Özgür Düşünce ve Bilim

Özgür Düşünce

“Bilim ve Özgür Düşünce” başlığı çerçevesinde önce, “özgürlük nedir?” sorusunu ele almak ve de bundan ne anladığımı belirtmek istiyorum.

“Özgürlük” denildiğinde üç temel kavramı dikkate alacağım. Birincisi  davranışlarda özgürlük, ikincisi ifadede özgürlük ve üçüncüsü düşüncede özgürlük.

İnsan, davranışlarda özgürlük açısından, diğer canlılara göre en alt seviyede bulunur. Çünkü davranışlarımız, hiç kuşku yok ki kültür, tarih, sosyal ilişkiler, terbiye, eğitim dediğimiz etkenler dolayısıyla kısıtlamalara tabidir. Dolayısıyla da davranışlarımızda bir özgürlük değil, tam tersine bir kısıtlamadan söz etmek gerekir. Hatta insan, eğitim, sosyal kurallar, terbiye gibi özellikleri dolayısıyla hayatını, günlük yaşamını veya davranışlarını kısıtlamadan yaşayamaz. Yani kısaca insan, davranışları açısından, hiç de özgür değildir.

İfade Özgürlüğü

“İfade özgürlüğü” ile “anlatım biçimi”ni dikkate alıyorum. Anlatım biçimi deyince de tarz, üslup veya kısaca bir şeyi ifade etmek için kullanılan yolu düşünüyorum. Nitekim düşüncemizi, duygumuzu veya herhangi bir talebimizi dile getiriş biçimini seçmek kişiye bağlı bir eylemdir. Yazı, müzik, edebiyat, resim, tavır ve davranışlarımız da hep birer anlatım biçimleridir.

Anlatım biçimini seçebilmek “özgürlük” kavramı açısından son derece önemlidir. Çünkü bireyin kendini ifade edebilme araçlarına sahip olması, özgürlüğün bir parçasıdır. Bu özellik, insanı diğer canlılardan ayırır; çünkü sadece insan kendini farklı şekilde ifade etme araçlarına sahiptir.

Özgürlük soyut bir kavramdır; ama insan onu somut bir şekilde yaşar. Bireyin kendi çabası ile sahip olabileceği ifade araçları ona bu olanağı sağlar. Fakat insan, diğer canlılardan farklı olarak, farklı ifade araçlarına sahiptir. Sevmek, nefret etmek, kıskanmak, taktir etmek, diğer canlılarda da gözlenebilir, ama sadece insan bu tür duygularını ve düşüncelerini farklı yollar ve yöntemlerle ifade edebilir. Bu durumda “özgürlük” soyut bir kavram olsa da, sonuçta insana özgüdür ve insanın bir edimi olarak mevcuttur.

 

İnsan kendisini özgürleştirebilir; özgürlüğün insana has bir özellik olması, kendini özgürleştirebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu husus, özgürlüğün insana özgü olmasına karşılık, her bireyin aynı derecede özgür olamamasını da açıklamaktadır. Çünkü her birey teorik olarak eşit bir şekilde özgür olabilir, yani bir şeyi istediği şekilde ifade etme özgürlüğüne sahiptir.

Fakat istediğini istediği gibi ifade etme özgürlüğü, bireyin kendiliğinden sahip olabileceği bir olanak değildir: her birey, kendi çabası sonucunda özgür olabilir, yani kendi özgürlüğünü kendisi belirler. Dolayısıyla bir şeyi özgürce istemek, onu özgürce talep edebilmek anlamına gelmez.

Kültür ve Özgürlük

Nitekim kültür, bireyi özgür kılar; çünkü ancak bu sayede birey, belirli bir şeyi görebilme, fark edebilme ve talep edebilme veya onu gerçekleştirme özgürlüğüne de sahip olabilir. İşte bu anlamda her birey teorik olarak ifade özgürlüğüne sahiptir; fakat, ancak kendi çabası sonucunda ulaşacağı araçlara bağlı olarak kendine bir özgürlük alanı temin edebilir. İnsanların kağıt üzerinde eşit olmaları, uygulamada da bu özelliğe kendiliğinden sahip olabilecekleri anlamına gelmemektedir.

Müzikteki türler, resimdeki üslup, bilimsel araştırma yöntemleri, yani kısaca duygularını ve düşüncelerini anlatma biçimleri, ifade özgürlüğü adı altında düşünülebilir. Birey geliştirebildiği, kullanabildiği, benimseyebildiği, yararlanabildiği yöntem oranında kendisini ifade edebilir, ve dolayısıyla da o oranda kendisini özgürleştirebilir. Özellikle kültür bireye bu yöntemleri öğrenmesi ve uygulaması olanağı sunar.

Birey Özgürlüğü

Düşünebilmeyi insana has bir özellik olarak kabul edebiliriz; ama özgürlük aslında düşüncesini ifade edebilme yönteminden veya araçlarından bağımsız olamaz. İnsan, düşüncesini, duygusunu veya bir eylemi kendi seçtiği şekilde ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir. Ama önce ifade araçlarını kullanabilme, benimseyebilme ve onları oluşturabilme iradesini göstermesi gerekir. Bu durumda birey kendisini ancak kendi çabası sonucunda özürleştirebilir.

Bireyin kendisini özgürleştirmesi, yani kendisini gerçekleştirmesi, kendisine varlık kazandırması veya kendi varlığını derinleştirmesi yine kendi özgürlük tanımına bağlıdır. Daha yerinde bir ifadeyle her birey kendi özgürlüğünü, kendi yetenekleri, bilgisi, donanımı, çabası, birikimi sayesinde, yani kendisini eğitmesi sayesinde, kendi varlığının derinlerine inebilmesi sayesinde elde edebilir. Bu sonuç aynı zamanda, soyut bir özellik taşımasına karşılık, özgürlüğün uygulamada somut bir yönünün olduğunu göstermektedir.

Bu noktada özgürlüğün trajedisinden söz etmek yerinde olacaktır. Çünkü kendi özgürlüğünü kuramayan birey, kendini kendi özgürlük anlayışı içine, kendi dar özgürlük anlayışı içine hapsetmek eğilimindedir. Birey kendi özgürlüğünü kuramadıkça, kendini özgür kılamadıkça, başkasının özgürlüğüne musallat olur. Yetkisini, gücünü, otoritesini başkasının özgürlüğünü kısıtlamada kolayca kullanabilir.

Sonuçta ifade özgürlüğü, davranış özgürlüğü ile yer değiştirir; davranışlarımızı kısıtlayan kurallar, ifade özgürlüğün ölçütü halini alır. Bunların arkasında bireylerin kendilerini kendi dar özgürlük anlayışına hapsetmiş olması yatmaktadır. Bu durum, özgürlüğün trajedisidir; çünkü kendini özgürleştiremeyen birey, başkasından da aynı şeyleri talep eder.

Düşünce Özgürlüğü

Özgürlüğün en olgun şeklinin düşünce özgürlüğü olduğunu söyleyebiliriz. İnsanı insan yapan en önemli özellik de yine düşünce özgürlüğüdür. Düşünce özgürlüğünü, “seçenek oluşturabilme” olarak tanımlayabiliriz. Düşüncenin kendine seçenek oluşturması, bilgi ile gerçekleşebilir: bilgi sahibi olmak, seçenek oluşturabilmek, yani düşüncenin özgürleşebilmesi için gereklidir. Bilgi bilgiyi doğurur; ve insan yeni düşüncelere yine bilgi aracılığıyla, bilgiyi kullanarak ulaşır.

Bilgi, eleştirel tutumun da ön koşuludur. Bu durumda bilgi, düşüncede yeni alternatifler oluşturulabilmesine, bu anlamda düşüncenin özgürleşmesine olanak verecektir.

Bilgi, yeni alternatiflerin oluşturulabilmesinin önkoşulu olmakla birlikte, düşüncenin özgürleşmesinden tek başına sorumlu olduğu söylenemez. Nitekim “bilgi”, düşüncenin dar kalıplar içinde tutulması amacıyla da kullanılabilir. Dolayısıyla bilgi kadar eleştirel bir bakış açısının bilinmesine, öğrenilmesine veya benimsenmesine de gerek vardır. Bu durumda bilginin bireyi hangi koşullar altında özgürleştirebileceğini ayrıca sorgulamak gerekir.

 

Birey Psikolojisi

Bireyin psikolojisi, kültürel gelenekler, şartlanmalar doğmatik bir tavır içinde olmayı, deyim yerindeyse “özgürlüğe sırt dönmeyi” açıklamada kullanılabilecek etkenler arasında yer verilebilir. Fakat ben, bireyin kendisini özgürlükten yoksun bırakmasını, tarihi süreç açısından ele almak istiyorum. Bunu da “bireyleşme” kavramı aracılığıyla yapmak istiyorum. “Bireyleşme” olgusu, kişinin kendi yeteneklerine, aklına, bilgisine güvenmesini içerir.

Bu özelliklerin bireyler tarafından benimsenebilmesi için önce sosyal yapı içinde bazı değerinin mevcut olması gerekir; ama daha da önemlisi, bireyin yasaların güvencesi altında olmasıdır.

Yasalar, bireyi itaatten korur; çünkü birey, itaat ederek değil, kendi yetenekleri ve çalışmasıyla biryerlere gelebilmesinin güvencesine ancak yasalarla elde edebilir. Bireyleşmenin temel dayanağı, bireyin kendi varlığını (existence), kendi yapıp etmeleri, başarıları ve yetenekleri aracılığıyla elde edebileceği koşulların mevcudiyetidir. Bunun için bireyin yasaların güvencesi altında olması kaçınılmazdır. Çünkü birey ancak bu sayede bir otoriteye boyun eğerek değil, kendi yetenekleri ve çalışması ile varlık kazanabilir.

 

Bireyin Özgürleştirilmesi

Kolayca tahmin edilebileceği gibi bu olgu, Aydınlanma çağının bir ürünüdür ve Ortaçağ’ın insanı tanımlayışının tam karşısındadır. Ortaçağ’da, özellikle Hıristiyan dünyasında birey, itaat eden ve bu itaati ölçüsünde değer kazanan bir özelliğe sahipti. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için şu iki ayrı olguyu birbirinden ayırmak yerinde olacaktır: ilki bireyin özgürleşmesi, ikincisi bireyin özgürleştirilmesi.

Birey başkalarına tanıdığı özgürlük sınırının ötesinde kendisini özgürleştiremez. Yani birey kendi düşüncesini ne kadar özgürleştirebiliyorsa başkasının davranışlarına da o oranda özgürlük kazandırabilir. Diğer bir ifadeyle, birey başkasının özgürlüğüne ne kadar izin veriyorsa, kendisi de o oranda özgürdür, yani kendisini o oranda özgürleştirebilir.

Otoritenin hakim olduğu bir toplumda bireyin özgürleşmesi bir başka bireyin iznine, yorumuna veya tercihlerine bağlıdır. Bu koşullar altında birey, “bireysel” tutum ve davranışlar sergileyebilir; hatta kendini davranışlarında özgür de hissedebilir. Ama aslında bu özgürlük, itaat esası üzerine kurulmuş bir özgürlüktür. O topluluğun üyesi olan birey, ancak itaat ettiği ölçüde o topluluk içinde bir varlık kazanabilir, söz sahibi olabilir ve birtakım yetkiler elde edebilir.

Temel ölçü, otoriteye tabi olmaktır. Otoritenin olduğu yerde bireysellik vardır; çünkü toplumsal ortak çıkarlar değil, kişisel menfaat ön plandadır.

Bireyleşme

Bu olgunun karşısına “bireyleşme“yi koyabiliriz. Bireyleşme, kişisel tutum ve davranışlara sahip olmak demek değildir. Bireyleşme, kişiye yasa ve hukuk aracılığıyla verilen bir haktır. Kişinin özgürleşmesi, yetenekleri ve çalışmasının güvence altına alınmasıyla sağlanabilir. Böyle bir bireyin, başkasının kendisini “özgürleştirmesi”ne artık ihtiyacı olmayacaktır. Böyle bir birey, itaat ederek varlık kazanmak zorunda kalmayacaktır. İtaat etmek, aynı zamanda toplumsal ortak çıkarları içeren aidiyet duygusuna sahip olmamayı gerektirir.

Dolayısıyla birey kendi çıkarlarını herşeyin üstünde tutacak ve bunu da itaat etmek suretiyle elde etmeye çalışacaktır. Kendi özgürlüğünü de başkasının özgürlük anlayışının çerçevesinde belirlemek durumunda olacaktır.

Başarıları kimsenin takdirine bırakılmayan ve kendi özgürlüğünü başkasının izni altında gerçekleştirmek zorunda olmayan birey, kendi varlığını çalışması ve yetenekleriyle, hukukun koruması ve güvencesi altında gerçekleştirme olanağını elde edebilir. Bu bireyleşmedir; yani bireyin kendini ifade edebilme araçlarını seçebilme olanağına sahip olmasıdır.

Sonuç, bireyin kendini ifade edebilme özgürlüğünü kazanması ve düşüncenin önünün açılmasıdır. Birey, bu koşullar altında, artık itaat ederek değil başarılarıyla varlık kazanma olanağına sahip olacaktır. Bu bireyin görevi artık başkasının özgürlük sınırlarını çizmek değil, kendi varlık alanını kendi başarılarıyla kanıtlamak olacaktır.

Bireyselleşme

İşte böyle bir birey, yukarıda da işaret edildiği gibi, kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olabilir ve bilgisini yeni bilgilere ulaşmak için kullanması mümkün olur. Bu durumu, bireyselleşme olarak değil bireyleşmek olarak adlandırabiliriz. Bireyin özgürleşmesi ve dolayısıyla özgürleştirilmesi, bireyleşmenin, yasalarla yani hukuk vasıtasıyla sağlanmasıyla gerçekleşebilir.

Aydınlanma Döneminde Bireyin Özgürleşmesi

İnsanlık tarihine baktığımız zaman bireyin özgürleştirilmesinin, bireyin bireyleşmesi olgusunun, Aydınlanma Döneminin programı içinde yer aldığını görüyoruz. Aydınlanma Dönemi, bilimsel düşüncenin de günümüz anlamında biçimlendiği bir dönemdir. Aydınlanma denilince Orta Çağ’dan sonra Hümanizm ve Rönesans’ın sonunda ortaya çıkan bir dönem akla gelir.

 

Aydınlanmayı karakterize eden temel özellik, onun bir “akıl çağı” olmasıdır ve felsefe alanında en önemli temsilcisi de bilindiği gibi Kant’tır. Kant’ın gözünde insan, düşmüş olduğu çukurdan ancak aklı yardımıyla kurtulabilir. Aydınlanma düşünürleri, evrenin akıl yoluyla kavranılabileceği inancındadırlar. Bu düşüncenin dayanağı ise Newton fizik sistemidir.

Çok yönlü etkiler sonucunda ortaya çıkan ve çok yönlü etkileri olan Aydınlanmayı, üç temel üzerinde düşünmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi İskoç Aydınlanması, ikincisi Fransız Aydınlanması, üçüncüsü Alman Aydınlanmasıdır. İskoç Aydınlanması empirist bir anlayışı temsil eder ve Aydınlanma’nın kültürel, sosyal, teolojik veya kısaca felsefi ön dayanaklarını oluşturur.

Kapitalizmin İngiltere’de ortaya çıkışında bu dönem düşünürlerinin katkıları dikkate alınırsa, Aydınlanma’nın çok yönlü etkileri kolayca anlaşılır. Fakat beni burada özellikle ilgilendiren husus, İskoç Aydınlanmasının Newton fiziğinin felsefi temellerini oluşturmasındaki yeridir. Daha yerinde bir ifadeyle, Newton fiziğinin getirdiği köklü değişikliğin bu dönem düşünürlerinin katkısıyla yorumlanması ve yeni bir paradiğmanın oluşturulmasına olan katkılarıdır.

 

Fizik ve Felsefe

Newton fiziğini kendinden önceki Aristotelesci fizik ve felsefe anlayışından ayıran temel özelliği şu iki büyülü kavram ile ifade etmek mümkündür: bunlar “niçin?” ve “nasıl?” sorularıdır. Newton fiziği bize fizik dünyanın “nasıl işlediği”ni bildirir. Bu sorunun bir özelliği, rasyonel bir cevap verilmesini gerektirmesidir. Verilecek cevap, deney ve gözlem aracılığıyla test edilebilir bir özellik içerir. Halbuki “niçin?” sorusu, bir erek/amaç (telos) öngörür ve dolayısıyla cevap teolojik bir yoruma açıktır.

İskoç Aydınlanması

Antikçağ felsefesinin ve özellikle de Aristoteles fizik ve felsefesinin “niçin?” sorusu üzerine kurulmuş olması, onun, Ortaçağ teolojisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamasına olanak vermiştir. Ne var ki bu soru, onun dayandığı ilkeler ve felsefi kabuller, Newton fiziği dolayısıyla gündemden kalkmak durumundaydı. Daha doğrusu artık tüm paradigmanın bütünüyle değişmesi gerekiyordu. İşte İskoç Aydınlanması, bu değişimin ihtiyaç duyacağı felsefi altyapıyı oluşturdu.

Bu felsefi alt yapı, eski teolojinin beslendiği kaynağın kurtulmasını ve aynı zamanda günlük yaşamı da kapsayan birçok alanda yeni bir bakış açısının geliştirilmesine olanak verdi. Locke, Hume, Berkeley gibi düşünürlerin duyumcu felsefeleri, Newton fiziğinin ihtiyaç duyduğu (empirik verilerin üzerine kurulu) bir felsefenin savunulmasına olanak verdi ve Ortaçağ’ın engizisyon mahkemeleri gibi dönemin karanlık yüzüne güçlü bir ışık tuttu.

 

Akıl Yolu: Bilim

Konumuz çerçevesinde bizi burada ilgilendiren husus, Newton fiziğinin “nasıl?” sorusuna yönelmiş olması ve bu sorunun özellikle eski paradigmanın gündemden kalkmasına ve yepyeni bir paradigmanın oluşmasına olan katkısıdır. Basit bir örnekle, “niçin gece olur?” gibi bir sorunun cevabı, teolojik bir çerçevede verilebilir. Kişi böyle bir soruyu inançları doğrultusunda kendine göre cevaplandırabilir. Fakat “nasıl gece olur?” sorusunun cevabı nesneldir, empiriktir, akıl yoluyla kavranılabilir ve kişiye göre değişmez.

Görüldüğü gibi Newton sistemi, çok köklü bir şekilde bakış açısını değiştirmiş olmaktadır. Bu değişimi en yetkin bir şekilde yorumlayan düşünür Kant olmuştur. Aydınlanma döneminin temel özelliği, Kant’ın da işaret ettiği gibi, başta evren olmak üzere insan ve toplumun akıl aracılığıyla kavranılabilir olduğuna ilişkin kabuldür.

Bu kabul, daha doğrusu bu dönem felsefesi, bu günkü anlamda bilimsel düşüncenin de önünü açmış olmaktadır. Çünkü bilimsel düşünce ile “nasıl?” sorusu arasında tam bir uyum vardır. Bilimsel düşünüşü de “nasıl?” sorusuna çözüm arama olarak karakterize edebiliriz.

Bu çözümün bizi asıl ilgilendiren yönü, hiç şüphesiz onun empirik ve rasyonel olma özelliğidir. Bu özellik yasanın otoriteye üstün geldiği yeri ve kuralların da aidiyetin yerini aldığı yeri ifade eder. Çünkü “nasıl?” sorusu, otoriteye, inançlara, kabullere bağlı olmadan, yani empirik olarak soruna cevap aramayı gerektirir.

 

Metafizik ve İnsan

İnsan, hiç kuşku yok ki, metafizik bir varlıktır. ‘Niçin’ sorusunu sormadan edemez. Bir bilim adamı olsa da hiç kimse hayatını ve yaşamını, sadece ‘nasıl’ sorusuyla dolduramaz. Çünkü beğenilerimizi, inançlarımızı, tercihlerimizi bütünüyle bir kenara bırakarak hareket edemeyiz.

Günlük yaşamımızda veya profesyonelce yaptığımız bir iş içinde de bir noktada mutlaka ‘niçin’ sorusunu sorarız. “Niçin ölürüz?”, “niçin varız?”, “niçin evren var?”, “bu olay niçin başıma geldi?”, “niçin deprem oldu?” gibi soruları elbette sormadan edemeyiz ve kendimize göre de bir cevap veririz. Fakat açıkça görülebileceği gibi bilimsel cevap, ‘niçin’ sorusuna değil, ‘nasıl’ sorusuna bağlı olacaktır.

Elbette metafizik bir varlık olarak, inanan bir varlık olarak, hiç kuşku yok ki “niçin?” sorusunu bir kenara atarak yaşamımızı sürdüremeyiz. Fakat akıl, ‘nasıl’ sorusuna cevap vermeyi gerektirir. Düşüncenin özgürleşmesinin temel koşulu, bir otoriteye bağlı kalmamaktır. Bunun için öncelikle “nasıl?” sorusunu sormak ve bu soruya cevap aramak gerekir.

Aydınlama dönemi de işte bu anlamda bir dönüşümün gerçekleştiği bir çağdır. Bu dönüşümün sadece bilimsel zihniyeti kapsamadığını, günlük yaşama kadar uzandığını, yani bir paradigmanın değişimi anlamını taşıdığını ayrıca vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Düşüncenin Özgürleşmesi Koşulu

Düşüncenin özgürleşmesinin ön koşulu, daha önce de işaret edildiği gibi, bilgi sahibi olmaktır. Fakat bu tek başına yeterli değildir; bireyin aynı zamanda “bireyleşmiş” olması da gerekir. Bireyin özgürleştirilmesinin, bireyin bireyleşmesi olgusunun, Aydınlanma Döneminin temel bir paradigması olarak ortaya çıktığını görüyoruz.

Hukuk, bireyleşme olgusunun vazgeçilmez koşuludur. Çünkü bu sayede birey, bir otoriteye itaat etmeden, kendi bilgi ve becerileriyle toplum içinde varlık kazanabilmesinin güvencesini elde eder. Bu olgu özellikle Fransız aydınlanmasını karakterize etmektedir.

Empirist düşünürler Aydınlanma olgusunun felsefi temellerini oluşturmuşlardır. Bu düşünürler hem Newton sisteminin yeni bir bakışla yorumlanmasına olanak vermişler hem de Ortaçağ’ın toplum üzerindeki baskısıyla mücadele etmişlerdir.

Bu dönemin empirist düşünürleri, hurafelere bilinçli bir şekilde karşı çıkmışlardır. Onlara göre insan düşüncesi bir ‘tabularasa’dır, ‘boş bir levha’dır. Boş inançlar ne empirik olarak denetlenebilir ne de akıl ile temellendirilebilir.

İnsan bilgisinin temelinde deney ve gözlem bulunur. Yani otoriteye ve hurafelere bu çerçevede yer vermek söz konusu değildir. Kant ile doruk noktasına ulaşacak olan akılcılık, kısaca ve kabaca söylemek gerekirse, deney ve gözlem aracılığıyla elde edilen bilgiyi rasyonel bir temel üzerinde inşa etmektir. Sonuçta, aklın evreni kavrayabilir ve anlayabilir olduğunu söylemekle de yeni bir adım atılmış olmaktadır. Bu aşama bireyin aklına güvenmesini talep etmektedir. Akla güvenmek, bireyleşme olgusunun ilk aşaması ise, ikinci aşaması, Fransız Aydınlanmasıdır.

Orta Çağ’da Birey Özgürleşmesi

Fransız aydınlanmasının bizim için ayrı bir önemi vardır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu, Aydınlanma olgusuyla Fransız Aydınlanması aracılığıyla ilişki kurmuştur. Fransız aydınlanmasını karakterize eden özellik, hukuk alanında ortaya çıkan değişimdir. Çünkü hukuk, bireyin bireyleşmesi olgusuna olanak vermiştir.

Birey, hukukun üstünlüğü, hukukun bireye tanıdığı koruma sayesinde yeteneklerini ortaya koyma imkânını elde etmiştir. Böylece Ortaçağ’da bireye yön veren, düşüncesini ve davranışlarını belirleyen otoritenin yerini yasa almıştır; itaatin karşısına kurallar çıkmış ve sonuçta inanç ve aklın sınırları belirlenmiştir.

Bir toplumda birey yasalarla korunuyorsa, otoritenin gücü bireye yön vermede yeterli olamaz ve bireyin gücünün ötesine geçme şansını da yitirir. Eğer yasa ve kurallar varsa, otoriteye, yani buyurganlığa yer yoktur. Sonuçta, otoritenin olmadığı yerde, itaat de söz konusu olmayacaktır. Kuralların nihai dayanağını ilahi bir kaynak olduğu kabul edilse bile, yasa yapan akıldır; ve akıl, kuralları koyandır. Dolayısıyla ortak bir davranış biçimi itaat değil, kurala uymak olabilir.

 

Aydınlanma Bildirgesi

Şüphesiz otorite bir yönüyle inancımızın da dayanağıdır; ve insan inanan bir varlıktır. Aklın otoritenin yerini alması, inancın ortadan kaldırılması anlamına gelmemektedir. Bizzat Kant’ın ifade ettiği gibi amaç, iki alanı birbirinden ayırmak, birinin diğerinin görevini üstlenmesinin önüne geçmektir. İnanç belirli konularda akla göre bir üstünlüğe sahip olabilir, fakat aklın görevlerini yerine getiremez.

Kant’a göre insan, “Aydınlanma Bildirgesi”nde ifade ettiği gibi, aklına güvenmek, aklını kullanmak, “bilmeye cesaret et!”mek (sapereaude!) zorundadır. Bu durumda amaç aklın işleyişinin önünü açmak, yani onu özgürleştirmektir. Fakat aklın bu işlevinin bir anlamda toplumsal ve yasal bir zemin üzerine de oturması, toplumsal işleyişin bir parçası olması veya diğer bir ifadeyle bir paradigma içinde bir değerinin olması ve varlık kazanması gerekir. Bu özellik Fransız aydınlanmasının amaçları içinde karşımıza çıkmaktadır.

Orta Çağ Otoritesi

Nitekim birey, 1789 Fransız İhtilali’nin eşitlik, özgürlük ve laiklik gibi ilkeleri aracılığıyla yeniden tanımlanmış, bir amaç çerçevesinde teorik olarak yeniden kurgulanmıştır. Bireylerin hak ve ödevleri yasalarla belirlenmiş, böylece Orta Çağ otoritesi yerine hukuk aracılığıyla yeniden tanımlanmıştır. Otoriteye bağlı itaatin yerini yasaların alması, bireyleşme olgusuna da nesnel bir zemin kazandırmıştır. Çünkü birey artık başarılarıyla, çalışmasıyla, yetenekleriyle bir varlık kazanmak zorundadır.

Bunun için bireyin özgür olması, özgürlüğün hukuk çerçevesinde güvence altına alınması gerekir. Özgür düşünce, yeni paradigmanın vazgeçilmez koşuludur.

 

Akıl, Sorgulama ve Düşünce

Aydınlanma Dönemi ile otoriteden yasaya, itaatten kurala uymaya ve sorgusuz kabulden akıl ve sorgulamaya geçiş, insanlık tarihinin gerçekten en büyük dönüşümlerinden birisidir. Bu dönüşüm bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bir çok alandaki başarılara da kaynaklık etmiştir. Batı dünyası hepimizin bildiği gibi, Aydınlanma dönemindeki bu dönüşümün bir sonucu olarak bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Aydınlanma Dönemini bu açıdan eleştirenler yok değil. Çünkü dünyanın savaş, kan, gözyaşı ile dolu olması da yine bu aydınlanmanın eseri olarak nitelelenebilir; ama ben bu görüşte değilim. Burada bunun tartışmasını yapmayacağım. Şu bir gerçek ki, bilimde, teknolojide, kültürde, sosyal yapıda ortaya çıkan gelişmeler, bu Aydınlanma Döneminde gerçekleşen yapısal dönüşümlerle veya kısaca aklın özgürleştirilmesiyle doğrudan ilgilidir.

Bilgi

Düşüncenin özgürleşmesinin temel koşulu, yukarıda da işaret edildiği gibi, bilgidir. Öte yandan dış koşullara bağlı olarak özgür düşüncenin gelişmesinin engellenmesi veya tam tersine önünün açılması mümkündür. Dolayısıyla bireylerin, deyim yerindeyse “özgürce düşünebilmeleri”, içinde bulunulan paradigmaya ve dolayısıyla toplumsal koşullara sıkıca bağlıdır.

Şüphesiz bireyler kendi koşullarını belirli bir ölçüde de olsa belirleyebilme özelliğine sahiptirler. Dolayısıyla dış belirlenimlerin olumsuz koşullarını aşabilmek iradesini gösterebilirler. Fakat böyle bir iradeyi her bireyden beklemek mümkün olmadığı gibi, önemli olan nokta, toplumsal koşulların, bireylerin yaratıcı düşüncelerine olanak verecek şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Eğer ileri teknoloji çağında yaşadığımızı dikkate alırsak, bir toplumda en çok bilgiye gereksinim olduğunu kolayca söyleyebiliriz.

Birey, enerjisini ve yeteneklerini haklarını elde etmek için değil, yeteneklerini ortaya koyabilmek için harcamalıdır.

 

Prof. Dr. Şafak Ural
İstanbul Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi,
Mantık Anabilim Dalı

 

Kaynak: Prof. Dr. Safak Kural

 

 

Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar
Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.
Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.

Özgür Düşünce ve Bilim” için 94 yorum

 • 4 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:09
  Permalink

  I am commenting to make you understand what a beneficial experience my wife’s princess had browsing your web site. She came to understand a wide variety of pieces, including what it’s like to have an ideal giving style to have other people without difficulty learn certain tortuous subject matter. You really did more than her expected results. Thanks for displaying the necessary, trustworthy, explanatory and even easy guidance on the topic to Kate.

  Yanıtla
 • 4 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:36
  Permalink

  I simply wanted to send a simple comment in order to appreciate you for some of the wonderful guides you are showing on this website. My time-consuming internet look up has at the end been compensated with excellent suggestions to exchange with my colleagues. I ‘d suppose that many of us visitors actually are very endowed to exist in a perfect site with very many marvellous individuals with good strategies. I feel somewhat lucky to have seen your entire web pages and look forward to really more excellent minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

  Yanıtla
 • 5 Haziran 2018 tarihinde, saat 02:52
  Permalink

  My husband and i were really delighted Chris could do his investigations by way of the precious recommendations he discovered using your weblog. It is now and again perplexing to simply always be giving out tactics which some others might have been making money from. And we do understand we now have you to appreciate because of that. The specific illustrations you made, the straightforward site menu, the friendships you will help to create – it’s got most great, and it’s really leading our son and our family reason why that theme is excellent, and that’s seriously indispensable. Many thanks for the whole thing!

  Yanıtla
 • 5 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:12
  Permalink

  I have to show some thanks to you just for rescuing me from this difficulty. Because of surfing around throughout the world wide web and getting suggestions which were not productive, I was thinking my life was done. Living without the presence of strategies to the issues you’ve sorted out through this write-up is a critical case, as well as those that could have in a negative way damaged my entire career if I had not noticed the website. Your own personal mastery and kindness in taking care of all the details was very useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. It’s possible to at this point look forward to my future. Thank you very much for this expert and effective help. I won’t hesitate to endorse your web blog to anyone who ought to have tips on this problem.

  Yanıtla
 • 6 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:59
  Permalink

  My husband and i were absolutely cheerful when Raymond managed to finish up his web research while using the precious recommendations he received while using the blog. It is now and again perplexing to simply always be freely giving secrets and techniques which men and women have been selling. We really fully grasp we need the writer to appreciate because of that. The specific explanations you’ve made, the easy blog navigation, the relationships you aid to engender – it is everything amazing, and it is aiding our son in addition to us reckon that the situation is cool, which is certainly particularly fundamental. Thanks for all the pieces!

  Yanıtla
 • 6 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:31
  Permalink

  I just wanted to compose a comment in order to express gratitude to you for some of the lovely suggestions you are writing here. My extended internet research has at the end been compensated with professional insight to go over with my great friends. I would suppose that most of us readers are unequivocally fortunate to dwell in a magnificent network with many outstanding professionals with valuable tips. I feel very lucky to have used the web site and look forward to really more excellent moments reading here. Thanks again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 7 Haziran 2018 tarihinde, saat 12:24
  Permalink

  I truly wanted to make a quick note to say thanks to you for some of the fantastic tactics you are giving at this website. My rather long internet research has at the end been recognized with good details to talk about with my companions. I ‘d assert that many of us website visitors are truly endowed to live in a remarkable place with so many lovely individuals with useful suggestions. I feel somewhat lucky to have encountered the website and look forward to so many more brilliant times reading here. Thanks once more for a lot of things.

  Yanıtla
 • 7 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:47
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with a very wonderful chance to read critical reviews from this web site. It is always very ideal and stuffed with a great time for me and my office mates to visit your website at minimum three times in a week to learn the latest items you have got. And lastly, we’re always fulfilled considering the attractive creative ideas you give. Some two points in this article are basically the most effective I have had.

  Yanıtla
 • 8 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:57
  Permalink

  I precisely desired to say thanks once more. I do not know the things that I would have carried out without the entire creative ideas documented by you regarding such a concern. It became an absolute frightful situation for me, nevertheless taking note of the very expert approach you dealt with the issue forced me to weep for fulfillment. Extremely grateful for your advice and even hope you find out what a great job you happen to be getting into educating men and women via your site. Probably you have never come across any of us.

  Yanıtla
 • 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:25
  Permalink

  I together with my buddies ended up checking the nice information on your site and then at once developed an awful feeling I had not expressed respect to the web blog owner for those strategies. Those boys became as a result warmed to see all of them and now have in actuality been taking advantage of them. Appreciate your being really accommodating as well as for opting for these kinds of beneficial subjects most people are really eager to discover. My very own honest regret for not saying thanks to sooner.

  Yanıtla
 • 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:48
  Permalink

  Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally brilliant chance to check tips from this website. It’s usually so excellent plus jam-packed with a good time for me and my office mates to visit your website really three times a week to find out the fresh stuff you will have. And definitely, I’m actually impressed with all the incredible secrets you give. Certain 3 facts in this post are in truth the most beneficial I’ve ever had.

  Yanıtla
 • 10 Haziran 2018 tarihinde, saat 07:15
  Permalink

  My spouse and i ended up being really comfortable Edward managed to round up his homework while using the ideas he discovered from your web page. It is now and again perplexing to simply happen to be releasing thoughts which usually men and women might have been selling. And we all acknowledge we need the writer to thank for this. The main explanations you have made, the simple web site navigation, the friendships you assist to foster – it’s all extraordinary, and it’s really aiding our son and us feel that this concept is exciting, and that is particularly pressing. Many thanks for all!

  Yanıtla
 • 11 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:31
  Permalink

  I in addition to my buddies came analyzing the best points located on your site then before long I got a horrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those tips. These young men ended up totally stimulated to read through all of them and already have very much been taking pleasure in them. Thanks for getting simply kind and also for picking out such incredibly good themes most people are really wanting to know about. Our sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

  Yanıtla
 • 11 Haziran 2018 tarihinde, saat 15:13
  Permalink

  I intended to compose you that bit of remark to give many thanks the moment again on the fantastic guidelines you’ve contributed on this site. It is so generous of people like you giving openly all that most of us would’ve made available as an electronic book in making some profit for their own end, certainly since you could have tried it if you ever desired. These creative ideas in addition served to be the good way to know that some people have a similar dreams like my very own to understand somewhat more on the topic of this condition. I’m sure there are lots of more pleasant periods in the future for folks who see your blog.

  Yanıtla
 • 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:32
  Permalink

  I would like to show some thanks to the writer for rescuing me from this type of predicament. Because of surfing around through the search engines and getting ways which are not powerful, I figured my entire life was done. Being alive without the approaches to the difficulties you have fixed through your good write-up is a crucial case, and the ones which may have badly affected my entire career if I had not noticed the blog. Your actual natural talent and kindness in controlling all the things was vital. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a step like this. It’s possible to at this time look forward to my future. Thanks a lot so much for this reliable and amazing guide. I will not think twice to suggest your site to any person who will need support on this subject.

  Yanıtla
 • 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:47
  Permalink

  I intended to post you this little bit of note just to thank you so much once again for your personal spectacular advice you’ve shown on this site. It’s so pretty open-handed with you to grant easily precisely what numerous people would’ve advertised as an electronic book to generate some dough on their own, and in particular since you might have done it in the event you considered necessary. These secrets also served to become good way to realize that most people have the same passion really like my personal own to know whole lot more concerning this problem. I’m certain there are many more pleasant opportunities in the future for individuals who browse through your blog.

  Yanıtla
 • 13 Haziran 2018 tarihinde, saat 02:32
  Permalink

  I am only writing to make you be aware of of the great encounter our child gained using your site. She came to understand a wide variety of details, which included how it is like to have an amazing giving mindset to make the rest without hassle learn about specific complicated matters. You actually did more than my desires. Thanks for distributing the insightful, trustworthy, explanatory and even fun thoughts on that topic to Tanya.

  Yanıtla
 • 13 Haziran 2018 tarihinde, saat 16:03
  Permalink

  I truly wanted to type a quick word in order to say thanks to you for all the pleasant points you are posting here. My long internet research has at the end been honored with reasonable points to talk about with my colleagues. I would assert that we site visitors are unquestionably lucky to be in a very good site with very many outstanding individuals with helpful tricks. I feel very much fortunate to have encountered the site and look forward to plenty of more brilliant moments reading here. Thanks once more for all the details.

  Yanıtla
 • 15 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:18
  Permalink

  I want to show appreciation to this writer just for rescuing me from this particular setting. Just after researching through the internet and seeing things which were not pleasant, I assumed my life was done. Existing without the solutions to the issues you’ve fixed as a result of your entire review is a critical case, as well as ones that might have badly damaged my entire career if I had not discovered your site. Your primary knowledge and kindness in touching all things was vital. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks very much for the high quality and amazing help. I will not hesitate to propose your site to any person who needs guide on this issue.

  Yanıtla
 • 15 Haziran 2018 tarihinde, saat 08:47
  Permalink

  Thank you for every one of your work on this blog. My niece take interest in managing investigations and it’s really obvious why. We all notice all about the lively means you present important secrets through this blog and even boost contribution from website visitors on this topic and our princess is always starting to learn a lot of things. Have fun with the rest of the year. You have been carrying out a wonderful job.

  Yanıtla
 • 16 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:01
  Permalink

  Needed to send you that tiny note to say thanks as before about the striking secrets you’ve shown on this site. It has been quite seriously open-handed of people like you in giving without restraint just what many individuals might have distributed as an e book to help make some profit for their own end, especially given that you could have tried it if you ever wanted. Those pointers in addition served to become great way to know that other people have the identical passion the same as my own to realize somewhat more with reference to this condition. I am sure there are some more pleasurable periods ahead for many who browse through your site.

  Yanıtla
 • 17 Haziran 2018 tarihinde, saat 03:27
  Permalink

  I definitely wanted to make a simple comment in order to express gratitude to you for those unique recommendations you are placing at this site. My extended internet lookup has finally been honored with incredibly good content to exchange with my best friends. I would tell you that many of us visitors actually are extremely fortunate to be in a great community with very many brilliant people with interesting plans. I feel pretty grateful to have discovered your web page and look forward to many more entertaining moments reading here. Thank you once again for everything.

  Yanıtla
 • 17 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:39
  Permalink

  I want to show my admiration for your generosity in support of folks who should have guidance on in this concept. Your very own dedication to getting the message across turned out to be extremely practical and have in most cases empowered professionals just like me to arrive at their ambitions. Your informative guide can mean much a person like me and much more to my office colleagues. Best wishes; from all of us.

  Yanıtla
 • 18 Haziran 2018 tarihinde, saat 06:14
  Permalink

  I intended to compose you a very small remark so as to say thank you again for those marvelous concepts you’ve contributed in this article. It has been so surprisingly open-handed with people like you to give openly what a number of us would’ve distributed for an e-book to end up making some money for their own end, mostly since you could possibly have done it if you ever wanted. Those solutions likewise acted like the great way to be certain that the rest have the same dreams similar to my personal own to figure out a good deal more with reference to this matter. I am certain there are millions of more fun periods in the future for individuals who browse through your blog post.

  Yanıtla
 • 18 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:43
  Permalink

  I wanted to send you a tiny word so as to give many thanks yet again for those fantastic things you have documented here. It is extremely generous with people like you to provide openly all that most people could have offered for sale as an e-book to get some money for themselves, even more so now that you could have done it if you desired. These good tips in addition acted like the good way to understand that other people online have similar passion just like my personal own to figure out whole lot more with respect to this issue. I am sure there are lots of more enjoyable occasions up front for many who go through your blog post.

  Yanıtla
 • 18 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:17
  Permalink

  I precisely needed to thank you so much once more. I’m not certain the things I would have used in the absence of those opinions discussed by you about this area of interest. It previously was the terrifying issue in my view, but coming across your expert strategy you solved the issue forced me to weep with delight. Now i’m grateful for this assistance and then expect you know what an amazing job you were providing educating men and women via your web blog. I am sure you haven’t come across all of us.

  Yanıtla
 • 19 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:27
  Permalink

  I precisely needed to appreciate you again. I do not know the things that I might have done in the absence of the ways discussed by you directly on my situation. It actually was a very hard case for me, nevertheless noticing this professional strategy you resolved that made me to jump over gladness. Extremely grateful for this help and then hope you realize what an amazing job you were getting into educating people today via your site. Probably you’ve never encountered all of us.

  Yanıtla
 • 20 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:37
  Permalink

  My wife and i ended up being really delighted that Chris could do his investigations out of the ideas he grabbed from your own blog. It’s not at all simplistic just to continually be making a gift of methods that others could have been selling. So we do understand we have got you to give thanks to for this. These illustrations you have made, the easy site menu, the relationships you make it possible to create – it’s many sensational, and it’s assisting our son and us know that that issue is pleasurable, and that is truly essential. Thanks for the whole lot!

  Yanıtla
 • 20 Haziran 2018 tarihinde, saat 15:08
  Permalink

  Needed to compose you that very little remark to finally give thanks over again for the fantastic advice you’ve shown at this time. It has been particularly open-handed with people like you to present openly exactly what a few people would have marketed as an ebook to generate some bucks for themselves, and in particular given that you might have done it in the event you wanted. These creative ideas additionally worked as the good way to realize that many people have the same desire the same as my personal own to figure out way more with respect to this condition. I think there are some more fun occasions up front for many who read your website.

  Yanıtla
 • 22 Haziran 2018 tarihinde, saat 16:26
  Permalink

  Thanks for all of the effort on this web site. Gloria take interest in making time for investigations and it’s really simple to grasp why. A lot of people know all about the powerful manner you present rewarding tactics through your web site and as well encourage contribution from other ones on that article then our favorite child is undoubtedly being taught a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You are always carrying out a fabulous job.

  Yanıtla
 • 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:59
  Permalink

  I just wanted to write down a comment so as to thank you for all of the fantastic techniques you are showing at this website. My extended internet search has finally been recognized with extremely good tips to share with my family members. I ‘d state that that we readers are extremely lucky to live in a remarkable network with so many perfect people with useful points. I feel very much happy to have discovered your website page and look forward to tons of more amazing moments reading here. Thank you again for all the details.

  Yanıtla
 • 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 06:26
  Permalink

  I happen to be writing to let you know what a brilliant encounter my friend’s child went through browsing the blog. She discovered too many issues, most notably how it is like to have an amazing coaching mindset to get men and women quite simply learn some impossible topics. You truly surpassed readers’ expectations. Thanks for distributing such informative, safe, educational as well as fun tips on that topic to Gloria.

  Yanıtla
 • 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 22:03
  Permalink

  I in addition to my guys have been looking at the great strategies found on your web page and then instantly came up with a horrible feeling I never expressed respect to the website owner for those strategies. These guys appeared to be for this reason warmed to learn all of them and have now definitely been having fun with those things. I appreciate you for genuinely simply kind and for going for this sort of cool useful guides millions of individuals are really desperate to discover. Our honest regret for not saying thanks to earlier.

  Yanıtla
 • 25 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:39
  Permalink

  I in addition to my buddies have been examining the excellent key points located on your site and instantly got a horrible suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those strategies. All of the young boys were definitely for that reason warmed to learn all of them and now have truly been having fun with those things. We appreciate you simply being so helpful and also for selecting these kinds of extraordinary areas millions of individuals are really needing to be aware of. My sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

  Yanıtla
 • 25 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:51
  Permalink

  I precisely had to say thanks once again. I do not know what I would’ve followed without those strategies documented by you about my area. It absolutely was a horrifying problem for me personally, but being able to view a new skilled technique you resolved that made me to leap for delight. I am happy for your advice as well as wish you are aware of a great job you are always undertaking instructing other individuals with the aid of a web site. I am sure you have never met any of us.

  Yanıtla
 • 26 Haziran 2018 tarihinde, saat 00:17
  Permalink

  I have to express some thanks to this writer for bailing me out of this crisis. As a result of checking throughout the search engines and meeting concepts that were not pleasant, I figured my life was over. Living without the presence of solutions to the problems you have solved as a result of your write-up is a serious case, and those that would have negatively affected my career if I hadn’t noticed the website. That knowledge and kindness in touching all the stuff was important. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. It’s possible to at this time relish my future. Thank you so much for the impressive and sensible guide. I won’t think twice to suggest your blog to anybody who would need direction about this area.

  Yanıtla
 • 26 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:25
  Permalink

  I needed to put you this very small observation just to give thanks over again about the breathtaking advice you’ve shown on this website. It is generous of you to provide openly all that many of us could have sold as an ebook to get some money on their own, precisely considering that you could have done it in the event you considered necessary. These creative ideas as well served to be the fantastic way to understand that other people have the identical passion just as mine to know good deal more around this issue. Certainly there are numerous more pleasant sessions in the future for individuals that read your blog.

  Yanıtla
 • 27 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:54
  Permalink

  I intended to write you a very little word just to say thanks as before relating to the splendid opinions you’ve shared here. This has been so tremendously open-handed of you to present without restraint exactly what a lot of people might have offered for an electronic book to get some cash on their own, primarily now that you might well have tried it if you decided. The ideas likewise served to be the easy way to realize that other people online have the same dreams the same as my very own to know the truth very much more in respect of this issue. I believe there are numerous more pleasant periods up front for individuals that check out your blog post.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 04:48
  Permalink

  I as well as my friends appeared to be viewing the great helpful tips on your web site then all of a sudden got a terrible suspicion I never thanked the web site owner for those strategies. Those women happened to be consequently passionate to study all of them and have in effect in actuality been taking advantage of them. I appreciate you for really being so thoughtful and for picking out this form of exceptional things most people are really needing to learn about. My sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 07:05
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with an exceptionally nice chance to discover important secrets from here. It can be very cool plus full of a great time for me and my office colleagues to search your web site at a minimum thrice in one week to see the newest secrets you have got. Not to mention, I am also usually impressed concerning the staggering strategies served by you. Certain 3 tips in this posting are in fact the very best we have had.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:23
  Permalink

  I would like to express thanks to this writer for bailing me out of this type of problem. Right after researching through the internet and seeing thoughts that were not powerful, I figured my life was gone. Living without the presence of approaches to the difficulties you’ve solved through your good report is a critical case, as well as the ones that might have negatively damaged my career if I had not noticed your website. Your own personal knowledge and kindness in touching a lot of stuff was invaluable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks so much for your expert and result oriented help. I won’t be reluctant to propose your web blog to any individual who needs to have support on this situation.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 15:34
  Permalink

  I’m also writing to make you be aware of of the superb encounter our daughter developed reading yuor web blog. She mastered so many pieces, which include how it is like to have a wonderful coaching mindset to have the others easily thoroughly grasp specific multifaceted topics. You actually surpassed people’s expected results. Thank you for distributing the precious, healthy, revealing and as well as easy guidance on that topic to Julie.

  Yanıtla
 • 28 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:22
  Permalink

  I must show thanks to the writer just for rescuing me from this type of instance. Just after looking out through the internet and seeing notions which are not helpful, I was thinking my life was gone. Being alive minus the solutions to the difficulties you’ve resolved by way of your main blog post is a serious case, and the ones that might have in a wrong way damaged my career if I hadn’t discovered your web page. Your primary competence and kindness in dealing with every item was important. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a stuff like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks for your time so much for your reliable and effective help. I will not hesitate to recommend the blog to any person who should get assistance on this subject matter.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 01:25
  Permalink

  I intended to draft you this very little word to be able to thank you very much as before with your nice principles you’ve documented in this case. This is so incredibly open-handed of people like you to supply unhampered what exactly a few people might have distributed for an electronic book to help with making some bucks for themselves, certainly seeing that you might have done it if you decided. The solutions as well served to provide a great way to be sure that some people have the identical dream the same as my very own to understand whole lot more when it comes to this issue. Certainly there are many more fun sessions in the future for individuals who find out your blog.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 05:48
  Permalink

  I want to express my love for your generosity for individuals who must have assistance with this particular subject. Your personal commitment to getting the solution all through came to be exceedingly valuable and has permitted employees just like me to get to their aims. Your new insightful advice implies much a person like me and even further to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 17:01
  Permalink

  I precisely needed to thank you very much again. I am not sure the things I might have followed without the actual strategies documented by you on such question. Previously it was a very terrifying case in my position, but noticing the very specialized manner you managed it took me to cry for contentment. Extremely happy for your help and as well , have high hopes you find out what a powerful job you are always doing instructing many people using a site. I’m certain you’ve never got to know all of us.

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 17:29
  Permalink

  My husband and i got really thankful that John managed to complete his reports from your precious recommendations he got through the blog. It is now and again perplexing just to possibly be handing out secrets and techniques which usually some others could have been selling. We remember we need the blog owner to appreciate because of that. These explanations you’ve made, the simple website navigation, the relationships your site make it easier to promote – it’s got mostly exceptional, and it’s leading our son and our family reason why the subject is pleasurable, and that is highly vital. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:59
  Permalink

  I am commenting to let you understand of the notable experience my wife’s princess had viewing your blog. She discovered such a lot of pieces, not to mention what it’s like to have an awesome coaching spirit to have the others completely understand certain impossible subject matter. You undoubtedly exceeded our own expected results. Thanks for producing these important, trusted, educational and also fun tips on your topic to Jane.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 02:06
  Permalink

  I’m writing to let you understand of the amazing discovery my wife’s child gained using your web page. She even learned a good number of details, with the inclusion of what it is like to possess an incredible teaching nature to make many more very easily have an understanding of specific complex subject areas. You truly did more than our expectations. Thank you for offering those practical, safe, educational and cool tips on the topic to Emily.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 06:42
  Permalink

  I wanted to write a quick remark in order to say thanks to you for the awesome tricks you are giving out on this site. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been rewarded with useful content to go over with my good friends. I ‘d mention that most of us site visitors actually are really lucky to live in a good place with many wonderful professionals with helpful hints. I feel rather fortunate to have seen your entire web pages and look forward to some more exciting minutes reading here. Thank you once more for everything.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 12:30
  Permalink

  My spouse and i were joyous that Jordan managed to conclude his research through the ideas he discovered using your site. It’s not at all simplistic just to find yourself releasing tips and tricks that many some others could have been trying to sell. We know we’ve got the website owner to appreciate for that. The specific illustrations you made, the straightforward site menu, the friendships you make it easier to engender – it’s mostly fabulous, and it’s letting our son and the family believe that this situation is interesting, and that’s rather pressing. Thank you for all the pieces!

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 18:04
  Permalink

  I just wanted to type a simple message in order to express gratitude to you for those great information you are writing at this site. My time consuming internet search has now been compensated with useful content to exchange with my co-workers. I ‘d suppose that many of us site visitors actually are extremely endowed to be in a fine site with very many outstanding individuals with helpful tactics. I feel somewhat blessed to have seen your entire website page and look forward to so many more excellent minutes reading here. Thank you again for all the details.

  Yanıtla
 • 30 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:10
  Permalink

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily spectacular chance to read critical reviews from this website. It is always so lovely and also full of fun for me personally and my office colleagues to visit your blog on the least thrice in 7 days to study the latest guidance you have got. And indeed, we’re at all times happy for the breathtaking knowledge served by you. Selected two points on this page are basically the most impressive I have ever had.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:30
  Permalink

  My spouse and i got quite delighted Edward could do his investigations using the ideas he grabbed through the web site. It is now and again perplexing just to always be giving for free tips and tricks that other folks might have been selling. And we also understand we now have the blog owner to give thanks to for this. The illustrations you have made, the simple site menu, the relationships you will help create – it is most astounding, and it is facilitating our son and our family recognize that that subject matter is exciting, and that is seriously mandatory. Many thanks for all the pieces!

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08:39
  Permalink

  I not to mention my buddies were reading through the best items from your website while suddenly developed an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for them. These young boys came totally passionate to read all of them and have in effect honestly been loving these things. Appreciation for getting considerably accommodating as well as for opting for varieties of incredible information millions of individuals are really desirous to know about. My very own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 14:20
  Permalink

  I want to express some appreciation to the writer for bailing me out of such a circumstance. As a result of exploring throughout the search engines and obtaining advice which are not pleasant, I assumed my life was over. Existing without the presence of approaches to the issues you’ve sorted out all through your report is a serious case, and the ones that would have badly damaged my career if I hadn’t come across your web page. Your primary understanding and kindness in taking care of all the details was helpful. I’m not sure what I would have done if I had not discovered such a solution like this. I can now look forward to my future. Thank you so much for this reliable and result oriented guide. I won’t hesitate to endorse the sites to anyone who should have tips on this area.

  Yanıtla
 • 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:00
  Permalink

  I have to show my thanks to the writer for rescuing me from this particular setting. As a result of scouting throughout the world wide web and getting thoughts which are not beneficial, I was thinking my life was done. Living without the strategies to the problems you have sorted out all through your write-up is a crucial case, and those that could have badly affected my career if I had not come across your website. Your primary know-how and kindness in touching all areas was tremendous. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a thing like this. I can also now look forward to my future. Thank you very much for the expert and amazing help. I will not think twice to suggest the sites to anyone who will need support on this topic.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:12
  Permalink

  I simply had to say thanks again. I’m not certain the things I would have worked on without the type of ideas shared by you directly on such area. It was actually an absolute terrifying dilemma in my circumstances, but spending time with the specialized style you dealt with that took me to weep for joy. Now i am happier for this assistance and thus pray you realize what a great job you were getting into educating many people using your websites. I am sure you have never come across all of us.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 04:02
  Permalink

  I precisely had to thank you so much once again. I do not know the things that I could possibly have made to happen without the recommendations provided by you regarding such question. This has been an absolute frustrating difficulty in my view, however , taking a look at a well-written technique you managed that took me to weep for gladness. Extremely grateful for your guidance and in addition expect you find out what a powerful job you have been getting into teaching most people all through your web page. I am sure you have never encountered any of us.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08:56
  Permalink

  I wish to voice my appreciation for your kindness supporting folks who should have guidance on the niche. Your special dedication to getting the message all around came to be quite beneficial and has continually empowered associates just like me to realize their endeavors. Your own warm and helpful recommendations denotes a great deal a person like me and especially to my colleagues. Many thanks; from all of us.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 12:14
  Permalink

  I intended to draft you one bit of note just to thank you very much again about the pleasant suggestions you have contributed on this website. This is pretty generous with people like you to allow unhampered all many individuals could possibly have marketed for an e book in order to make some profit for their own end, mostly considering that you might have tried it in the event you desired. The principles additionally served as a good way to fully grasp that other people have the identical dream like my very own to see whole lot more in respect of this issue. I’m sure there are many more fun opportunities up front for individuals who view your blog post.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 14:11
  Permalink

  I and also my pals ended up examining the good tricks on the blog and at once I got a terrible suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those secrets. My women ended up totally passionate to study all of them and now have certainly been enjoying them. I appreciate you for actually being really accommodating as well as for picking this form of wonderful useful guides millions of individuals are really needing to know about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

  Yanıtla
 • 2 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:42
  Permalink

  I intended to put you this little remark in order to say thanks a lot again regarding the breathtaking guidelines you have provided on this website. This is simply incredibly open-handed with people like you to convey unreservedly all a number of people would have marketed as an ebook to help make some dough on their own, especially considering that you could have done it in the event you wanted. These tactics additionally served to be a great way to recognize that some people have the identical zeal like my own to figure out a whole lot more when it comes to this issue. Certainly there are many more pleasurable times ahead for those who looked over your website.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 03:28
  Permalink

  I am glad for commenting to make you understand what a excellent experience our girl experienced studying the blog. She mastered many pieces, with the inclusion of what it is like to have an amazing giving nature to let other folks without difficulty fully understand a number of impossible things. You really did more than her expectations. Thank you for showing these essential, trustworthy, edifying and even cool guidance on the topic to Jane.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:35
  Permalink

  I must express some appreciation to this writer for bailing me out of this particular trouble. Right after exploring through the search engines and getting ideas that were not powerful, I figured my entire life was gone. Living without the approaches to the problems you have sorted out all through this short article is a crucial case, and the ones that might have in a negative way damaged my entire career if I had not encountered your web blog. Your personal talents and kindness in touching almost everything was useful. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a subject like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks so much for your specialized and effective help. I will not think twice to propose your web page to any individual who will need support about this situation.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:06
  Permalink

  I precisely desired to say thanks once again. I do not know what I could possibly have followed without the actual creative concepts shared by you concerning such area. It previously was a very fearsome case in my view, but finding out a new expert avenue you dealt with the issue forced me to cry with contentment. I’m thankful for your information and as well , expect you are aware of a great job you’re getting into instructing men and women via a site. I’m certain you haven’t met any of us.

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:30
  Permalink

  My spouse and i have been absolutely joyful that Albert managed to do his investigation by way of the ideas he got using your web pages. It is now and again perplexing to simply always be freely giving steps that some other people have been trying to sell. And we also understand we need the website owner to give thanks to because of that. The specific explanations you have made, the simple blog navigation, the relationships your site make it easier to foster – it is mostly awesome, and it’s facilitating our son and our family imagine that the content is satisfying, and that is unbelievably fundamental. Many thanks for all!

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:39
  Permalink

  I am commenting to let you know of the fine experience my daughter experienced visiting your web site. She figured out a good number of things, which include what it is like to have a wonderful giving character to have certain people effortlessly learn about specified tricky things. You really did more than my expected results. Thanks for rendering the warm and helpful, safe, explanatory and in addition fun tips on that topic to Mary.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:51
  Permalink

  My wife and i were really excited that Chris could finish off his researching because of the ideas he acquired out of your web pages. It is now and again perplexing to just possibly be freely giving tips and tricks which often some people have been trying to sell. And we do understand we have you to thank for that. These explanations you’ve made, the easy blog menu, the friendships your site give support to create – it’s most sensational, and it is letting our son and us understand that article is entertaining, which is really important. Thanks for the whole lot!

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:28
  Permalink

  I wish to express thanks to the writer for rescuing me from such a crisis. Right after checking through the the web and finding suggestions that were not beneficial, I assumed my life was well over. Being alive devoid of the approaches to the difficulties you have resolved as a result of this short article is a serious case, as well as the kind that might have negatively affected my entire career if I hadn’t discovered your web blog. Your personal expertise and kindness in maneuvering the whole lot was very useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks so much for your specialized and amazing guide. I won’t hesitate to refer your web page to anyone who requires tips on this situation.

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:59
  Permalink

  My wife and i got so satisfied when Edward managed to finish off his preliminary research from the precious recommendations he acquired from your very own web page. It is now and again perplexing to just always be giving for free ideas other folks may have been trying to sell. Therefore we do understand we have the website owner to appreciate because of that. The specific illustrations you made, the easy site menu, the friendships you can make it easier to instill – it’s got everything overwhelming, and it’s letting our son in addition to our family imagine that that content is exciting, which is certainly seriously mandatory. Thank you for the whole thing!

  Yanıtla
 • 4 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:20
  Permalink

  My spouse and i have been really comfortable Louis could deal with his research by way of the ideas he got in your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be making a gift of things which a number of people might have been trying to sell. And we also fully grasp we have got you to thank for this. The main explanations you made, the straightforward web site navigation, the friendships you assist to promote – it is all astounding, and it is helping our son and our family reckon that that situation is satisfying, and that’s pretty mandatory. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 04:01
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily wonderful chance to discover important secrets from this website. It is always very superb and also jam-packed with a great time for me and my office mates to search your web site more than three times in 7 days to study the new guidance you have. And lastly, I’m at all times pleased considering the breathtaking solutions you serve. Selected 3 tips in this article are definitely the most beneficial we’ve ever had.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:55
  Permalink

  I am just writing to let you be aware of of the fabulous discovery our girl developed viewing your web site. She noticed many issues, not to mention how it is like to possess an excellent helping style to let the rest effortlessly know certain specialized subject matter. You truly surpassed readers’ desires. I appreciate you for rendering the invaluable, safe, edifying not to mention cool tips on your topic to Tanya.

  Yanıtla
 • 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:49
  Permalink

  I wanted to develop a small note to say thanks to you for these nice techniques you are giving out on this website. My time consuming internet research has at the end of the day been recognized with wonderful information to go over with my relatives. I ‘d declare that many of us readers actually are very lucky to be in a wonderful website with very many wonderful individuals with interesting tricks. I feel truly fortunate to have come across the weblog and look forward to tons of more entertaining times reading here. Thanks a lot again for all the details.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:58
  Permalink

  I’m writing to let you be aware of of the really good discovery my girl enjoyed reading through your site. She figured out a good number of issues, most notably how it is like to have an amazing helping mindset to make folks really easily know a number of problematic things. You actually exceeded readers’ desires. Thanks for displaying these priceless, healthy, informative and also unique tips on that topic to Janet.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 12:57
  Permalink

  I actually wanted to send a simple remark so as to express gratitude to you for all of the unique advice you are showing on this site. My time consuming internet look up has finally been recognized with really good tips to exchange with my co-workers. I ‘d state that that many of us website visitors are rather blessed to live in a good website with many wonderful people with helpful hints. I feel quite grateful to have encountered your entire website page and look forward to many more thrilling times reading here. Thanks once again for everything.

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:20
  Permalink

  My spouse and i have been really cheerful that Jordan could deal with his researching from your precious recommendations he grabbed out of your web pages. It is now and again perplexing just to find yourself releasing thoughts which usually many others could have been trying to sell. We really recognize we’ve got the blog owner to be grateful to for that. The entire explanations you have made, the easy web site menu, the relationships you can make it easier to foster – it’s got many powerful, and it’s aiding our son and our family recognize that the subject matter is amusing, and that is truly indispensable. Many thanks for the whole thing!

  Yanıtla
 • 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:35
  Permalink

  A lot of thanks for your own efforts on this website. Debby enjoys setting aside time for research and it’s really obvious why. We know all about the compelling form you make effective items via this website and as well strongly encourage response from others about this subject matter plus my daughter is in fact starting to learn a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re the one performing a tremendous job.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:42
  Permalink

  I precisely wished to say thanks once again. I’m not certain the things I might have implemented without the entire advice documented by you about that situation. It was a hard situation for me, however , considering a skilled tactic you solved that took me to weep with gladness. I am grateful for this guidance and thus hope you comprehend what a powerful job that you are accomplishing teaching the others via your web page. I am sure you’ve never met all of us.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:47
  Permalink

  Buy Best Legal Steroids
  How To Buy Legal Steroids

  Anabolic Steroids For Sale

  9 Best Legal Anabolic Steroids For Sale
  Shop For The Best Legal Steroids Online

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 17:18
  Permalink

  I want to show my admiration for your kindness supporting those people who have the need for assistance with this important question. Your very own dedication to getting the solution all through had been amazingly functional and has really permitted professionals just like me to realize their objectives. Your personal insightful suggestions entails so much to me and even more to my peers. Regards; from each one of us.

  Yanıtla
 • 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:59
  Permalink

  Needed to send you a tiny note so as to say thank you the moment again with your gorgeous principles you have featured in this article. It was certainly incredibly generous with people like you to present extensively just what many individuals would’ve marketed for an e book in making some money for themselves, notably considering the fact that you might have done it in the event you wanted. Those creative ideas additionally served like the easy way to be certain that someone else have a similar dreams the same as my personal own to know the truth somewhat more pertaining to this problem. I’m sure there are some more enjoyable situations ahead for individuals that look over your blog.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:52
  Permalink

  I simply desired to thank you very much all over again. I do not know what I might have worked on without the entire tactics shown by you concerning such a situation. It previously was a intimidating setting in my circumstances, but understanding this professional mode you managed that forced me to leap with delight. I am just grateful for the assistance as well as believe you are aware of a great job that you’re accomplishing training others via your blog. I am sure you haven’t come across all of us.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 04:05
  Permalink

  Thanks for all of your labor on this site. Debby really likes going through research and it’s obvious why. My spouse and i know all relating to the compelling medium you create both useful and interesting tips on this web site and as well cause participation from others on this area of interest so our favorite girl is understanding a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. Your performing a really good job.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08:07
  Permalink

  Thanks a lot for giving everyone remarkably marvellous chance to read in detail from this blog. It is always so excellent and jam-packed with a good time for me personally and my office friends to visit your blog at least 3 times per week to read through the newest secrets you will have. Of course, I am actually satisfied with all the spectacular thoughts you give. Some 4 areas in this article are basically the most beneficial I have had.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:11
  Permalink

  A lot of thanks for your own effort on this web page. Debby enjoys managing investigation and it’s really easy to see why. We notice all about the dynamic manner you render priceless tips and tricks via the web blog and as well increase contribution from people about this article plus my princess is now learning a lot. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one doing a tremendous job.

  Yanıtla
 • 8 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:51
  Permalink

  I want to get across my love for your kind-heartedness for people that really need guidance on that study. Your special commitment to passing the message all around ended up being extremely productive and have regularly permitted regular people just like me to reach their aims. Your amazing warm and helpful hints and tips means a great deal a person like me and even further to my colleagues. Warm regards; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 9 Temmuz 2018 tarihinde, saat 00:59
  Permalink

  My spouse and i have been now more than happy when Michael could finish up his analysis using the ideas he obtained in your blog. It is now and again perplexing to just find yourself handing out tips and tricks which often others might have been selling. Therefore we discover we have got the website owner to appreciate for that. The type of explanations you have made, the simple website navigation, the relationships you make it possible to create – it’s everything terrific, and it’s facilitating our son and us know that this idea is cool, which is certainly very serious. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 9 Temmuz 2018 tarihinde, saat 04:08
  Permalink

  I want to show some thanks to the writer just for rescuing me from this type of circumstance. Because of browsing throughout the internet and coming across ways which are not pleasant, I was thinking my life was done. Existing without the presence of approaches to the issues you’ve sorted out all through the article content is a crucial case, as well as ones which may have badly damaged my career if I hadn’t noticed your blog post. Your personal mastery and kindness in dealing with a lot of stuff was valuable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. It’s possible to at this time relish my future. Thanks a lot very much for the reliable and result oriented guide. I will not think twice to propose your web site to any individual who should have assistance on this subject.

  Yanıtla
 • 10 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:52
  Permalink

  I not to mention my buddies came studying the great tips from your site and then all of the sudden developed a terrible feeling I had not expressed respect to the blog owner for those techniques. These women had been thrilled to see them and already have clearly been making the most of them. Many thanks for being well kind as well as for deciding upon varieties of incredibly good themes millions of individuals are really wanting to understand about. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

  Yanıtla
 • 15 Temmuz 2018 tarihinde, saat 10:17
  Permalink

  I would like to show some thanks to the writer just for rescuing me from this type of scenario. After checking through the world-wide-web and getting views that were not productive, I believed my life was done. Being alive without the answers to the issues you have fixed through your entire short post is a serious case, and ones which may have badly affected my entire career if I had not discovered your web blog. Your main natural talent and kindness in playing with the whole lot was invaluable. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a stuff like this. It’s possible to at this point look forward to my future. Thanks so much for your professional and effective help. I won’t hesitate to refer the sites to any person who wants and needs assistance about this situation.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir