nice and also stuffed with a lot of fun for me and my office friends to search your blog particularly thrice in one week to see the newest secrets you have. Of course, I am just always amazed with the remarkable tips you serve. Some 4 areas on this page are unquestionably the most effective we have had.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:06
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with an extremely spectacular opportunity to read in detail from this blog. It is always so awesome and as well , packed with amusement for me and my office fellow workers to visit your web site not less than three times in 7 days to read through the newest secrets you have got. Not to mention, I’m just certainly amazed with your superb methods you serve. Selected 3 points on this page are absolutely the most suitable I’ve had.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:24
  Permalink

  My spouse and i felt ecstatic that John managed to round up his investigations while using the precious recommendations he acquired through your weblog. It is now and again perplexing to simply possibly be giving freely tips and tricks which often some people might have been selling. We understand we’ve got you to be grateful to because of that. Those explanations you’ve made, the straightforward website menu, the friendships you can make it easier to foster – it’s got everything awesome, and it’s really leading our son in addition to us consider that the topic is satisfying, and that is particularly fundamental. Thanks for everything!

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:07
  Permalink

  My wife and i have been absolutely fortunate Michael could carry out his preliminary research using the precious recommendations he made from your very own web page. It’s not at all simplistic to just happen to be freely giving tips that many many others have been making money from. And we all fully grasp we have the website owner to give thanks to for this. The specific illustrations you have made, the simple web site navigation, the friendships your site help create – it’s got all terrific, and it’s letting our son in addition to our family understand this subject matter is satisfying, which is particularly essential. Thank you for the whole thing!

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:03
  Permalink

  I wanted to develop a brief comment so as to say thanks to you for some of the fantastic hints you are posting at this site. My time-consuming internet search has at the end been paid with brilliant content to write about with my best friends. I ‘d assert that many of us readers are unequivocally blessed to live in a decent site with very many perfect individuals with insightful suggestions. I feel extremely grateful to have seen your entire web site and look forward to really more excellent minutes reading here. Thank you again for all the details.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:46
  Permalink

  I wanted to put you that bit of observation to help say thanks as before for the incredible advice you have discussed in this article. It is simply shockingly open-handed with you to supply freely precisely what a number of us could possibly have offered for sale for an e-book to make some dough for their own end, especially considering the fact that you might well have done it in case you desired. These thoughts also worked to be the good way to fully grasp someone else have similar passion the same as my personal own to know more and more in regard to this problem. I know there are lots of more pleasurable occasions in the future for many who discover your site.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:01
  Permalink

  Thanks for your whole effort on this web page. Debby delights in getting into internet research and it is obvious why. Most people hear all relating to the powerful manner you create worthwhile information via this web site and as well foster response from other ones about this article and our own princess is in fact studying a lot. Take advantage of the rest of the year. You’re performing a powerful job.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:14
  Permalink

  Needed to send you that very small note to finally say thanks the moment again for your pleasant guidelines you’ve shown on this site. It was simply tremendously generous with you in giving unhampered all many individuals would have offered for sale for an e-book in order to make some cash on their own, notably since you might have tried it in case you desired. The solutions also acted to be the great way to know that other people online have the same keenness really like my own to know the truth more in terms of this issue. I am certain there are thousands of more enjoyable occasions ahead for folks who scan through your blog post.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 03:05
  Permalink

  I truly wanted to send a simple word to be able to express gratitude to you for all of the wonderful tricks you are writing on this site. My particularly long internet lookup has finally been compensated with really good facts to write about with my two friends. I would state that that many of us website visitors are very blessed to dwell in a decent site with very many awesome professionals with very beneficial things. I feel very privileged to have come across your webpages and look forward to really more cool minutes reading here. Thank you again for everything.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:28
  Permalink

  Thank you for all of the hard work on this site. Ellie delights in participating in investigations and it’s easy to understand why. Many of us notice all relating to the compelling form you create very useful items through the website and even encourage contribution from visitors on that theme so our favorite princess is being taught a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You’re the one carrying out a powerful job.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:06
  Permalink

  I precisely needed to thank you so much yet again. I am not sure what I would have carried out without these information shown by you directly on my problem. It seemed to be a real challenging scenario in my opinion, nevertheless viewing the specialised technique you dealt with it forced me to cry for gladness. I am just happy for your help and then pray you are aware of a powerful job you’re carrying out teaching the rest via your website. Most likely you haven’t got to know all of us.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:08
  Permalink

  I precisely needed to say thanks yet again. I’m not certain what I would have tried in the absence of the type of secrets shared by you over such field. Entirely was a real distressing setting in my opinion, but understanding a new skilled mode you managed the issue forced me to weep for happiness. I will be grateful for the help and as well , hope you are aware of a great job that you’re putting in training people today with the aid of your web site. I am certain you haven’t encountered all of us.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:39
  Permalink

  My spouse and i have been absolutely thankful John could round up his inquiry because of the precious recommendations he gained from your very own web site. It’s not at all simplistic to just be giving freely key points that many some others may have been trying to sell. We really fully grasp we need the website owner to thank for that. The entire explanations you’ve made, the straightforward web site menu, the friendships you can make it easier to instill – it’s got everything remarkable, and it’s aiding our son and our family feel that that subject matter is exciting, which is unbelievably fundamental. Thank you for the whole thing!

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:31
  Permalink

  I intended to draft you the little bit of remark just to thank you so much once again with your marvelous knowledge you’ve contributed above. This has been really extremely generous with people like you to supply unreservedly just what numerous people could have distributed for an electronic book to generate some bucks for themselves, precisely considering the fact that you could have done it if you decided. The basics likewise served like the good way to be certain that many people have the identical fervor like my very own to see much more when it comes to this matter. I know there are numerous more enjoyable periods up front for those who read carefully your website.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:56
  Permalink

  I in addition to my guys were actually looking through the excellent pointers from your web page then all of a sudden developed a horrible suspicion I never expressed respect to you for those tips. Those young boys were totally excited to read all of them and now have surely been making the most of these things. Thank you for getting indeed helpful as well as for considering variety of beneficial things millions of individuals are really desperate to understand about. Our honest regret for not saying thanks to sooner.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 01:58
  Permalink

  My husband and i have been now joyous when Ervin could do his researching through the entire precious recommendations he got from your web site. It’s not at all simplistic just to continually be releasing information people today could have been selling. Therefore we grasp we have the website owner to appreciate because of that. The main explanations you made, the simple website navigation, the friendships your site help to instill – it is everything sensational, and it is helping our son and us do think the theme is thrilling, and that is extremely pressing. Many thanks for all!

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:14
  Permalink

  I enjoy you because of your entire work on this blog. Gloria enjoys carrying out internet research and it is obvious why. Almost all hear all of the dynamic form you present vital tips and hints by means of this web site and even foster contribution from other ones on the point so my girl is always studying a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You have been carrying out a useful job.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:20
  Permalink

  Thanks for each of your labor on this blog. Gloria loves making time for investigation and it’s really obvious why. We hear all about the powerful method you present informative information on the web site and even welcome contribution from other individuals on this issue so our own simple princess is learning a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You’re doing a fabulous job.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:38
  Permalink

  I precisely desired to say thanks yet again. I’m not certain what I could possibly have carried out without the tips and hints revealed by you concerning that problem. Entirely was a real traumatic difficulty in my position, but being able to view a well-written fashion you solved it took me to cry with contentment. I’m just happy for your support as well as pray you realize what a great job that you are providing instructing the others through your website. I know that you haven’t come across all of us.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:24
  Permalink

  I intended to send you the tiny note just to give many thanks again on your exceptional pointers you’ve featured in this article. This is really extremely open-handed of people like you to deliver easily exactly what most of us could have supplied for an e-book to generate some bucks for themselves, especially since you might have done it in case you desired. Those ideas as well served to provide a fantastic way to recognize that other people have the same keenness really like my own to figure out very much more when considering this problem. I believe there are many more pleasant moments ahead for many who see your blog.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:05
  Permalink

  I’m writing to let you be aware of what a notable experience my wife’s girl encountered reading through your webblog. She realized a good number of pieces, which included how it is like to have an amazing giving heart to let folks easily know several problematic subject matter. You undoubtedly exceeded readers’ expected results. Many thanks for giving the necessary, trusted, informative and as well as fun tips on your topic to Emily.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 05:51
  Permalink

  I simply wanted to jot down a quick comment to say thanks to you for some of the fantastic information you are sharing at this website. My considerable internet search has now been compensated with reasonable know-how to share with my partners. I ‘d mention that many of us site visitors actually are definitely lucky to be in a remarkable website with very many wonderful people with very beneficial secrets. I feel really grateful to have seen the site and look forward to some more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for everything.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 11:01
  Permalink

  I want to express appreciation to you just for bailing me out of this dilemma. After researching throughout the world-wide-web and getting thoughts that were not helpful, I figured my life was well over. Being alive minus the answers to the issues you’ve sorted out through your entire article content is a serious case, as well as those which could have in a negative way affected my entire career if I hadn’t noticed the blog. Your capability and kindness in playing with all the stuff was invaluable. I’m not sure what I would have done if I had not discovered such a subject like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the skilled and amazing guide. I will not be reluctant to suggest your site to any person who should receive assistance about this area.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:26
  Permalink

  My spouse and i have been so ecstatic when Ervin managed to conclude his web research while using the ideas he discovered using your web pages. It is now and again perplexing to simply be handing out guides people today may have been trying to sell. We know we have you to thank for this. These illustrations you made, the easy site menu, the friendships your site give support to create – it’s got everything astonishing, and it is assisting our son and the family believe that that matter is amusing, which is certainly extraordinarily serious. Many thanks for all the pieces!

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:43
  Permalink

  I have to express my appreciation to you just for rescuing me from this type of circumstance. Because of checking throughout the world wide web and obtaining opinions which were not pleasant, I figured my entire life was over. Existing minus the approaches to the issues you’ve sorted out as a result of your article is a critical case, as well as those which may have adversely damaged my career if I had not discovered the blog. Your natural talent and kindness in maneuvering a lot of things was excellent. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a thing like this. It’s possible to at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for your impressive and sensible guide. I will not hesitate to recommend your web blog to any person who needs to have recommendations on this situation.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:34
  Permalink

  I enjoy you because of all your valuable effort on this website. Ellie really loves doing investigation and it’s obvious why. Most people know all about the lively ways you create both useful and interesting tips and tricks through this web site and therefore inspire participation from other people about this article then my girl is understanding so much. Enjoy the remaining portion of the year. You’re carrying out a splendid job.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:21
  Permalink

  I would like to convey my gratitude for your kind-heartedness supporting those people that need assistance with this particular subject matter. Your personal dedication to passing the solution up and down became surprisingly interesting and has all the time enabled people just like me to reach their pursuits. This warm and friendly key points means this much to me and much more to my peers. Best wishes; from all of us.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:56
  Permalink

  I in addition to my buddies have already been looking at the nice helpful hints from your web blog then at once developed an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those secrets. All the ladies came for this reason joyful to read them and have in effect honestly been making the most of these things. Thank you for actually being quite accommodating as well as for having this kind of quality tips millions of individuals are really needing to know about. My very own sincere regret for not saying thanks to you earlier.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 03:46
  Permalink

  Thank you a lot for providing individuals with remarkably brilliant opportunity to discover important secrets from this blog. It is often very good and as well , stuffed with a good time for me personally and my office colleagues to search the blog at the very least thrice in one week to find out the new issues you have got. And of course, I’m so certainly motivated for the fabulous advice you give. Some two ideas on this page are clearly the simplest I have ever had.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 15:46
  Permalink

  I really wanted to write down a comment to thank you for all of the pleasant strategies you are giving on this site. My time-consuming internet look up has now been recognized with professional points to go over with my family members. I ‘d believe that many of us site visitors actually are very much blessed to live in a fine site with very many special professionals with beneficial solutions. I feel truly blessed to have come across your entire web pages and look forward to many more awesome minutes reading here. Thank you again for all the details.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:44
  Permalink

  Needed to put you that little bit of word to help thank you very much over again on the marvelous solutions you’ve discussed here. It’s quite seriously generous of you to deliver without restraint all that a lot of people would have offered for sale for an e book to help with making some bucks for themselves, particularly seeing that you might well have done it in case you decided. These thoughts as well served like the easy way to understand that other individuals have similar keenness just as my personal own to grasp significantly more with reference to this matter. I am certain there are a lot more fun sessions up front for people who discover your website.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:03
  Permalink

  I simply had to say thanks all over again. I’m not certain what I could possibly have undertaken without the ideas discussed by you about my subject matter. It truly was an absolute troublesome crisis in my position, however , witnessing this skilled fashion you treated that made me to weep for gladness. I will be thankful for this service and sincerely hope you know what an amazing job that you’re doing educating men and women with the aid of your websites. I’m certain you haven’t got to know all of us.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 03:19
  Permalink

  I simply wished to appreciate you all over again. I am not sure the things that I could possibly have implemented without the actual suggestions discussed by you about my problem. It was actually a very frustrating setting in my circumstances, but looking at a new specialized fashion you solved it made me to weep over delight. I’m happier for this support as well as hope you realize what an amazing job you’re accomplishing educating the rest all through a web site. Most probably you’ve never met all of us.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:53
  Permalink

  I wish to show appreciation to this writer just for rescuing me from this type of condition. Just after looking out through the online world and coming across thoughts which were not pleasant, I figured my life was well over. Existing devoid of the solutions to the difficulties you have resolved through your entire article is a crucial case, and those which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t discovered your site. Your own personal know-how and kindness in playing with all the stuff was invaluable. I am not sure what I would have done if I had not come across such a point like this. I can at this moment relish my future. Thanks for your time very much for your professional and amazing help. I won’t hesitate to suggest your web page to anybody who needs and wants tips on this subject.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 16:54
  Permalink

  Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily nice opportunity to read in detail from here. It really is so good and also full of a lot of fun for me personally and my office mates to visit your web site nearly thrice in one week to read the fresh issues you have got. And definitely, I’m also usually motivated with the dazzling tips served by you. Some two areas in this posting are certainly the most suitable I’ve ever had.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:05
  Permalink

  I wish to show my thanks to this writer just for bailing me out of this matter. After scouting through the search engines and meeting strategies which were not pleasant, I figured my life was over. Existing without the presence of answers to the problems you’ve fixed by means of your good posting is a critical case, as well as ones which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t discovered your website. Your skills and kindness in touching a lot of stuff was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a solution like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks for your time so much for the professional and effective help. I won’t be reluctant to suggest your web sites to any person who wants and needs support on this subject.

  Yanıtla
 • 9 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:15
  Permalink

  Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily spectacular opportunity to read critical reviews from this site. It’s usually so pleasing and also full of a good time for me personally and my office colleagues to visit the blog particularly three times in a week to learn the newest things you have. And lastly, I’m just usually fascinated concerning the awesome tricks you give. Some 1 areas in this article are certainly the most suitable we have had.

  Yanıtla
 • 9 Temmuz 2018 tarihinde, saat 03:23
  Permalink

  I not to mention my guys were examining the best helpful hints found on the website then unexpectedly I got a horrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those tips. All of the boys had been for this reason joyful to see them and have seriously been enjoying them. Thanks for turning out to be very accommodating and for getting this form of good subject areas most people are really wanting to know about. My sincere apologies for not saying thanks to sooner.

  Yanıtla
 • 17 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:18
  Permalink

  I needed to draft you that very little observation in order to thank you as before over the spectacular tips you’ve featured above. It has been quite extremely open-handed of people like you to grant unhampered all that a lot of folks would’ve sold as an e-book in making some bucks on their own, most importantly considering that you might have tried it in case you considered necessary. The secrets also worked to become a fantastic way to fully grasp many people have similar eagerness really like my own to learn many more when it comes to this problem. Certainly there are millions of more pleasant periods ahead for individuals who go through your site.

  Yanıtla
 • 20 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:20
  Permalink

  I wanted to type a quick word to say thanks to you for all the great techniques you are showing here. My incredibly long internet search has finally been paid with professional details to go over with my colleagues. I would admit that many of us readers actually are unquestionably lucky to live in a very good network with so many marvellous people with helpful tactics. I feel very happy to have encountered your web page and look forward to tons of more entertaining times reading here. Thank you once again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 20 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:58
  Permalink

  I am glad for writing to make you understand of the excellent experience my wife’s girl obtained checking the blog. She mastered several details, not to mention how it is like to possess an awesome helping heart to make certain people clearly know precisely specified very confusing topics. You actually surpassed her expected results. Thank you for delivering such precious, safe, informative and in addition cool tips about this topic to Sandra.

  Yanıtla
 • 21 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:45
  Permalink

  I intended to post you this tiny observation to say thanks a lot the moment again regarding the nice knowledge you have contributed on this website. This has been quite extremely generous with you to grant easily exactly what numerous people would’ve distributed for an ebook to end up making some bucks on their own, most notably now that you could have tried it if you decided. Those advice additionally acted like the fantastic way to comprehend other individuals have the identical passion the same as my very own to realize a lot more in regard to this problem. I’m certain there are thousands of more enjoyable opportunities in the future for many who view your website.

  Yanıtla
 • 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:05
  Permalink

  My husband and i got now lucky John could complete his researching from your precious recommendations he discovered from your blog. It is now and again perplexing to simply find yourself making a gift of information that many people could have been trying to sell. And we recognize we need the blog owner to appreciate because of that. The main explanations you made, the simple website navigation, the relationships you will give support to instill – it is most exceptional, and it’s really leading our son and the family imagine that this situation is pleasurable, and that’s quite important. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:21
  Permalink

  Thanks for all of the work on this web page. My aunt really loves getting into investigations and it’s really simple to grasp why. We all notice all relating to the lively way you offer worthwhile techniques by means of this web blog and even improve participation from website visitors on this area plus our own girl is without question discovering a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You have been carrying out a fabulous job.

  Yanıtla
 • 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:28
  Permalink

  I have to express thanks to this writer just for bailing me out of such a incident. Right after scouting throughout the online world and finding views which were not productive, I was thinking my life was gone. Being alive without the approaches to the difficulties you’ve fixed all through your good article is a critical case, as well as the kind which may have in a negative way affected my entire career if I hadn’t encountered your web blog. The talents and kindness in taking care of every aspect was tremendous. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a point like this. I can also now relish my future. Thank you very much for your professional and result oriented help. I will not hesitate to suggest the website to anybody who would like guidance on this topic.

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:06
  Permalink

  My spouse and i ended up being absolutely thankful when Louis could conclude his reports because of the ideas he gained in your web site. It’s not at all simplistic to just always be releasing guidelines which many others may have been selling. And we all see we have got the website owner to be grateful to because of that. The specific explanations you’ve made, the simple site menu, the friendships you will make it possible to foster – it’s many powerful, and it is making our son in addition to our family understand this theme is excellent, which is tremendously essential. Many thanks for all the pieces!

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:47
  Permalink

  Needed to create you this little observation to be able to say thanks a lot again on the pretty concepts you have featured on this page. It is wonderfully generous of you to give freely exactly what a lot of people would’ve sold for an e-book in making some bucks for their own end, most notably since you might well have tried it in case you wanted. Those guidelines in addition worked to become easy way to understand that other people have similar keenness just as my own to know the truth a little more with reference to this problem. I’m certain there are millions of more pleasurable times up front for individuals that check out your blog.

  Yanıtla
 • 24 Temmuz 2018 tarihinde, saat 05:43
  Permalink

  I want to express some appreciation to you just for rescuing me from such a matter. Right after surfing throughout the the web and coming across tricks which are not powerful, I figured my entire life was done. Living minus the strategies to the issues you have resolved through this article is a serious case, as well as those that might have badly affected my entire career if I hadn’t encountered your site. Your natural talent and kindness in maneuvering a lot of things was important. I don’t know what I would have done if I had not come across such a solution like this. I can at this moment relish my future. Thank you so much for the expert and amazing help. I won’t think twice to refer your site to anyone who desires care about this subject matter.

  Yanıtla
 • 24 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:23
  Permalink

  I wish to show my thanks to the writer for bailing me out of this particular difficulty. Just after scouting through the internet and obtaining views which were not beneficial, I was thinking my entire life was done. Existing without the presence of approaches to the problems you have resolved through your main review is a serious case, and ones which may have badly affected my entire career if I hadn’t discovered your blog. Your actual mastery and kindness in playing with everything was excellent. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. I’m able to now look ahead to my future. Thank you very much for the specialized and result oriented guide. I will not hesitate to suggest your web sites to anybody who needs guide about this situation.

  Yanıtla
 • 25 Temmuz 2018 tarihinde, saat 01:51
  Permalink

  My wife and i have been very glad that Peter could conclude his preliminary research via the ideas he was given out of your weblog. It is now and again perplexing just to continually be releasing information and facts the rest might have been trying to sell. And we recognize we’ve got the writer to give thanks to for this. The main explanations you’ve made, the easy site menu, the relationships your site make it easier to foster – it’s got everything amazing, and it’s really letting our son in addition to our family reason why this idea is enjoyable, and that’s particularly serious. Many thanks for all the pieces!

  Yanıtla
 • 25 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08:49
  Permalink

  I wanted to write a quick note to express gratitude to you for those stunning secrets you are giving on this website. My time intensive internet research has now been rewarded with beneficial points to exchange with my guests. I would claim that most of us readers are extremely blessed to dwell in a wonderful site with so many outstanding individuals with valuable basics. I feel truly grateful to have seen your entire site and look forward to some more excellent moments reading here. Thanks again for all the details.

  Yanıtla
 • 26 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:25
  Permalink

  I really wanted to write down a quick message to thank you for the amazing suggestions you are showing here. My extensive internet investigation has finally been rewarded with wonderful ideas to write about with my contacts. I would repeat that most of us site visitors actually are very much lucky to exist in a perfect site with so many wonderful people with helpful strategies. I feel very much grateful to have encountered your weblog and look forward to so many more thrilling moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

  Yanıtla
 • 27 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:46
  Permalink

  I must point out my affection for your kindness for women who must have assistance with this particular subject matter. Your special dedication to getting the solution all over appeared to be surprisingly insightful and have surely made regular people just like me to arrive at their desired goals. This insightful instruction implies a great deal to me and even further to my fellow workers. Regards; from each one of us.

  Yanıtla
 • 27 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:23
  Permalink

  I intended to draft you the very small word to finally say thanks over again considering the precious concepts you have provided in this article. This is certainly strangely generous of you to allow openly all that many of us would have supplied for an electronic book in order to make some profit for themselves, especially given that you could possibly have done it if you ever desired. The creative ideas likewise worked as the easy way to fully grasp some people have the same keenness just as my own to understand a good deal more in respect of this matter. I know there are lots of more pleasurable instances ahead for folks who go through your website.

  Yanıtla
 • 27 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:55
  Permalink

  I wanted to send you a very small word to be able to say thanks the moment again on your pleasing principles you’ve shown on this website. It has been really incredibly generous with people like you to deliver openly what many individuals could have distributed as an electronic book to generate some money on their own, most notably considering the fact that you might have done it in the event you wanted. The inspiring ideas additionally served to be a fantastic way to fully grasp that many people have the identical dream similar to mine to find out much more in regard to this problem. I believe there are numerous more fun moments in the future for those who check out your blog.

  Yanıtla
 • 29 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:16
  Permalink

  My husband and i got now cheerful when John could complete his researching from your ideas he got out of the web pages. It’s not at all simplistic just to find yourself freely giving methods men and women may have been trying to sell. And we also figure out we have got the writer to appreciate for that. The explanations you’ve made, the simple web site navigation, the friendships you can assist to promote – it’s got all incredible, and it’s really letting our son in addition to us consider that this theme is awesome, and that’s highly mandatory. Many thanks for the whole lot!

  Yanıtla
 • 29 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08:43
  Permalink

  I have to express appreciation to this writer for bailing me out of such a condition. As a result of surfing around throughout the the web and meeting opinions that were not beneficial, I thought my entire life was gone. Existing devoid of the strategies to the difficulties you have solved all through this article is a serious case, as well as those that would have in a negative way damaged my career if I hadn’t encountered the blog. The understanding and kindness in taking care of all the pieces was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a point like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks very much for your skilled and amazing guide. I won’t be reluctant to suggest the sites to anybody who needs recommendations on this matter.

  Yanıtla
 • 29 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:35
  Permalink

  I enjoy you because of your entire hard work on this site. Gloria really loves doing investigation and it’s easy to see why. Almost all hear all relating to the lively ways you create effective tactics through the web blog and foster contribution from some other people on the issue while our favorite daughter is undoubtedly studying so much. Have fun with the rest of the year. You’re doing a terrific job.

  Yanıtla
 • 30 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:41
  Permalink

  I actually wanted to construct a simple word so as to express gratitude to you for all the nice recommendations you are sharing here. My prolonged internet research has finally been recognized with reputable facts to talk about with my company. I would repeat that we visitors are undoubtedly lucky to exist in a decent site with very many brilliant professionals with helpful opinions. I feel very much lucky to have encountered the webpage and look forward to plenty of more fabulous minutes reading here. Thanks again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 30 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:12
  Permalink

  I together with my guys happened to be looking at the excellent secrets found on your site then at once I got a horrible feeling I never expressed respect to you for those strategies. All the young boys happened to be consequently joyful to see them and already have without a doubt been making the most of these things. We appreciate you being really kind as well as for choosing this sort of magnificent information most people are really eager to be aware of. My very own sincere apologies for not saying thanks to you earlier.

  Yanıtla
 • 31 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:25
  Permalink

  I am glad for commenting to make you be aware of of the incredible discovery my cousin’s child experienced viewing your webblog. She came to understand a good number of details, most notably how it is like to possess a marvelous giving character to make men and women clearly know just exactly specific multifaceted matters. You really exceeded people’s expected results. Thanks for supplying these practical, healthy, edifying not to mention easy tips on your topic to Mary.

  Yanıtla
 • 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 01:32
  Permalink

  I am just commenting to make you be aware of what a amazing encounter my wife’s daughter gained visiting your web page. She came to find too many details, which include what it is like to possess a marvelous giving character to make other folks quite simply have an understanding of specified tricky things. You undoubtedly surpassed people’s expected results. I appreciate you for providing these warm and friendly, trusted, revealing not to mention cool thoughts on the topic to Gloria.

  Yanıtla
 • 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09:48
  Permalink

  I wanted to create you the very little observation so as to say thank you again for those gorgeous opinions you’ve contributed on this site. This has been certainly tremendously open-handed of you in giving unreservedly all many people would’ve distributed as an electronic book in order to make some bucks on their own, most notably now that you might have done it if you ever considered necessary. The techniques also worked to be a good way to fully grasp that many people have the same fervor the same as my very own to find out many more when considering this condition. I think there are many more pleasant instances ahead for those who look over your blog.

  Yanıtla
 • 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22:16
  Permalink

  I actually wanted to construct a comment to say thanks to you for all the wonderful information you are writing on this site. My time consuming internet look up has finally been recognized with good quality insight to share with my great friends. I ‘d claim that many of us readers are undeniably endowed to exist in a great community with many outstanding people with helpful plans. I feel truly fortunate to have seen your entire website page and look forward to really more awesome moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

  Yanıtla
 • 2 Ağustos 2018 tarihinde, saat 03:48
  Permalink

  My spouse and i ended up being so more than happy that Peter managed to do his web research through the entire precious recommendations he acquired while using the site. It is now and again perplexing to just choose to be giving out tips and hints that many other people might have been selling. We really acknowledge we have the writer to be grateful to because of that. The main illustrations you made, the easy web site menu, the friendships you will assist to instill – it’s got many sensational, and it is facilitating our son and us consider that this subject is exciting, which is certainly very vital. Many thanks for everything!

  Yanıtla
 • 2 Ağustos 2018 tarihinde, saat 23:53
  Permalink

  I definitely wanted to send a remark to be able to say thanks to you for those precious strategies you are sharing at this website. My extensive internet investigation has at the end been recognized with high-quality information to share with my pals. I would express that we readers are undoubtedly endowed to live in a wonderful website with many awesome professionals with good concepts. I feel extremely lucky to have used your site and look forward to many more fun moments reading here. Thank you once more for everything.

  Yanıtla
 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 06:55
  Permalink

  I simply had to thank you very much yet again. I’m not certain the things that I would have created in the absence of these methods contributed by you directly on this subject. It had been a very depressing matter in my circumstances, but seeing your expert technique you solved it forced me to jump with happiness. I’m just thankful for the work as well as wish you are aware of a powerful job you are carrying out training many others via your web page. I know that you’ve never met all of us.

  Yanıtla
 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 16:46
  Permalink

  My wife and i have been now delighted John could carry out his inquiry with the ideas he got in your web site. It is now and again perplexing just to always be freely giving tips and hints which often some other people could have been making money from. We really understand we now have the writer to appreciate for this. These illustrations you’ve made, the easy website menu, the friendships you can assist to foster – it’s got mostly powerful, and it’s aiding our son and us know that that content is satisfying, which is pretty essential. Thank you for everything!

  Yanıtla
 • 4 Ağustos 2018 tarihinde, saat 00:23
  Permalink

  My spouse and i have been quite contented Jordan managed to do his basic research while using the ideas he obtained out of your web page. It’s not at all simplistic just to choose to be making a gift of thoughts which some others might have been making money from. And we all fully grasp we now have the blog owner to be grateful to for this. The entire explanations you’ve made, the easy web site menu, the friendships your site make it easier to engender – it is mostly great, and it’s assisting our son in addition to our family know that the situation is exciting, and that is wonderfully essential. Many thanks for all!

  Yanıtla
 • 4 Ağustos 2018 tarihinde, saat 07:45
  Permalink

  I wanted to send a brief comment in order to express gratitude to you for all the great guidelines you are giving out on this website. My rather long internet lookup has at the end been rewarded with brilliant strategies to talk about with my friends. I would claim that many of us website visitors actually are very fortunate to live in a fabulous site with many marvellous professionals with helpful principles. I feel truly fortunate to have come across the web page and look forward to tons of more fun times reading here. Thank you once again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 5 Ağustos 2018 tarihinde, saat 19:55
  Permalink

  I simply wanted to appreciate you once more. I am not sure the things I could possibly have followed in the absence of the actual thoughts revealed by you relating to that question. It seemed to be a scary situation in my circumstances, but seeing your specialised avenue you dealt with that forced me to weep over delight. I’m just thankful for your information and as well , expect you find out what a powerful job your are putting in educating the mediocre ones all through your site. I am sure you’ve never met all of us.

  Yanıtla
 • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:02
  Permalink

  I just wanted to jot down a brief note in order to thank you for those precious guides you are placing on this website. My extensive internet search has at the end been paid with really good information to share with my family. I ‘d mention that we readers actually are unequivocally endowed to live in a remarkable place with so many awesome people with valuable concepts. I feel quite grateful to have come across your web pages and look forward to really more entertaining times reading here. Thanks once again for all the details.

  Yanıtla
 • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 19:56
  Permalink

  I wanted to draft you the tiny word to be able to thank you over again for all the exceptional tips you’ve discussed in this article. It’s simply pretty generous of people like you to provide easily what most of us would have made available as an electronic book in making some money on their own, most notably now that you could have done it in the event you desired. Those concepts additionally worked to be a great way to recognize that some people have a similar keenness just as my personal own to know the truth significantly more when it comes to this matter. I’m sure there are millions of more fun situations ahead for individuals who find out your site.

  Yanıtla
 • 7 Ağustos 2018 tarihinde, saat 01:50
  Permalink

  I simply wanted to compose a brief note in order to express gratitude to you for those unique ways you are giving out at this website. My particularly long internet lookup has at the end of the day been honored with reliable insight to write about with my contacts. I would repeat that most of us website visitors are definitely fortunate to be in a decent network with very many lovely people with very helpful strategies. I feel very happy to have used the site and look forward to some more thrilling minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

  Yanıtla
 • 7 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09:02
  Permalink

  I want to get across my respect for your kindness supporting women who require help with this one issue. Your personal commitment to getting the solution across was extremely advantageous and have consistently helped men and women like me to reach their desired goals. Your own warm and helpful publication implies a whole lot to me and further more to my fellow workers. Best wishes; from all of us.

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 03:25
  Permalink

  I want to show appreciation to you just for bailing me out of this particular issue. As a result of looking through the the web and coming across tips which were not helpful, I figured my life was over. Being alive without the presence of answers to the difficulties you have fixed through this guideline is a serious case, and those that would have in a negative way affected my entire career if I hadn’t encountered your blog. Your primary competence and kindness in playing with all the details was useful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. I can at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for this specialized and amazing help. I won’t be reluctant to propose the sites to any individual who needs to have support on this area.

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 12:47
  Permalink

  I simply desired to appreciate you again. I’m not certain the things that I would’ve handled in the absence of the pointers shared by you over my theme. It was a real frustrating difficulty in my position, nevertheless looking at the expert fashion you treated the issue took me to cry with delight. I am just thankful for the advice and in addition trust you are aware of an amazing job you are carrying out training men and women by way of your site. I know that you have never met any of us.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir