Edebiyat eğer her şey demek değilse üzerinde bir saat bile uğraşmaya değmez

K24 Ağustos ayı itibariyle Akademi Söyleşileri dizisini başlatıyor. Akademi dünyası ve sorunlarının ele alınacağı dizimizde ilk konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat’ı Bölümü öğretim üyesi Murat Cankara.

 

Akademi Söyleşileri – Melek Aydoğan – Edebiyat

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Murat Cankara ile Ermeni harfli Türkçe Edebiyat, edebiyat tarih yazımı, akademide edebiyat çalışmaları ve eğitimi üzerine konuştuk. Cankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Tiyatro Tarihi ve Teorisi eğitimi aldı. “Ahmet Mithat Efendi ve Beşir Fuat’a Göre Gerçekçilik” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “İmparatorluk ve Roman: Ermeni Harfli Türkçe Romanları Osmanlı/ Türk Edebiyat Tarih yazımında Konumlandırmak” başlıklı teziyle doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Modern Osmanlı/ Türk ve Ermeni edebiyat ve kültürleri, Osmanlı/ Türk tarih yazımı, mizah ve komedi tarihi/ teorisi üzerine çeşitli araştırmaları bulunuyor.

 

 • Ermeni harfleriyle yayımlanmış ilk Türkçe romanlar üzerine yazdığınız doktora tezinizde, Osmanlı/ Türk edebiyat tarihyazımı geleneğinde bu romanların nasıl ele alındığı/ alınmadığı sorusundan yola çıkarak, mevcut edebiyat tarihyazımı geleneğini sorguluyorsunuz. Öncelikle, Osmanlı Ermenilerinin kendi alfabelerini kullanarak Türkçe yazmalarını konuşalım istiyorum. Bu durumu Türkçenin toplumsal tarihi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Her zamanki gibi, çok geç

Evet, tarihyazımı geleneğinin sorgulanması tezin gerçekten önemli bir bölümünü oluşturuyor. İşin doğrusu, baştan böyle planlamamıştım. Ancak bu tür bir konu çalıştığınızda her şeyi kontrol etmeniz mümkün olmuyor. Zira oynak bir zeminde hareket ediyorsunuz. Hem vaatkâr (yeni, ilginç, kavramsal incelemelere açık vb.) hem tehlikeli (ortada bir alan ve gerekli temel bilgiler olmadığı için bazı yükümlülüklerden, yüzeysellikten ve ilk akla gelen açıklamaların çekiciliğinden kaçınmak zor). Velhasılı kelam tez, yorucu ve sorunluydu. Ama kitaplarla geçirmek için çabaladığım hayatıma çok önemli bir katkısı oldu. Önümde yepyeni bir alan açtı: Dilin toplumsal tarihi. Her zamanki gibi, çok geç tabii.

 

Asıl meseleye tezi bitirirken vardım yani. Mesele dediğim, Türkçenin aynı zamanda Ermenilerin de dili olması ya da Ermenilerin dillerinden birinin de Türkçe olması. Nasıl formüle ederseniz. İster dost meclislerinde isterse çeşitli komite ve jüriler karşısında olsun, tez konumu dile getirmeye başladığım günden beri istisnasız olarak karşılaştığım soru şu: Neden? Neden Ermeniler, Ermeni harflerini kullanarak Türkçe yazıyorlardı?

 

Ulus, devlet, dil ve yazıyı kafada birleştiren modern zihniyet için kafa karıştırıcı bir durum şüphesiz. Ama tarihe, hatta bugün başka toplumlara bu gözle baktığınızda, çok da şaşırtıcı değil. Düşünsenize, Türkçe bugüne kadar ondan fazla yazı sistemiyle yazılmış. Neyse. Ermeniler, Ermeni harfleriyle Türkçe yazıp okuyorlardı çünkü önemli bir bölümünün anadili Türkçeydi fakat Türkçeyi Arap harfleriyle okuyup yazmak onlar için kolay değildi.

 

Nasıl öğreneceksiniz Arap harflerini?

Bunu kimileri sadece Arap harflerinin zorluğuyla, kimileri de toplumsal sınırlamalarla açıklıyor. Ancak daha basit nedenler de olabilir: Nasıl öğreneceksiniz Arap harflerini? Hele Kuran gibi bir motivasyonunuz yoksa ve buna yönelik kurumsal destekten (örneğin mahalle mektebi) yoksunsanız. Netleştirmek için genellikle şu örneği veriyorum: Kiliseye giden ortalama bir Ermeni düşünün. Gündelik dilde belki sırf Türkçe, belki biraz Ermenice biraz Türkçe konuşuyor, iki dili birbirine karıştırıyor, duruma bağlı olarak birinden diğerine geçiyor. Kilisede kullanılan dili, yani klasik Ermeniceyi ise bilmiyor. Zaten bu, gündelik konuşma dili değil. Öte yandan, belki bölük pörçük belki de hiç anlamadığı bu dildeki duaları dinliyor, seslendirebiliyor. Tıpkı Kuran kursuna giden bir çocuğun Arapça bilmediği ve dili anlayamadığı halde Kuran okuyabilmesi, yani metni seslendirebilmesi gibi.

 

Diğer bir deyişle, kiliseye giden bu kişi Ermeni harflerini çok iyi biliyor. Konuştuğu dili bildiği harflerle yazınca işte bu da Ermeni harfli Türkçe oluyor. Şüphesiz, mesele bu kadar basit değil. Ermeni harflerinin Ermeni milleti için kutsallığını, millî kimliğin başat bileşenlerinden biri olduğunu, yerli halka ulaşmak isteyen misyonerler için müthiş bir fırsat sunduğunu ve bu nedenle Ermeni Kilisesi’nin karşı-propaganda metinleri yayınlamaya giriştiğini de hatırlamak gerek. Sonuçta, Ermeni harfli Türkçe yazma pratiği, dil- yazı- kimlik ilişkilerini gözden geçirmek için önemli bir fırsat. Üstelik bu metinler, Türkçenin yazıyla buluşması, modernleşmesi, sadeleşmesi, standartlaşması; adına ne dersek diyelim, bu süreçleri tartışmak için son derece zengin bir malzeme sunuyorlar.

Ankara üniversitesi


Bugün nasıl çocuklarımızın iyi bir iş bulabilmeleri umuduyla İngilizce eğitimine para döküyorsak, bir zamanlar imparatorluğun gayrimüslim çocuklarının Türkçe öğrenmelerinin (konuşmadan ziyade Arap harfleriyle okuyup yazmayı kast ediyorum) de son derce somut bir karşılığı vardı. 


Eğitimin Modernleşmesi

 • Ermenilerin ana dilinin Türkçe olması meselesini hangi sürecin sonucu olarak tartışmak gerekir?

Bu konuda ne yazık ki bildiğim kadarıyla çok kapsamlı ve tatmin edici çalışmalar yok. Bir yaklaşım, bunun bir asimilasyon ve şiddet sürecinin sonucunda ortaya çıktığı. Konu benim için yeni sayılır. Yine de, bu yaklaşımın iyice temellendirildiği bir kaynağa rastlamadığımı söyleyebilirim. Yani ben, yüzyıllar içerisinde Türkçenin nasıl Ermenilerin önemli bir bölümünün anadili haline geldiğini çok boyutlu inceleyen bir çalışma okumadım. Bunun şiddet de içeren bir süreç olduğu muhakkak. Ancak kafalarda bazı sorular uyandırmak için şu kadarını söyleyebilirim: Zamansal, mekânsal ve sınıfsal ayrımlar yapmak gerekiyor. İstanbul’da yaşayan bir Ermeni’nin Türkçe konuşmasıyla Anadolu’nun bir köyünde yaşayan Ermeni’nin Türkçe konuşması arasında sadece biçim değil tercih bakımından da farklar olsa gerek. Sonra 19’uncu yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği dönüşümü hesaba katmalı. Örneğin eğitimin modernleşmesi, liman kentlerine göç, avukatlık gibi yeni meslek gruplarının dille ilişkisi ya da yüzyılın son çeyreğinde imparatorluğun dil politikasında meydana gelen değişiklik.

 

Bugün nasıl çocuklarımızın iyi bir iş bulabilmeleri umuduyla İngilizce eğitimine para döküyorsak, bir zamanlar imparatorluğun gayrimüslim çocuklarının Türkçe öğrenmelerinin (konuşmadan ziyade Arap harfleriyle okuyup yazmayı kast ediyorum) de son derce somut bir karşılığı vardı. Ermenilerin Türkçeyle ilişkisi üzerine kafa yorarken bunları da unutmamakta yarar var.

 

 • Katıldığım bir söyleşinizde, Ermenilerin kendi alfabeleriyle Türkçe yazmalarının, Türkçenin standartlaşmasını ve sadeleşmesini sağladığını söylemiştiniz. Bu tespit, dilsel şiddet açısından neye karşılık geliyor?

Ermeni harfli Türkçe yazmak

Muhtemelen “sağladığını” değil, “sağlayan önemli unsurlardan biri olduğunu” söylemeye çalışmışımdır. Bazen konuşmanın coşkusuna kapılıp haddimi aşabiliyorum. Kastım şu: 1) Ermenilerin yazıyla, matbaayla, neşriyatla, kısacası yazılı kültürle ilişkileri malum. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu konuda öncü rol oynadıkları da malum. Örneğin Müslüman tebaadan daha önce gazete çıkarmaya başlıyorlar. Bu gazetelerin bazıları Ermeni harfli Türkçe çünkü daha fazla insana ulaşmayı amaçlıyorlar ve genellikle Ermeni harfli Türkçe olmalarını böyle meşrulaştırıyorlar. Şimdi, kitle iletişiminin, dolayısıyla gazetenin dilde basitleşmeyi gerektirdiğini ve bunu sağladığını biliyoruz. Ancak Ermenilerin durumunda başka bir şey daha var.

 

Ermeni harfli Türkçe yazan, okuyan, yayın yapan insanların ancak bir bölümü toplumsal konumları gereği bürokratik dile aşina. Bürokratik dilden kastım Arapça ve Farsça kelimelerin, tamlamaların uzun cümleler içerisinde bol bol kullanıldığı, kimilerinin “Osmanlıca” deyince aklına gelen dil. Oysa bu insanların geri kalanı, Türkçeyi konuştukları gibi, gündelik dille yazıyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Yıllar sonra dili “sadeleştirmek”, konuşma ve yazı dilleri arasındaki makası kapatmak isteyen Türk entelektüellerinin hedefine daha önce ulaşmış oluyorlar yani. Buna bir de Avrupa’yla olan bağları, dolayısıyla da çevirileri ekleyin. İşte oldu! Nitekim, bir süre sonra, Türk gençler de Ermeni harflerini öğrenip Avrupa siyasetini Ermeni harfli Türkçe gazetelerden takip etmeye başlıyorlar.

Ermeni harfleriyle Türkçedeki bütün sesler rahatlıkla gösterilebiliyor

Daha sonra bu eğilim edebî çevirileri de içine alacak şekilde genişliyor. Düşünsenize, bir iki gecede yeni bir alfabe öğreniyorsunuz ve okuyabileceklerinizin sınırı bir anda inanılmaz genişliyor. Kendi konuşma dilinizde Batı edebiyatı okumaya başlayabiliyorsunuz. Bir süre sonra da Türk entelektüellerinden bazıları bu duruma dikkat çekip, kendilerinin de, yazılarında kullandıkları dili bu yönde değiştirmeleri gerektiği uyarısını yapıyor. Diğer bir deyişle, biz de Ermenilerinki gibi bir Türkçe kullanalım yoksa gençlerimiz hep onların gazetelerini okumaya başlayacaklar demeye getiriyorlar. 2)19’uncu yüzyıl boyunca Ermeni dilciler sözlükler, gramerler ve mükâleme kitapları (basit diyaloglar üzerinden konuşma dilini öğreten kitaplar) vasıtasıyla Türkçenin kuralarının yazıya geçirilmesine, teknik bir ifadeyle standartlaşmasına ve modern bir yazı dili haline gelmesine önemli bir katkıda bulunuyorlar.

 

Bu kitaplardan onlarcası var. Üstelik, bugün burun kıvırdığımız ama üretim olarak yanına bile yaklaşamadığımız şarkiyatçılar, bu kitaplardan çok yararlanıyorlar çünkü gündelik dile, telaffuza dair en yararlı bilgileri bunlarda bulabiliyorlar. Neden? Hem Ermeni harfleriyle Türkçedeki bütün sesler rahatlıkla gösterilebildiği hem de bu kitaplar gündelik ifadeler ve deyimler bakımından zengin olduğu için. Zaten 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Arap alfabesinin ıslahı veya yerine başka bir alfabeye geçilmesi üzerine tartışmalarda Türk entelektüellerinin Ermeni harflerine gönderme yapmasının, hatta bazılarının (örneğin Namık Kemal) Ermeni harflerinin Türkçeye Latin alfabesinden daha uygun olduğunu dile getirmesinin nedenlerinden biri de bu.

Temsili Bir “ÖTEKİ”

 • Ermeni harfli Türkçeyle yazılmış ilk metinlerin yönelimlerine baktığımızda Müslüman Türklerin ve Ermenilerin kültürel etkileşimini saptayamıyoruz. Arap harfli Türkçe ile yazılmış ilk kurgusal metinlerde de benzer bir tavır söz konusu. Bunun istisnası, temsili bir “öteki”ye yer veren Ahmet Mithat Efendi’nin romanları. Her iki edebiyatın bu metinlerini karşılaştırdığınızda, ne tür ortaklıklar ve farklılıklar görüyorsunuz?

 

Tezi yazarken bu bana da dikkat çekici gelmişti. Ama çok da anormal bir durum değil aslında. Öncelikle “metinler” derken “romanlar”ı kast ediyor olduğunuzu varsayıyorum. Yani Ermeniler için kabaca 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Türkler içinse son çeyreğinden itibaren rastladığımız bir tür. İlginç dönem, zor dönem, çelişkilerin dönemi. İmparatorluğun milletleri arasındaki sınırlar bir yandan aşınırken bir yandan da güçleniyor. Üstelik aynı saiklerle. Örneğin eğitim. Bir yandan karma okul ve sınıflarda yan yana okumaya başlayan Bulgarlar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Türkler var; bu milletlerin fertleri bir yandan da, anadillerinde eğitim veren okullarda –eş zamanlı ve aynı ölçüde olmasa da– bir ulus, vatan tahayyül etmeye başlıyorlar. Ve en önemlisi, roman dediğimiz türün bu çerçevede bir misyonu var ve bu misyon henüz kesinlikle topluma, hayata ayna tutmak değil. Milleti eğitmek, terbiye etmek, ona bir topluluk bilinci aşılamak olabilir, ama benim incelediğim dönemin romanları için –ki 1851-1868 arasında yayımlanmışlar– “hayatı olduğu gibi” (Krikor Zohrab’ın kulakları çınlasın) yansıtma fikri için henüz erken.

 

Şunların ortak olduğunu söyleyebilirim: Biçimsel olarak benziyor bu metinler birbirlerine. Rastlantıların, kavuşamayan âşıkların, intiharların gırla gittiği; iyiyle kötü arasındaki çizginin son derece net olduğu, kendi içine kapalı, okurlarına net bir mesaj vermek isteyen melodramatik metinler bunlar. Ermeniler de Türkler de bu romanları yazarken Avrupalı romantik ve ön-romantik diyebileceğimiz yazarların eserlerinden etkileniyorlar. Ermenilerin daha gündelik bir Türkçeyle yazmaları bir yana, aradaki en büyük fark şu: Ermeniler romantizmi daha devrimci tarafıyla alıyorlar. Ermeni harfli Türkçe romanlarda hep bir cemaat içi çatışma var. Bu mezhep çatışması olabilir, yeni palazlanan esnaf sınıfıyla geleneksel elit arasındaki çatışma olabilir.

 

Yazarlar, yeni olanın yanında

Genç, okumuş, devrimci Ermenilerin mücadelelerini destekliyorlar. Çocukların, baba ve kilise otoritesini sorgulayan gençlerin yanındalar. Türk yazarlar ise Avrupa romantizminin muhafazakâr yüzünü tercih ediyorlar. Toplumsal değişimin aşırılıklarını törpülemek istiyorlar. Eskinin, babanın, otoritenin yanındalar. Biliyorum, böyle anlatınca fazla basite indirgemiş oluyorum ve son derece haklı itirazlar gelebilir bu dediklerime. Ama ancak bu şekilde kısa ve elle tutulabilir bir hale getirebiliyorum.

 

 • Kültürel geçişler bakımından edebî metinlerin bize sağladığı verilerin politik bir tarafı da var. Ortak bir tarihin yazımı için aynı dili farklı alfabelerle üreten bu metinleri tarihle yüzleşme göstergesi olarak da ele almanın faydalarından söz edebilir miyiz?

Elbette. Bu çok politik bir mevzu. Kültüre bu gözle bakmaya başladığımızda fark ediyoruz ki çoğul kimlikler, üzerlerinde tire işareti taşıyan melez kimlikler (örneğin Katolik-Ermeni) kültürün yaratılmasında ve bir yerden diğerine taşınmasında çok önemli bir rol oynuyorlar. Bildiğimiz ilk Türkçe roman olan Akabi Hikâyesi’ni Ermeni harfleriyle kaleme alan Hovsep Vartanyan aynı anda bir Osmanlı, Ermeni, Katolik ve Mehitarist’ti. Bu kimlikler birbirini dışlamıyordu.

 

Akdeniz’de boğulmamak

Batı kültürünün komedi anlayışı üzerinde muazzam bir etkisi olan iki Romalı yazardan biri olan Terentius, Kuzey Afrika’dan Roma’ya getirilmiş bir köleydi ve burada Yunan komedilerini uyarlayarak Plautus’la birlikte Latin komedisini icat etmişti. O halde, evet, bu metinler üzerine konuşmak/ yazmak, onları bulup çıkarmak, üzerlerindeki örtüyü kaldırmak, onları yeniden edebiyat ve kültür tarihinin bir parçası yapmak politik bir eylem. Hele ki içinde bulunduğumuz yılın sadece ilk yarısında 2000 mültecinin Akdeniz sularında boğulduğunu düşünürsek.

 

Hem Avrupalıların hem Amerikalıların hem de bu topraklarda yaşayanların, acilen, “kültürümüz” dedikleri şeyin yaratılmasında çoğul kimliklerin oynadığı rolü hatırlamaları gerekiyor. Yalnız bu çok çabuk romantize edilerek sulanabilecek de bir şey. O nedenle şunu da asla unutmamaya çalışıyorum: Çoğul kimliğe sahip olmak için önce hayatta kalabilmek gerekiyor; yani Akdeniz’de boğulmamak ya da kirli bir iç savaşta ölmemek. Ben, bir Ermeni harfli Türkçe metni Latin harflerine aktarırken bir yandan da insanlar ölüyor.

 


Özneler arası bir diyalogdan ziyade kolektif kimlikler arasında düzeysiz bir kavgaya dönüşme eğiliminde her tartışma. Lep demeden leblebi anlaşılıyor, birinin attığı pası diğeri havada tamamlıyor. Likelar aynı, espriler çok güldürse de tahmin edilebilir.


 

Edebiyat çalışmalarıyla ilgili kaygılar

 

 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesisiniz. Akademideki edebiyat çalışmalarıyla ilgili kaygılarınız var mı?

Kaygıdan başka bir şeyim yok. Ben hasbelkader hâlâ bir üniversite bünyesinde çalışıyorum. Yani şanslı çoğunluktanım. Pek çok arkadaşım gibi de, çalıştığım okulun kuruluş aşamasında olmasının getirdiği avantaj ve dezavantajlar arasında salınıp duruyorum. Bence Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iyi bir proje. Ama bu işler tek başına olmaz. Kültürün bütünü başka bir yerden, benim hiç hoşlanmadığım bir yerden konuşuyor. İkincisi, “edebiyat” sosyal bilimler mantığına tam oturmuyor. Dolayısıyla ben, durduğum yerden baktığımda, artık edebiyat çalışmalarının akademideki yerini göremiyorum. Bu illa kötü bir şey olmak zorunda da değil. Edebiyat için fazla sıkıcı, fazla dar bir yer üniversite.

 • Akademik eleştirinin ve akademideki edebiyat tarihçiliğinin tarihsel koşullarını düşündüğümüzde, eleştirinin üretilmesinin birtakım “kutsal”lar sebebiyle yöntemli ve temelli bir şekilde ilerlemediğini söyleyebiliriz. Siz Türkiye’deki akademik eleştiriyi kanonu oluşturma bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruyu doğru anladığımdan emin değilim. Ama anladığım kadarıyla şansımı deneyeceğim. “Akademik eleştiri” her neyse ona uzak sayılırım. Ben daha ziyade bir konunun peşinde hamster gibi dönüyor ya da konudan konuya savruluyorum. Bunu da ne tarihten ne teoriden soyutlayabildiğim için başım dertten kurtulmuyor. Her şey yarım, her şey eksik. Dolayısıyla bu tür bir eleştirinin gündemini de takip edemiyorum. Tabii arada bir ortalık alevleniyor, mesela timeline Şule Gürbüz ya da Ayhan Geçgin’le doluyor. O zaman elimden geldiğince bakıyorum, ne oluyor diye.

 

Kültürel İktidar

Benim kuşağımın bir bölümü üzerinde en etkili olmuş eleştirmenler akademi dışından: Nurdan Gürbilek ve Orhan Koçak. Akademiden de Jale Parla ve öğrencileri var. Akademik eleştirinin dili ve tercihleri üzerinde çok etkili oldu bu isimler. “Bir bölüm” dememin sebebi, bu etkinin belli üniversiteler çevresinde yoğunlaşmasıdır. 2000’lerle birlikte Bilkent, Boğaziçi ve Bilgi üniversiteleri etrafında yoğunlaşan; sonra Sabancı, Koç, Şehir ve Özyeğin üniversiteleriyle genişleyen bir eleştiri ortamı, hatta dili bu. Bir de devlet üniversiteleri var, taşra var, klasik Türkoloji bölümleri ve edebiyat tezleri var. Bambaşka bir dil. Son olarak da, kültürel hegemonyadan şikayet edip kültürel iktidar talep edenler. Bu gruplar arasında ilişkiden ziyade ilişkisizlik görüyorum. Mutlaka geçişler oluyordur ama bunlar münferit vakalar gibi görünüyor bana. Yani sanırım bunlar ayrı dünyaların eleştirileri. Dolayısıyla kanondan çok kanonlardan söz etmek daha doğru geliyor bana. Bu konuda Orhan Tekelioğlu’nun güzel bir makalesi olduğunu hatırlıyorum.1

 

Like’lar Aynı

Elbette bu benim durduğum yerden gördüğüm manzara. Sınırlı bir gözleme dayanıyor ve kesinlikle bir doğruluk iddiası taşımıyor. Buna tespit bile diyemem. Ama usule ilişkin şöyle bir genelleme yapmaya cüret edeceğim: Bu farklı eleştiri dünyaları içinde kol kırılsa da yen içinde kalmasına özen gösteriliyor. Saflar iyice sıkılaştı. Özneler arası bir diyalogdan ziyade kolektif kimlikler arasında düzeysiz bir kavgaya dönüşme eğiliminde her tartışma. Lep demeden leblebi anlaşılıyor, birinin attığı pası diğeri havada tamamlıyor. Likelar aynı, espriler çok güldürse de tahmin edilebilir. E-kamu’da bundan kaçınmak zor galiba. İşin en kötü tarafı da uluslararası ilişkiler ve strateji dehalarının yumurtladığı bir soruya kilitlenmiş olmak: Bu söylediğin/ yazdığın kimin işine yarıyor? Eğer kafanız iyiyken, ait olduğunuz grubun bir kutsalına dokunma gafletinde bulunursanız, en iyi ihtimalle dehşetli bir sessizlikle çevreleniyorsunuz. Tez ve makalelerde ise bu neredeyse mümkün değil. Eğer fail içeriden biriyse ya da eleştirmek dışarının işine yarama potansiyeli taşıyorsa, bir yayıncılık skandalına kimse çıt çıkarmayabiliyor.

 

Bir metnin matbaada olduğu sosyal medyaya düşer düşmez, onun hakkında söylenebilecekler ortalığa dökülmeye başlıyor, sonra da değişmiyor zaten. Yani bir kanon tatlı tatlı katılaşmaya başlıyor. Yani şahane bir ortam. Sanki tartışmaya değil de galip gelmeye ihtiyacımız var; hak etmeden de olsa, hakem yardımıyla da olsa galip gelmeye, varlığımızı ötekine kabul ettirmeye. Sanki bir kez galip gelebilsek, sonra iyi oynamaya da başlayacağız. İster ülkenin durumuna benzetin, ister Fenerbahçe’nin isterseniz de Jan Valjean’ın durumuna. Benim gördüğüm budur.

 


Velhasılıkelam, edebiyatın hızla üniversiteden uzaklaşmasında, kendine yeni alanlar açmasında fayda var. Üstelik, haydi ben de modaya uyayım, üniversite bünyesindeki edebiyat eğitiminin bu koşullarda sürdürülebilir olmadığı aşikâr. Yılda binlerce Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezununa ihtiyacımız var mı?


Özerk Edebiyat Eğitimi

 • Akademideki edebiyat eğitiminin daha özerk bir alana dönüşmesi için sizce nelere ihtiyaç var?

Bence edebiyat tamamen akademinin dışına çıkmalı. Hoş zaten akademi edebiyatı yavaş yavaş dışına atacak sanırım. Atmasa bile projecilik modasına uyduracak. Diğer bir deyişle, artık üniversite bünyesinde edebiyat eğitimi olabileceğini, bunun herhangi bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Başka bir dünyanın hevesiydi o, bitti. Dünya üniversitelerden başka şeyler bekliyor. Ben de kendimi gittikçe dinozor gibi hissetmeye başladım, huysuzluğumdan bıktım, istihdamımı sorgular oldum. Meslektaşım dediğim insanlarla aynı dili konuşmuyoruz. Bir yandan da standart kriterler üzerinden değerlendirilmeye çalışılıyoruz. Müthiş bir haksızlık, eşitsizlik. Velhasılıkelam, edebiyatın hızla üniversiteden uzaklaşmasında, kendine yeni alanlar açmasında fayda var. Üstelik, haydi ben de modaya uyayım, üniversite bünyesindeki edebiyat eğitiminin bu koşullarda sürdürülebilir olmadığı aşikâr.

 

Yılda binlerce Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezununa ihtiyacımız var mı? Bu gençlerden binde kaçı akademisyen olacak, kaçı öğretmen olarak atanmayı bekleyecek? Yüksek lisanslara doktoralara filan hiç değinmiyorum bile. Yayıncılık sektörümüz de ne yazık ki iç açıcı durumda değil ve bu röportaj boyunca söylediklerim içerisinde doğruluğundan en emin olduğum şey bu. Üniversite bünyesinde edebiyat eğitimi korkunç bir israf, anlayacağınız. Devasa bir mutsuzluk üretme makinesi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Edebiyat söz konusu olunca ben de Sartre gibi düşünüyorum: Edebiyat eğer her şey demek değilse üzerinde bir saat bile uğraşmaya değmez. Demek istediğim, bunu artık varlığı tartışmalı ve böylesi yıpranmış bir kuruma, gelecek kaygısına hapsetmek çok saçma. Daha fazlası değil.

 

Kaynak: K24

1 “Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkânsızlığı Üzerine”, Orhan Tekelioğlu, Doğu Batı, No:22, Şubat-Mart-Nisan 2003, s. 65-77.

 

 

 

Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar
Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.
Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.

Edebiyat eğer her şey demek değilse üzerinde bir saat bile uğraşmaya değmez” için 93 yorum

 • 4 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:21
  Permalink

  I would like to express some thanks to this writer for bailing me out of this particular circumstance. Because of browsing throughout the internet and obtaining notions that were not powerful, I believed my life was well over. Living without the answers to the problems you have solved all through this post is a critical case, and the kind which may have negatively damaged my entire career if I had not noticed your website. Your actual capability and kindness in maneuvering every item was tremendous. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a thing like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for this reliable and effective help. I won’t hesitate to suggest your blog post to any person who should get guidance on this situation.

  Yanıtla
 • 4 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:26
  Permalink

  I want to express some thanks to this writer just for bailing me out of this type of trouble. As a result of searching throughout the internet and meeting thoughts which are not productive, I was thinking my life was gone. Living minus the strategies to the issues you’ve sorted out by means of this short article is a critical case, and the kind that would have adversely affected my entire career if I hadn’t discovered your site. Your primary training and kindness in playing with the whole lot was important. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a stuff like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks a lot so much for your skilled and amazing help. I won’t hesitate to recommend your blog post to any individual who will need assistance about this subject matter.

  Yanıtla
 • 4 Haziran 2018 tarihinde, saat 16:45
  Permalink

  Spot on with this write-up, I really suppose this web site needs much more consideration. I抣l in all probability be once more to read way more, thanks for that info.

  Yanıtla
 • 5 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:23
  Permalink

  I wish to show my gratitude for your generosity supporting folks that really want guidance on the area of interest. Your personal commitment to getting the message all through turned out to be astonishingly beneficial and have truly allowed others much like me to attain their ambitions. Your personal warm and helpful guidelines denotes a whole lot a person like me and a whole lot more to my fellow workers. Thanks a lot; from each one of us.

  Yanıtla
 • 6 Haziran 2018 tarihinde, saat 09:58
  Permalink

  My spouse and i felt now cheerful that John could carry out his reports by way of the precious recommendations he was given through the blog. It is now and again perplexing just to choose to be offering key points many people could have been trying to sell. Therefore we discover we’ve got the blog owner to give thanks to because of that. The type of illustrations you made, the easy web site menu, the relationships you can assist to engender – it is everything extraordinary, and it’s really assisting our son and our family imagine that this concept is amusing, and that’s very serious. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 6 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:28
  Permalink

  I in addition to my pals were examining the best advice on your web site while unexpectedly I had an awful feeling I had not thanked the blog owner for those techniques. Those people had been certainly stimulated to read all of them and have in effect in truth been having fun with those things. I appreciate you for simply being indeed accommodating and for picking this kind of very good things millions of individuals are really wanting to understand about. My honest regret for not expressing appreciation to earlier.

  Yanıtla
 • 6 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:38
  Permalink

  A lot of thanks for your entire hard work on this website. My aunt really loves conducting internet research and it’s really easy to understand why. My spouse and i hear all of the lively method you create insightful ideas through the blog and therefore foster response from visitors on this subject and our own princess is actually studying a great deal. Enjoy the rest of the year. You’re the one doing a really great job.

  Yanıtla
 • 7 Haziran 2018 tarihinde, saat 11:01
  Permalink

  I wish to show some appreciation to this writer for rescuing me from this matter. As a result of researching throughout the world-wide-web and finding ways which were not pleasant, I believed my entire life was done. Existing minus the answers to the difficulties you’ve solved by means of your article content is a serious case, as well as ones that would have badly affected my entire career if I had not noticed your web page. Your good knowledge and kindness in controlling all areas was helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a thing like this. I can at this point look ahead to my future. Thank you very much for your expert and amazing guide. I won’t hesitate to endorse the website to anybody who should have counselling on this subject.

  Yanıtla
 • 8 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:10
  Permalink

  I want to express my appreciation to you for bailing me out of this particular matter. Right after looking out through the the web and seeing recommendations which are not beneficial, I believed my life was well over. Being alive devoid of the answers to the problems you’ve resolved by means of this blog post is a serious case, as well as the kind that might have negatively damaged my career if I hadn’t encountered your website. Your good capability and kindness in dealing with almost everything was crucial. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a thing like this. It’s possible to now look forward to my future. Thank you so much for this impressive and results-oriented guide. I will not hesitate to refer the website to any person who would like tips about this area.

  Yanıtla
 • 8 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:15
  Permalink

  I wish to show my passion for your kindness giving support to persons who have the need for guidance on the content. Your very own dedication to passing the message all through had been exceedingly helpful and has in every case encouraged guys just like me to arrive at their aims. Your amazing warm and friendly facts entails a whole lot to me and still more to my peers. Thanks a ton; from each one of us.

  Yanıtla
 • 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 02:30
  Permalink

  I want to voice my respect for your kind-heartedness in support of people who absolutely need help on this particular concern. Your real commitment to getting the message around has been particularly insightful and have without exception empowered associates like me to attain their dreams. This warm and friendly useful information can mean this much to me and somewhat more to my peers. With thanks; from each one of us.

  Yanıtla
 • 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 18:48
  Permalink

  Thanks for all of your work on this blog. My mother loves doing investigation and it’s really simple to grasp why. We all know all about the compelling manner you deliver very useful tactics by means of the blog and as well as recommend contribution from some others on that area of interest then our favorite simple princess has been becoming educated a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been carrying out a splendid job.

  Yanıtla
 • 10 Haziran 2018 tarihinde, saat 02:02
  Permalink

  I truly wanted to construct a simple remark in order to thank you for these amazing suggestions you are showing at this website. My rather long internet search has at the end of the day been honored with reputable insight to share with my great friends. I would assert that many of us website visitors are definitely blessed to dwell in a great site with so many special professionals with valuable pointers. I feel truly fortunate to have encountered your web page and look forward to so many more exciting moments reading here. Thanks once again for all the details.

  Yanıtla
 • 10 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:08
  Permalink

  Thank you a lot for giving everyone a very pleasant possiblity to check tips from this site. It’s usually so cool plus full of amusement for me personally and my office mates to search your site more than three times per week to find out the fresh issues you have. And lastly, I’m also always satisfied for the astonishing tricks served by you. Some two areas in this article are absolutely the most suitable I’ve had.

  Yanıtla
 • 11 Haziran 2018 tarihinde, saat 12:34
  Permalink

  I wish to convey my affection for your kind-heartedness in support of those who actually need help on in this idea. Your special commitment to getting the solution around appears to be unbelievably good and has continually empowered individuals like me to get to their desired goals. The valuable guidelines entails a whole lot a person like me and even further to my office workers. Regards; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:43
  Permalink

  I really wanted to post a small message to say thanks to you for these amazing tips and tricks you are writing here. My time consuming internet lookup has at the end been recognized with sensible concept to talk about with my friends and classmates. I ‘d assume that we website visitors actually are quite blessed to be in a remarkable place with very many special professionals with beneficial tips and hints. I feel pretty grateful to have encountered your entire webpages and look forward to so many more exciting minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

  Yanıtla
 • 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:23
  Permalink

  I must show my gratitude for your generosity supporting all those that should have assistance with in this subject matter. Your special dedication to getting the solution all around was definitely powerful and has frequently helped individuals just like me to reach their ambitions. Your entire valuable advice denotes much to me and still more to my fellow workers. Regards; from each one of us.

  Yanıtla
 • 13 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:39
  Permalink

  My husband and i were quite happy when Michael managed to round up his researching from your ideas he came across out of the web pages. It’s not at all simplistic to simply continually be giving freely concepts some others might have been selling. We see we’ve got the blog owner to be grateful to because of that. All of the explanations you have made, the easy site navigation, the friendships you will aid to create – it is all fabulous, and it’s letting our son and our family do think the concept is amusing, and that’s tremendously indispensable. Thank you for all the pieces!

  Yanıtla
 • 13 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:57
  Permalink

  My spouse and i have been quite joyful when Louis managed to deal with his inquiry from the ideas he had from your very own web page. It’s not at all simplistic to simply find yourself giving for free strategies which other people could have been selling. We already know we’ve got you to appreciate because of that. The main explanations you made, the easy web site navigation, the relationships you will assist to engender – it is mostly powerful, and it’s really assisting our son in addition to us recognize that the subject matter is brilliant, which is certainly truly serious. Thank you for the whole lot!

  Yanıtla
 • 14 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:52
  Permalink

  My spouse and i got quite fortunate that Michael managed to conclude his investigation out of the ideas he grabbed in your web site. It is now and again perplexing to just be giving out hints some people could have been trying to sell. And we all take into account we have the blog owner to thank for this. All of the explanations you’ve made, the simple site navigation, the relationships you can make it possible to create – it is mostly overwhelming, and it’s really assisting our son and our family imagine that the issue is satisfying, and that is pretty indispensable. Thank you for all the pieces!

  Yanıtla
 • 14 Haziran 2018 tarihinde, saat 20:00
  Permalink

  I needed to draft you one very little remark to be able to thank you so much as before with your marvelous concepts you’ve shared in this case. It is really particularly open-handed with people like you to allow openly exactly what a lot of folks might have supplied for an electronic book in order to make some money for their own end, and in particular now that you could have tried it if you ever decided. The suggestions in addition served as the good way to fully grasp that most people have the identical interest similar to mine to learn many more when it comes to this matter. Certainly there are thousands of more pleasant occasions in the future for people who discover your blog post.

  Yanıtla
 • 15 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:31
  Permalink

  I want to show thanks to the writer just for bailing me out of this situation. Right after surfing throughout the world-wide-web and meeting things that were not productive, I believed my life was well over. Being alive devoid of the strategies to the problems you’ve fixed as a result of your main short post is a crucial case, as well as those which could have negatively affected my entire career if I had not come across your site. Your primary competence and kindness in touching all the pieces was tremendous. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a solution like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for your skilled and effective help. I won’t hesitate to propose your web page to anybody who should receive guidance on this topic.

  Yanıtla
 • 17 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:20
  Permalink

  I simply wanted to construct a comment to be able to thank you for those pleasant tactics you are writing on this website. My extensive internet look up has finally been recognized with useful suggestions to talk about with my family and friends. I would say that we visitors actually are really endowed to exist in a fantastic website with many awesome individuals with interesting basics. I feel rather happy to have used your website and look forward to some more fun moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

  Yanıtla
 • 17 Haziran 2018 tarihinde, saat 18:08
  Permalink

  A lot of thanks for all your valuable labor on this web site. Ellie loves going through internet research and it’s easy to understand why. My spouse and i know all concerning the powerful ways you make rewarding information on the web blog and as well encourage participation from the others on the situation then our favorite daughter is learning so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You have been doing a really good job.

  Yanıtla
 • 18 Haziran 2018 tarihinde, saat 05:17
  Permalink

  Needed to draft you that bit of observation in order to give many thanks over again for those unique views you’ve documented on this website. This has been certainly wonderfully open-handed with people like you to allow unhampered exactly what many individuals would have advertised for an ebook to make some profit for themselves, principally considering the fact that you might well have tried it in case you wanted. These techniques in addition worked as a fantastic way to be sure that other individuals have a similar eagerness just like my own to see very much more related to this problem. I am sure there are some more enjoyable times in the future for people who scan through your website.

  Yanıtla
 • 18 Haziran 2018 tarihinde, saat 20:54
  Permalink

  I not to mention my pals were found to be taking note of the nice tips located on your web site and then at once developed a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for them. All of the young men appeared to be so warmed to read all of them and have in effect absolutely been having fun with them. We appreciate you truly being quite helpful and for opting for variety of terrific subjects millions of individuals are really needing to know about. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

  Yanıtla
 • 19 Haziran 2018 tarihinde, saat 08:42
  Permalink

  I simply wanted to write down a small comment in order to appreciate you for these great ideas you are sharing on this site. My particularly long internet look up has finally been paid with incredibly good tips to write about with my co-workers. I ‘d tell you that many of us website visitors are really fortunate to live in a perfect community with many brilliant people with valuable tricks. I feel extremely blessed to have discovered your entire web pages and look forward to some more fabulous moments reading here. Thanks once again for all the details.

  Yanıtla
 • 19 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:47
  Permalink

  I wanted to jot down a comment to be able to thank you for all of the magnificent hints you are giving at this website. My incredibly long internet look up has finally been recognized with pleasant know-how to go over with my contacts. I ‘d declare that we readers are unquestionably endowed to exist in a notable website with many wonderful individuals with helpful pointers. I feel very much fortunate to have discovered your website page and look forward to plenty of more fun moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

  Yanıtla
 • 20 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:58
  Permalink

  I want to show thanks to the writer just for bailing me out of this type of setting. After exploring through the the net and getting thoughts which were not productive, I assumed my life was done. Living without the presence of solutions to the issues you’ve fixed by means of the posting is a critical case, as well as the kind which could have in a wrong way affected my career if I had not discovered the website. Your own capability and kindness in taking care of all areas was priceless. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a point like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for the impressive and effective guide. I won’t think twice to recommend your blog post to anyone who requires assistance on this area.

  Yanıtla
 • 21 Haziran 2018 tarihinde, saat 02:35
  Permalink

  I precisely needed to appreciate you again. I am not sure the things that I would’ve achieved without these tips and hints revealed by you over that concern. It was a very challenging case for me personally, however , considering the very skilled style you managed that forced me to leap for joy. I will be happy for your guidance and thus have high hopes you realize what a powerful job you are always carrying out training the others through your web blog. I am certain you have never encountered all of us.

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:49
  Permalink

  I wanted to post you one bit of note so as to thank you yet again on the incredible tactics you have shared in this case. It has been really open-handed with people like you to make easily all some people would have offered as an e-book to help make some cash for themselves, principally considering the fact that you might well have tried it if you ever considered necessary. Those good tips in addition served to become a good way to realize that the rest have the same fervor like mine to learn a little more with regard to this problem. I know there are some more fun periods ahead for individuals who look over your site.

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:53
  Permalink

  I must express some appreciation to you for bailing me out of this type of circumstance. Just after surfing through the the net and meeting basics which were not pleasant, I believed my entire life was over. Living minus the strategies to the problems you have sorted out as a result of your good guideline is a critical case, and the kind which could have in a negative way affected my career if I hadn’t discovered your site. Your own personal training and kindness in playing with a lot of things was important. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a step like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks a lot so much for this impressive and amazing guide. I will not be reluctant to propose your site to any person who needs to have direction on this matter.

  Yanıtla
 • 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:41
  Permalink

  I’m just commenting to let you understand what a exceptional encounter my daughter went through visiting your site. She discovered numerous things, with the inclusion of how it is like to have a very effective giving character to get men and women effortlessly learn specified hard to do topics. You undoubtedly exceeded visitors’ desires. Thank you for giving such great, trusted, educational not to mention easy guidance on the topic to Evelyn.

  Yanıtla
 • 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 05:28
  Permalink

  I am just writing to let you be aware of what a remarkable discovery my cousin’s child experienced visiting your blog. She discovered some things, most notably what it is like to have a wonderful coaching nature to have a number of people completely completely grasp chosen extremely tough things. You really did more than my desires. Thanks for displaying these invaluable, safe, informative not to mention cool thoughts on the topic to Tanya.

  Yanıtla
 • 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:09
  Permalink

  My spouse and i felt cheerful when Edward could deal with his survey from the precious recommendations he received from your site. It is now and again perplexing to just happen to be giving for free information and facts that many some other people may have been trying to sell. And we discover we have got you to appreciate for this. The most important explanations you’ve made, the easy web site menu, the relationships you will make it easier to instill – it’s all powerful, and it is helping our son in addition to us recognize that that theme is entertaining, which is certainly exceedingly indispensable. Thanks for the whole lot!

  Yanıtla
 • 25 Haziran 2018 tarihinde, saat 09:20
  Permalink

  My spouse and i felt very happy that Peter managed to finish up his inquiry with the ideas he obtained using your web pages. It is now and again perplexing just to possibly be giving out tricks which usually a number of people could have been making money from. And we all do know we’ve got you to give thanks to for that. All the explanations you have made, the simple blog menu, the friendships your site aid to instill – it’s mostly unbelievable, and it’s leading our son and our family feel that this content is cool, and that is especially important. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 25 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:25
  Permalink

  I simply wanted to send a quick word in order to appreciate you for some of the wonderful strategies you are giving on this site. My rather long internet research has at the end been recognized with really good facts and strategies to talk about with my family members. I would believe that most of us readers are really blessed to dwell in a magnificent website with very many lovely professionals with good solutions. I feel truly lucky to have used the website and look forward to some more brilliant times reading here. Thanks once again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 26 Haziran 2018 tarihinde, saat 12:12
  Permalink

  My spouse and i felt quite satisfied when Albert could deal with his analysis from the ideas he gained in your web page. It’s not at all simplistic to simply always be giving freely hints which usually other folks might have been trying to sell. Therefore we fully grasp we need the website owner to thank for this. The entire explanations you made, the simple website navigation, the relationships your site assist to create – it’s got most awesome, and it is leading our son in addition to the family imagine that that theme is brilliant, and that’s very serious. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 27 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:49
  Permalink

  I must show appreciation to the writer just for rescuing me from this particular matter. After looking throughout the the web and meeting tips which are not helpful, I believed my entire life was done. Living without the presence of strategies to the difficulties you’ve resolved as a result of your guide is a crucial case, and the ones which might have in a wrong way damaged my career if I hadn’t discovered the website. Your good natural talent and kindness in handling the whole lot was invaluable. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a solution like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks a lot very much for the expert and results-oriented guide. I will not think twice to recommend the sites to any person who would like assistance about this problem.

  Yanıtla
 • 27 Haziran 2018 tarihinde, saat 18:53
  Permalink

  Needed to write you a little remark to be able to thank you very much again on your unique secrets you have provided on this page. It’s quite remarkably open-handed of you to present freely exactly what a few people might have marketed as an e-book to earn some bucks on their own, principally now that you could possibly have done it if you ever decided. The guidelines additionally served to provide a easy way to understand that many people have similar desire just as my personal own to understand more on the topic of this condition. I am sure there are several more fun situations ahead for people who read through your blog post.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:47
  Permalink

  I have to show some thanks to you just for bailing me out of this type of difficulty. Just after searching through the the net and seeing things which were not powerful, I thought my entire life was gone. Living devoid of the approaches to the issues you’ve solved by way of your good guide is a crucial case, and the ones which might have badly damaged my entire career if I hadn’t discovered your site. Your primary competence and kindness in dealing with all the pieces was valuable. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a thing like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time very much for your impressive and results-oriented help. I won’t think twice to refer your web sites to any person who requires direction on this matter.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:58
  Permalink

  I wanted to compose you one very little remark to help say thanks a lot over again on the remarkable methods you have shown here. This has been shockingly generous of you to convey unreservedly just what a number of people could possibly have offered for sale for an ebook to generate some profit for themselves, particularly considering the fact that you might well have done it if you ever desired. These guidelines additionally acted like the fantastic way to comprehend other individuals have a similar zeal similar to my personal own to find out somewhat more pertaining to this issue. I’m certain there are millions of more enjoyable occasions ahead for folks who discover your blog post.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 09:28
  Permalink

  I precisely wished to appreciate you all over again. I’m not certain what I might have made to happen without those techniques shown by you directly on such a field. Certainly was an absolute scary matter in my position, however , being able to see your expert style you dealt with that made me to cry over happiness. I’m thankful for your help and even wish you realize what an amazing job you’re providing training the rest through the use of your web blog. I am sure you haven’t met any of us.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:39
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with a very brilliant possiblity to read in detail from this website. It is always so brilliant and packed with a great time for me personally and my office friends to visit your web site the equivalent of thrice in one week to study the newest things you will have. Of course, I am just always happy for the spectacular principles you give. Certain 2 ideas in this article are clearly the most efficient I have ever had.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:43
  Permalink

  I intended to compose you a little bit of remark just to give many thanks as before about the remarkable concepts you’ve featured in this article. This has been really generous with you to offer unhampered what exactly a lot of people could have offered for an electronic book in making some dough for their own end, even more so considering that you might well have tried it if you considered necessary. The principles additionally served to become fantastic way to know that many people have the identical passion similar to my personal own to figure out a great deal more with regard to this problem. I’m certain there are several more enjoyable periods in the future for people who find out your site.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 04:59
  Permalink

  Thanks so much for giving everyone an extraordinarily memorable possiblity to read from this site. It can be so sweet plus packed with a lot of fun for me and my office friends to search the blog at the very least three times in one week to learn the fresh issues you have got. And lastly, I am also certainly satisfied for the spectacular tactics you serve. Certain 4 ideas in this posting are honestly the best we have all had.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:50
  Permalink

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily special chance to read critical reviews from this website. It can be very ideal and also stuffed with amusement for me personally and my office fellow workers to visit your blog nearly 3 times weekly to read through the newest items you will have. And lastly, I’m certainly pleased with the fantastic techniques you give. Some 1 ideas in this posting are in reality the best I have had.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 16:02
  Permalink

  I simply desired to say thanks all over again. I am not sure the things that I would’ve worked on without the type of secrets shared by you about my subject. It absolutely was a very frightening matter in my opinion, but viewing your expert approach you resolved that forced me to cry with joy. I am thankful for the advice and thus believe you realize what a powerful job that you’re carrying out educating people today through your web blog. Most likely you have never come across all of us.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:15
  Permalink

  I together with my pals have already been viewing the good tips found on the blog while at once got an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. Most of the people were definitely absolutely passionate to read through all of them and now have quite simply been taking advantage of these things. I appreciate you for turning out to be simply helpful and then for going for these kinds of important guides most people are really wanting to learn about. My sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:22
  Permalink

  I have to express some appreciation to the writer just for bailing me out of this particular dilemma. Just after browsing through the world wide web and meeting ideas which were not helpful, I assumed my entire life was over. Existing without the solutions to the problems you’ve solved by means of your entire write-up is a crucial case, as well as those which might have negatively affected my career if I had not come across your web page. Your good talents and kindness in playing with a lot of things was helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. I can also at this time look forward to my future. Thanks for your time so much for your reliable and amazing guide. I will not think twice to endorse your web page to any person who needs and wants direction on this matter.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 05:44
  Permalink

  I precisely needed to thank you very much all over again. I do not know the things that I would’ve implemented in the absence of the basics discussed by you over such a industry. Completely was an absolute depressing case in my opinion, but looking at your professional form you managed it forced me to cry with gladness. I’m just grateful for this support and then believe you recognize what an amazing job you happen to be carrying out teaching some other people by way of your blog. Most probably you have never encountered all of us.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 11:35
  Permalink

  I’m also commenting to make you be aware of what a superb encounter my wife’s princess undergone going through yuor web blog. She discovered several details, most notably what it’s like to possess an ideal teaching heart to get other people clearly know precisely certain extremely tough matters. You truly exceeded my expectations. Thanks for coming up with those effective, safe, edifying and as well as fun tips on the topic to Lizeth.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 17:09
  Permalink

  I wish to show some appreciation to this writer just for rescuing me from this type of dilemma. After looking out throughout the the web and getting techniques which are not productive, I was thinking my entire life was gone. Living without the presence of strategies to the issues you’ve fixed through your guideline is a serious case, as well as those which may have in a wrong way affected my career if I had not encountered the website. The training and kindness in playing with all areas was precious. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks so much for the skilled and sensible help. I won’t think twice to recommend your web site to any person who needs to have tips about this issue.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:24
  Permalink

  I want to express my passion for your kind-heartedness giving support to persons who require help with in this niche. Your real dedication to getting the message across appears to be extraordinarily interesting and has all the time made professionals much like me to achieve their ambitions. Your amazing warm and helpful guideline means much to me and even more to my fellow workers. Warm regards; from all of us.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:36
  Permalink

  Thank you for every one of your efforts on this web site. Ellie loves doing internet research and it’s easy to understand why. Almost all notice all regarding the compelling form you provide important tactics via your web blog and as well foster participation from others on the subject while my daughter has always been understanding a great deal. Have fun with the remaining portion of the new year. You are carrying out a powerful job.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:42
  Permalink

  I wanted to send a small comment in order to appreciate you for some of the wonderful guides you are placing at this website. My rather long internet research has now been compensated with extremely good tips to share with my friends and classmates. I ‘d declare that we readers actually are unequivocally blessed to dwell in a decent network with very many special individuals with insightful hints. I feel quite blessed to have come across the webpages and look forward to many more entertaining moments reading here. Thank you again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:29
  Permalink

  I’m also commenting to let you know of the nice experience our daughter encountered reading through your web page. She learned a lot of pieces, with the inclusion of what it’s like to have an incredible helping style to get other people with no trouble fully understand various extremely tough subject areas. You truly surpassed our own expected results. Many thanks for imparting these necessary, healthy, edifying not to mention easy thoughts on this topic to Janet.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:08
  Permalink

  My wife and i got now delighted that Peter managed to carry out his preliminary research using the precious recommendations he made from your very own web page. It is now and again perplexing just to be making a gift of steps that many people could have been trying to sell. And we understand we have the website owner to be grateful to because of that. The most important illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships you can give support to create – it is mostly exceptional, and it’s really assisting our son in addition to us believe that this issue is entertaining, which is extraordinarily fundamental. Thanks for everything!

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:29
  Permalink

  Needed to write you that little bit of remark so as to give many thanks once again relating to the wonderful techniques you have contributed in this case. It is wonderfully open-handed of people like you in giving freely precisely what a few individuals could possibly have distributed as an ebook to make some dough for their own end, and in particular considering that you might well have done it in case you considered necessary. Those basics additionally worked as the fantastic way to fully grasp that the rest have the same dream just like my own to understand significantly more with regards to this matter. I believe there are thousands of more enjoyable times up front for many who scan through your blog.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:47
  Permalink

  I wish to get across my love for your kind-heartedness supporting those people who need assistance with your study. Your real dedication to passing the message all through had become extremely good and have consistently enabled folks like me to reach their goals. Your personal invaluable help entails a lot to me and especially to my fellow workers. Regards; from all of us.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08:42
  Permalink

  I want to show some thanks to you just for bailing me out of this scenario. After researching throughout the world-wide-web and getting proposals which are not productive, I believed my entire life was gone. Living minus the answers to the issues you have fixed by way of the review is a critical case, and those which may have badly affected my career if I had not noticed your web blog. Your primary ability and kindness in controlling all the stuff was crucial. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a stuff like this. I can at this moment relish my future. Thank you very much for your high quality and amazing help. I won’t be reluctant to recommend the sites to anybody who requires recommendations about this problem.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:20
  Permalink

  I in addition to my guys were found to be following the great solutions found on the website and all of a sudden developed an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for those secrets. The young boys were certainly glad to see all of them and already have truly been using them. I appreciate you for genuinely very helpful as well as for picking out certain brilliant areas millions of individuals are really eager to be informed on. Our sincere apologies for not saying thanks to earlier.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:21
  Permalink

  I precisely desired to thank you so much once again. I am not sure the things I would’ve handled without these solutions revealed by you about my area. Previously it was a real scary concern for me personally, however , looking at your skilled form you dealt with that made me to jump over happiness. I’m grateful for your service as well as believe you realize what an amazing job you’re providing educating people today by way of your web page. Most probably you have never met all of us.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:47
  Permalink

  I simply had to appreciate you once more. I’m not certain the things I would have gone through without these tricks shown by you about this question. Completely was a real troublesome concern in my position, but viewing the very skilled manner you handled it forced me to jump with joy. I will be thankful for the support and even have high hopes you comprehend what a great job that you are getting into instructing people today thru a site. I am certain you’ve never got to know all of us.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:34
  Permalink

  My spouse and i ended up being so comfortable when Peter could finish up his basic research through your ideas he had from your site. It’s not at all simplistic to simply possibly be giving freely guides that people today might have been making money from. And now we do know we have got you to thank because of that. The specific illustrations you’ve made, the easy blog menu, the friendships you can make it easier to engender – it’s many fantastic, and it’s really helping our son in addition to the family reason why that concept is pleasurable, which is certainly wonderfully indispensable. Many thanks for the whole thing!

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:12
  Permalink

  I am just commenting to let you know of the exceptional encounter my girl undergone checking your blog. She picked up a good number of things, which included what it is like to have an incredible helping nature to get the rest really easily know precisely specific impossible things. You actually exceeded readers’ expected results. Thanks for coming up with these warm and helpful, trusted, educational and in addition unique tips on that topic to Gloria.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:32
  Permalink

  I am also writing to let you be aware of of the useful discovery my cousin’s daughter went through going through your site. She came to find a good number of pieces, which included what it’s like to have a great coaching spirit to have many others just know chosen specialized subject matter. You undoubtedly did more than visitors’ expected results. Thanks for offering such invaluable, healthy, informative and also easy thoughts on the topic to Ethel.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 12:31
  Permalink

  Needed to create you that tiny note just to say thank you over again considering the wonderful things you’ve shown here. It has been so seriously generous with you to allow unhampered all that a few individuals might have made available for an e book to get some cash on their own, most importantly since you might have tried it in case you wanted. Those solutions also served like the fantastic way to fully grasp other individuals have the identical interest just like my very own to know somewhat more in respect of this matter. Certainly there are a lot more pleasurable situations up front for individuals that discover your blog post.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:40
  Permalink

  I and my friends appeared to be going through the great points found on the website and so before long came up with a horrible suspicion I never thanked the site owner for those secrets. Most of the men were so passionate to study all of them and have in effect simply been making the most of those things. Appreciation for actually being indeed accommodating and then for finding some awesome subject matter most people are really wanting to discover. My personal honest regret for not saying thanks to you sooner.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 01:33
  Permalink

  I wanted to send you this bit of observation just to give many thanks again over the nice knowledge you’ve featured on this website. It was certainly wonderfully open-handed of people like you to supply without restraint precisely what a number of people would have distributed for an electronic book to earn some profit on their own, precisely given that you could possibly have tried it in the event you wanted. The points in addition served as the great way to be sure that many people have the same interest just like my own to understand more with respect to this condition. Certainly there are several more pleasant instances up front for individuals who look into your blog post.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:18
  Permalink

  Thank you a lot for giving everyone such a terrific possiblity to check tips from this website. It can be very amazing plus jam-packed with fun for me personally and my office mates to search your web site a minimum of 3 times weekly to find out the fresh things you have. And definitely, I am just certainly pleased with all the awesome secrets you serve. Certain two facts in this article are definitely the most beneficial we have all had.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:06
  Permalink

  I want to point out my love for your kindness in support of visitors who require help on your situation. Your very own dedication to getting the solution around turned out to be definitely advantageous and has permitted those much like me to get to their dreams. Your helpful guideline denotes a great deal to me and still more to my fellow workers. Warm regards; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 11:18
  Permalink

  I’m just commenting to let you understand what a excellent experience my daughter gained studying your web page. She mastered such a lot of pieces, which include how it is like to possess an ideal giving spirit to let the mediocre ones with no trouble know specific complex topics. You undoubtedly exceeded our expected results. Many thanks for presenting such warm and friendly, safe, informative as well as fun guidance on your topic to Ethel.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 16:44
  Permalink

  I must express my appreciation to the writer for bailing me out of this dilemma. Just after scouting throughout the online world and finding views which are not helpful, I believed my life was done. Existing minus the approaches to the difficulties you have solved all through your main post is a critical case, as well as the kind that would have in a wrong way affected my career if I hadn’t noticed your web page. Your own personal natural talent and kindness in controlling all the things was very helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thanks for your time so much for your high quality and result oriented help. I won’t be reluctant to propose your web sites to anyone who should have support on this subject.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:01
  Permalink

  Thank you so much for giving everyone remarkably pleasant opportunity to read critical reviews from this website. It can be very pleasing and as well , stuffed with a great time for me and my office peers to visit your website at the least thrice in a week to study the fresh guides you have got. Not to mention, I am also at all times fascinated with the stunning methods you serve. Certain two areas on this page are unequivocally the most effective I have ever had.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:18
  Permalink

  I precisely desired to appreciate you all over again. I am not sure the things I could possibly have sorted out without the entire basics shown by you about my question. It previously was an absolute troublesome difficulty in my circumstances, but being able to view the specialised mode you solved that forced me to weep for gladness. I will be happier for this guidance and even hope that you realize what an amazing job you are always getting into training men and women through the use of your web page. I’m certain you have never encountered all of us.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:55
  Permalink

  Needed to draft you this little bit of remark to finally say thanks once again for these magnificent concepts you’ve documented on this page. It is simply strangely generous of you to offer openly precisely what a few people might have sold as an e-book to end up making some bucks for themselves, mostly now that you could possibly have done it if you decided. The suggestions as well served like a fantastic way to recognize that many people have similar fervor really like my own to realize significantly more with regards to this condition. I believe there are many more pleasurable moments ahead for individuals that go through your blog.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:11
  Permalink

  A lot of thanks for all your hard work on this web page. Kate loves managing investigation and it’s easy to see why. Most of us learn all of the powerful method you deliver sensible guides by means of the website and in addition attract participation from others on the subject and our girl has always been being taught a great deal. Have fun with the rest of the year. You are always performing a good job.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:08
  Permalink

  I want to show my respect for your kindness in support of those who have the need for help with this idea. Your real commitment to passing the message across was quite informative and have consistently encouraged women like me to arrive at their desired goals. Your own helpful tutorial entails this much to me and even more to my peers. Thanks a lot; from all of us.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 11:04
  Permalink

  Thank you so much for giving everyone an extraordinarily breathtaking opportunity to read from this website. It can be very fantastic and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your site on the least thrice in 7 days to find out the new issues you will have. Of course, I am certainly happy with the cool information served by you. Selected 4 areas in this post are undoubtedly the very best I have ever had.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 16:09
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with a very special chance to read from here. It is usually so good and also jam-packed with a great time for me personally and my office fellow workers to visit your website no less than three times per week to learn the latest guides you will have. And of course, I am also usually pleased for the fabulous information you give. Selected two ideas in this post are without a doubt the finest we have ever had.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 16:46
  Permalink

  Needed to put you one tiny note to help thank you again regarding the exceptional solutions you have featured on this page. This has been certainly shockingly generous with you to convey unreservedly what exactly a lot of people would have distributed for an ebook to make some cash for themselves, and in particular since you might have tried it in the event you wanted. The strategies also served as a good way to comprehend many people have a similar fervor much like my personal own to figure out very much more on the subject of this issue. I’m certain there are thousands of more fun moments in the future for those who looked over your blog.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:00
  Permalink

  I want to express my thanks to you just for bailing me out of this instance. Because of surfing through the world wide web and getting concepts which are not pleasant, I figured my entire life was gone. Being alive without the strategies to the problems you have solved through your article is a crucial case, as well as those that would have negatively affected my career if I had not discovered your site. The skills and kindness in maneuvering every part was vital. I’m not sure what I would have done if I had not discovered such a subject like this. I’m able to now look forward to my future. Thanks very much for this expert and sensible help. I won’t hesitate to suggest the sites to any individual who ought to have guide about this situation.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:16
  Permalink

  I am glad for commenting to let you understand what a cool experience my cousin’s daughter found visiting your web site. She mastered several details, which included how it is like to possess a great teaching spirit to let other individuals easily gain knowledge of chosen tricky issues. You really surpassed people’s expectations. Thank you for churning out those precious, safe, revealing and cool guidance on this topic to Lizeth.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:14
  Permalink

  I precisely needed to appreciate you once more. I am not sure the things I would have implemented without the actual techniques contributed by you on that area of interest. It absolutely was the fearsome dilemma for me personally, nevertheless noticing your specialized style you solved that made me to cry over fulfillment. I’m thankful for your service and thus wish you realize what an amazing job you are always undertaking educating the mediocre ones all through your websites. Probably you have never got to know all of us.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:17
  Permalink

  I would like to express appreciation to this writer just for bailing me out of this predicament. Because of looking out throughout the online world and finding tips which were not pleasant, I was thinking my entire life was well over. Existing minus the solutions to the issues you have solved through this site is a critical case, as well as those that might have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered the blog. Your capability and kindness in maneuvering every aspect was very helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a solution like this. I’m able to at this point look ahead to my future. Thanks a lot very much for this specialized and result oriented help. I will not think twice to endorse the blog to anyone who desires guide on this area.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:39
  Permalink

  I wish to express my thanks to this writer for bailing me out of this issue. Right after scouting through the search engines and meeting concepts that were not productive, I was thinking my entire life was gone. Being alive without the approaches to the issues you have fixed through your report is a critical case, as well as ones which could have badly affected my career if I had not encountered the blog. Your natural talent and kindness in playing with every part was invaluable. I don’t know what I would have done if I had not come across such a step like this. I can at this moment relish my future. Thanks a lot so much for your reliable and effective guide. I won’t think twice to refer your blog to any individual who should have support about this situation.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:17
  Permalink

  Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily pleasant opportunity to read in detail from this web site. It’s always so lovely and also stuffed with a good time for me and my office friends to search the blog particularly three times a week to study the new guides you have. And definitely, I’m just certainly fascinated with your fabulous points served by you. Certain 3 ideas in this post are indeed the most impressive we have all had.

  Yanıtla
 • 9 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:27
  Permalink

  Thanks so much for providing individuals with such a wonderful opportunity to read critical reviews from this website. It’s usually very beneficial and also jam-packed with fun for me personally and my office friends to visit your web site at least three times per week to find out the newest guides you have got. Not to mention, I’m so certainly fulfilled considering the excellent tips you serve. Certain 3 areas in this posting are clearly the finest we’ve ever had.

  Yanıtla
 • 10 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:36
  Permalink

  I have to express appreciation to the writer for bailing me out of this particular dilemma. As a result of scouting through the the web and obtaining ideas which were not productive, I figured my entire life was well over. Living minus the strategies to the difficulties you’ve sorted out by means of your good site is a serious case, and ones that might have in a wrong way damaged my career if I had not noticed your web site. Your own personal natural talent and kindness in taking care of all the stuff was very helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for the expert and result oriented help. I will not think twice to endorse your blog post to anybody who should receive guidance about this situation.

  Yanıtla
 • 19 Temmuz 2018 tarihinde, saat 15:56
  Permalink

  I needed to compose you a very small word to finally say thank you once again for those pleasant secrets you’ve discussed at this time. It is quite seriously open-handed with you giving without restraint all a few people could possibly have offered for sale as an e book to make some bucks on their own, even more so given that you might well have tried it in the event you decided. These ideas also acted like the fantastic way to comprehend other people have a similar dreams similar to my personal own to learn many more in terms of this condition. I believe there are lots of more fun instances ahead for those who look into your blog post.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir