PISA uzmanı Selçuk Şirin Eğitimdeki Yanlışları Anlattı

Ül­ke gün­de­min­de eği­tim, dai­ma si­ya­se­tin göl­ge­sin­de ka­lı­yor. Po­li­ti­ka­cı­lar, öğ­ren­ci­le­rin ‘na­sıl bir Tür­ki­ye­’ için ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni pek sor­gu­la­mı­yor. Bü­yük laf­lar et­me­ye ge­rek yok. Eği­tim sis­te­mi­mi­zi sık sık de­ğiş­tir­sek de ya­rı­nın li­der kad­ro­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek­te zor­la­nı­yo­ruz. Çün­kü “ve­ri­ye da­ya­lı­” öl­çüm­ler­le ha­re­ket et­mi­yo­ruz. Eğer böy­le yap­say­dık, Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı­’n­da  (PI­SA) 15 yaş gru­bun­da son ya­pı­lan ölç­me­ler­de Türk öğ­ren­ci­ler, fen ders­le­rin­den “sı­fı­r” çek­mez, ma­te­ma­tik­te de yüz­de 1’ler­de kal­maz­dı.

65 ül­ke prog­ram­da

Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) ta­ra­fın­dan 2000’den bu ya­na her 3 yıl­da bir ya­pı­lan PI­SA sı­nav­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin oku­ma be­ce­ri­le­ri, ma­te­ma­tik ve fen alan­la­rın­da­ki okur ya­zar­lı­ğı­nı öl­çü­yor. 2012’de bu prog­ra­ma 34’ü OECD üye­si 65 ül­ke ka­tıl­dı. 2003’ten bu ya­na yer al­dı­ğı­mız ölç­me­ler­de ne ya­zık ki bir “Tür­ki­ye Mu­ci­ze­si­”ni gös­te­re­me­dik. Bu haf­ta­ki söy­le­şi­miz­de ken­di­si de PI­SA öl­çüm­le­riy­le il­gi­li ça­lı­şan New York Üni­ver­si­te­si Ste­in­hardt Kül­tür, Eği­tim ve İn­sa­ni Ge­li­şim Fa­kül­te­si­’n­den Doç. Dr. Sel­çuk Şi­ri­n’­le ko­nu­yu ma­sa­ya ya­tır­dık.

Sis­te­ma­tik re­form

*Sel­çuk Bey, PI­SA so­nuç­la­rı, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin 20-30 yıl ön­ce­ki so­run­la­rı hâ­lâ ya­şa­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Siz­ce sis­tem­de­ki ha­ta­lar ne­ler­dir?

Sis­te­min en te­mel sı­kın­tı nok­ta­sı şu; re­form ya­par­ken ye­ni bir uy­gu­la­ma­yı yön­te­mi, mo­de­li, müf­re­da­tı, sı­na­vı, ne der­se­niz eği­ti­me da­ir her şe­yi gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz ama “sis­te­ma­tik re­for­m” yap­mı­yo­ruz.

Sis­te­ma­tik re­form ne­dir?

Ba­şa­rı­lı uy­gu­la­ma­la­ra bak­tı­ğı­mız­da, ve­ri­ye da­ya­lı re­form de­mek­tir. Ön­ce, sı­kın­tı­la­rı ve­riy­le tes­pit et­me­niz la­zım. On­dan son­ra bu nok­ta­la­rı, sis­te­min ak­sa­yan ta­raf­la­rı ney­se çö­züm­le­ri­ni hem içe­ri­den hem dı­şa­rı­dan ‘ge­niş bir ka­tı­lım­la­’ tar­tış­ma­nız gerek. Ya­ni, “En iyi­si­ni ben bi­li­ri­m” de­mek ye­ri­ne ‘Ben de bil­mi­yo­rum, sen de bil­mi­yor­sun, ha­di bir ara­ya ge­le­li­m’ de­mek la­zım.

Ko­bay ol­ma­sın­lar

*San­ki bun­lar ya­pı­lı­yor ama uy­gu­la­ma­da ba­şa­rı­lı ola­mı­yo­ruz?

Ba­kın, en önem­li şey, bu meş­ve­ret ve gö­rüş­me­den son­ra­ki sü­reç­tir. 4-5 mo­del çı­kar or­ta­ya. Bu mo­del­le­ri alır­sı­nız, pi­lot uy­gu­la­ma­lar­la
et­kin­li­ği­ni ana­liz eder­si­niz, en ba­şa­rı­lı uy­gu­la­ma­yı da bü­tün Tür­ki­ye­’ye ya­yar­sı­nız. Böy­le olun­ca da ço­cuk­la­rı ‘ko­ba­y’ gi­bi kul­lan­ma­mış olur­su­nuz, uy­gu­la­ma­ya ge­çen re­form­lar da­ha ön­ce test edil­miş ve so­nu­cu alın­mış ol­du­ğu için her­han­gi bir risk içer­mez.

*PI­SA­’da alı­nan so­nuç­lar böy­le de­vam eder­se, ge­le­cek­te iş­gü­cü pi­ya­sa­sın­da Tür­ki­ye ge­ri mi ka­la­cak?

Al­dı­ğı­mız sı­nav so­nuç­la­rıy­la na­sıl kal­kı­nıp iş­bir­li­ği ya­pa­ca­ğız? ‘Dün­ya gi­de­rek glo­bal­le­şi­yo­r’ de­ni­yor. Kah­ve ve şe­ker fark­lı ül­ke­ler­den ge­li­yor. Cep te­le­fon­la­rı­nın par­ça­la­rı da öy­le. Ar­tık, ül­ke­ler mil­li eği­tim­le­ri­ni ‘mil­li­’ tu­ta­mı­yor.

Dün­ya­dan ko­pa­rız

*Kü­re­sel­leş­mey­le ar­tık mil­li eği­tim­de­ki ‘mil­li­’ söz­cü­ğü öl­dü mü?

Öl­dü ta­bi­i ki. Çün­kü, eği­ti­mi siz mil­li ve ka­pa­lı tut­tu­ğu­nuz za­man ken­di be­ce­ri­le­ri­ni­zi bu­ra­da tat­min ede­bi­lir­si­niz ama bir ele­man yurt­dı­şı­na gi­dip iş ya­pa­mı­yor­sa siz uzun va­de­de dün­ya­nın glo­bal eko­no­mik sis­te­min­den ko­pu­yor­su­nuz. Do­la­yı­sıy­la glo­bal sis­tem­le mü­ca­de­le et­mek için be­ce­ri­ler ne­ler­dir di­ye bun­lar be­lir­le­ni­yor. Ay­rı­ca ye­tiş­kin­ler­le il­gi­li iş dün­ya­sı­na ka­tı­lım ve öl­çüm­ler alı­nı­yor. PI­AC de­ni­li­yor. Tür­ki­ye bu­ra­ya ka­tıl­mı­yor. Ka­tıl­ma­mız la­zım. Çün­kü PI­SA so­nuç­la­rıy­la PI­AC so­nuç­la­rı ne­re­dey­se bi­re­bir ör­tü­şü­yor.

SIFIR ÇEKMENiN nedeni test sınavları

*Geçenlerde, “Geleceğin Liderliği” konulu bir görüşmeye katıldım. Bu alanda sorunlarımız olacağından söz edildi. Bu kaygılar doğru mu?

O liderler nereden çıkacak? Temel bilgilere sahip, sadece 4 işlemi yapanlarla oturup çok işlemli, çok bilinmeyenli bir denklemi çözerek bir mühendislik harikası yaratılması zor. Fen bilimlerinde Türkiye PISA’da 6’ıncı yani en üst basamakta ölçüldü. Bu yüzde 1 bile değil, o seviyede
doğru çözüp başarılı olanların oranı “sıfır.”

*Böyle çıkmasından neleri sorumlu tutmalıyız?

Sıfır çıkmasının birçok nedeni var. Eğer sınavlar onu ölçmüyorsa en önemli nedeni, ÖSYM’nin ‘çoktan seçmeli’ sınavı, yani test sınavlarıdır. Bununla temel becerileri ölçüyorsunuz. Oysa PISA sınavının yarısı çoktan seçmeli, diğer yarısı ise “boşluk yazmalı” ve kompozisyon geliştirmeli.

Okul öncesi eğitim çok önemli

* Okulön­ce­si eği­tim, ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği için ne ka­dar önem­li?

Tür­ki­ye­’de okul ön­ce­si eği­tim alan ço­cuk­lar­la al­ma­yan ço­cuk­la­rı kı­yas­la­ya­bi­le­cek bir ve­ri ta­ba­nı­mız var. 15 ya­şı­na gel­di­ği za­man ma­te­ma­tik­te, fen­de ve Türk­çe­’de okulön­ce­si alan ço­cuk, al­ma­yan­dan 1,5 yıl ön­de. O 1,5 yıl üni­ver­si­te­ye gi­riş­te bir o ka­dar avan­taj­lı olu­yor. İşe gi­riş­te de öy­le. Şim­di biz tüm ço­cuk­la­ra okulön­ce­si eği­tim ve­re­bil­sey­dik, OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da bi­rin­ci ol­muş­tuk. Oy­sa PI­SA­’da 33 ül­ke için­de son­dan üçün­cü­yüz.

Temel eğitimde Asya mucizesi

*Başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri temel eğitimde başarıyı nasıl sağlıyorlar?

Evet, temel eğitimde gerçekten Asya mucizesi diye bir kavram var. Çünkü dünyada en başarılı sistemler, Asya’da. Mesela, PISA’da Şanghay birinci oldu. Çin içinde bir uygulama yöntemi Şanghay. Orada uygulanıyor, sonra da bütün Çin’e yayılıyor. Singapur ikinci olarak son derece başarılı. Üçüncü olan Güney Kore hem PISA hem de başka sınavlarda mesela Tims’de ilk üçte.

4 kural uyguluyorlar

*Bu ülkelerdeki sistemlerin sırrı nedir?

Üç ülkenin dört temel özelliği var. Birincisi öğretmene değer veriyorlar, bu sosyo-ekonomik anlamda da maaşa tekabül ediyor. İkincisi eğitim politikasında bir tutarlılık var. Eğer bir ülkenin eğitiminde reform yapmak istiyorsanız, “1 liram var hocam” diyorsanız, çok net ve yalın bir yanıtı var: “Okulöncesi eğitime yatıracaksınız.” Dolayısıyla öğretmen kalitesi, politik tutarlılık ve okulöncesi eğitim dedik. Dördüncüsü eğitim politikalarıyla uygulanan sistem arasında bir özdeşlik olmalı. Oysa Türkiye’de uygulama ile sistem birbirleriyle örtüşmüyor. Böyle bir sorumuz var.

Sadece FATiH’le başarı gelmez

*Ba­şa­rı­lı ül­ke­ler, ne­den tek­no­lo­ji­yi kul­lan­mı­yor­lar? Oy­sa biz­de FA­TİH pro­je­si gün­dem­de.

O pro­je­siy­le Fin­lan­di­ya ve­ya Vi­et­na­m’­da ger­çek­le­şen mu­ci­ze­yi ba­şa­ra­maz­sı­nız. İki ül­ke­de de öğ­ren­ci­le­rin ta­ma­mı, “Ben okul­da dur­mak is­ti­yo­rum, oku­la gi­di­yo­ru­m” di­yor. Öğ­ren­mek son de­re­ce eğ­len­ce­li bir ma­ce­ra­dır. İyi bir ro­man okur­ken 3’ün­cü say­fa­ya ka­dar sı­kı­lır­sı­nız ama üçün­cü say­fa­dan son­ra kim­se si­zi tu­ta­maz. Öğ­ret­me­nin gö­re­vi si­ze o ilk 3 say­fa­yı okutmak.

Değişen dünyaya hazır olmalıyız

*Finlandiya, PISA’da nasıl birincilik alıyor?

Bu ülke, bütün PISA çalışmalarında birinciydi hep ama son 3 yılda düşme oldu. Bu ülkenin başarı modelini kopya edenler de var. Mesela Vietnam, adeta ikinci Finlandiya oldu. Bu iki ülke de “öğretmen”e çok değer verdiler. Eğitimde başarı için önce öğretmenlere değer verilmesi gerekiyor. Öğretmenliğin profesyonel bir mesleğe dönüştürülmesi lazım. Bu mesleği devam ettirmek için de kendinizi yenilemeniz lazım sürekli. Eğitimin maksadı, çocuklarımızı, yeni kuşağı geleceğin dünyasına hazırlamaktır. Bunun için de dünyada her şey sürekli değiştiğine göre siz de çocuklarınızı değişen dünyaya göre hazırlamanız lazım.

4+4+4 sisteminde sıkıntı okul öncesinde

* “4+4+4” sis­te­mi için ne­ler dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Bu sis­te­min iyi ta­ra­fı te­mel eği­tim yıl­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı. Bu iyi bir şey. Dün­ya­da te­mel eği­tim 12 yıl, biz­de de öy­le ol­du.

*Sis­tem­de siz­ce en bü­yük sı­kın­tı ne­dir?

En bü­yük sı­kın­tı okulön­ce­si eği­ti­me ağır­lık ve­ril­miş ol­ma­ma­sın­da. Doğ­ru­yu söy­le­mek ge­re­kir­se es­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ni­met Baş dö­ne­min­de okul ön­ce­si eği­tim­de bir re­form baş­la­tıl­dı. 3 yıl­lık bir plan çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye­’yi 3 böl­ge­ye böl­dü­ler çok sis­te­ma­tik bi­çim­de. Her yıl bel­li böl­ge­ler ka­tı­lı­yor­du. Bir atı­lım ya­pıl­dı o za­man, çok gü­zel bir uy­gu­la­may­dı.

Google varken ezbere eğitim hamallık oldu

*Ez­ber eği­tim­le öğ­ren­ci­ler bil­gi­yi ana­liz ede­mi­yor de­ğil mi?

Evet, ar­tık dün­ya­da Go­og­le ile bir­lik­te ve­ri­ye, bil­gi­ye ulaş­mak “ha­mal­lı­k” ol­du. Ya­ni, biz eği­tim­de bil­gi­nin tek­ra­rı­nı öl­çü­yo­ruz, dün­ya ise bil­gi­yi ne­re­de na­sıl kul­la­na­ca­ğı­nı öl­çü­yor. So­run bu. Biz­de­ki ölç­me sis­te­mi, bil­gi­nin tek­ra­rın­dan çı­kıp bil­gi­nin kul­la­nı­mı, eleş­ti­rel dü­şün­ce, ta­hay­yül et­me, sen­tez-ana­liz ye­te­nek­le­ri­ni ödül­len­di­ren bir eği­tim ölç­me ve de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne ih­ti­ya­cı­mız var. Hem acil ola­rak…

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/sistematik-reform-sart-haberi/985410

Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar
Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.
Ahmet Doğan
Follow Me

Ahmet Doğan

Araştırmacı - Yazar Elektrik - Elektronik Mühendisliğinden 2014'te mezun oldu. Aynı alanda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans bölümünü okumaktadır. İnsan Hakları alanında ve Mülteci alanında Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmaktadır.

PISA uzmanı Selçuk Şirin Eğitimdeki Yanlışları Anlattı” için 54 yorum

 • 21 Temmuz 2018 tarihinde, saat 14:16
  Permalink

  I simply wanted to thank you very much yet again. I do not know what I would’ve made to happen without the type of creative concepts contributed by you directly on that field. Entirely was a very traumatic crisis for me personally, but understanding the well-written manner you dealt with that made me to jump with happiness. I’m happier for the information and then expect you recognize what a great job that you’re putting in educating some other people using your blog. Probably you haven’t met any of us.

  Yanıtla
 • 21 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:24
  Permalink

  I actually wanted to make a remark so as to express gratitude to you for some of the nice hints you are posting on this site. My considerable internet look up has at the end of the day been rewarded with excellent content to exchange with my good friends. I ‘d believe that many of us website visitors are rather blessed to live in a good place with so many lovely individuals with very helpful pointers. I feel somewhat grateful to have seen your website page and look forward to really more fun times reading here. Thank you once again for everything.

  Yanıtla
 • 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 07:14
  Permalink

  I wish to show my appreciation for your kindness for people that must have guidance on this one issue. Your real dedication to passing the message all over had become particularly interesting and has consistently empowered associates just like me to attain their desired goals. Your entire interesting help can mean so much to me and even further to my office workers. Many thanks; from all of us.

  Yanıtla
 • 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:17
  Permalink

  My wife and i were absolutely contented when Michael could do his homework from your ideas he had through the web site. It’s not at all simplistic just to happen to be giving freely solutions that some people may have been selling. And now we see we need you to be grateful to for that. The type of explanations you have made, the simple web site menu, the friendships your site assist to foster – it’s got mostly excellent, and it’s leading our son in addition to our family do think the subject matter is excellent, and that’s especially essential. Many thanks for the whole thing!

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:45
  Permalink

  Thank you a lot for providing individuals with a very breathtaking chance to check tips from this site. It’s usually so fantastic and as well , jam-packed with a lot of fun for me personally and my office mates to visit the blog on the least thrice a week to read the latest guidance you will have. And of course, we’re usually fulfilled for the astounding concepts you serve. Certain two areas in this article are honestly the most suitable we have had.

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 14:11
  Permalink

  Thank you so much for giving everyone such a wonderful possiblity to read in detail from this web site. It’s usually very pleasant and as well , jam-packed with a lot of fun for me personally and my office friends to search your website the equivalent of thrice in 7 days to find out the latest issues you will have. Of course, I am just certainly happy concerning the stunning suggestions you serve. Certain 3 points in this post are unquestionably the most suitable we’ve had.

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 20:24
  Permalink

  Thank you for your entire work on this blog. Gloria takes pleasure in setting aside time for investigation and it’s easy to see why. A lot of people know all regarding the powerful ways you create good guides via the blog and even attract response from visitors about this area of interest while our princess is always being taught a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. Your performing a really great job.

  Yanıtla
 • 23 Temmuz 2018 tarihinde, saat 23:24
  Permalink

  I wanted to write a note so as to thank you for some of the amazing tips and tricks you are placing here. My time consuming internet search has now been paid with useful insight to go over with my classmates and friends. I would believe that most of us visitors are very blessed to live in a really good site with very many outstanding professionals with insightful methods. I feel somewhat privileged to have seen the website and look forward to tons of more brilliant times reading here. Thanks a lot again for everything.

  Yanıtla
 • 24 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06:48
  Permalink

  I simply wanted to post a note so as to say thanks to you for all of the magnificent tips you are sharing here. My time consuming internet look up has finally been compensated with reputable information to share with my best friends. I would claim that we readers are truly lucky to live in a superb place with very many outstanding people with great advice. I feel truly fortunate to have discovered your entire web page and look forward to so many more fun moments reading here. Thanks once again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 24 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:32
  Permalink

  My husband and i got contented that Edward managed to deal with his inquiry via the precious recommendations he came across out of the site. It’s not at all simplistic to just choose to be offering thoughts that other people might have been selling. We really figure out we’ve got you to appreciate for this. The entire illustrations you have made, the easy blog navigation, the friendships you aid to engender – it’s got everything astounding, and it is helping our son and our family know that that topic is thrilling, which is exceptionally vital. Many thanks for the whole thing!

  Yanıtla
 • 25 Temmuz 2018 tarihinde, saat 02:32
  Permalink

  My wife and i felt now ecstatic that Chris managed to finish off his inquiry with the ideas he obtained out of the blog. It’s not at all simplistic just to continually be giving away guides which often people may have been trying to sell. And we also take into account we have got the blog owner to be grateful to for this. Those illustrations you’ve made, the straightforward blog menu, the friendships your site aid to instill – it’s mostly exceptional, and it is making our son and our family know that that concept is satisfying, which is certainly especially pressing. Thank you for all!

  Yanıtla
 • 25 Temmuz 2018 tarihinde, saat 11:49
  Permalink

  I wish to point out my passion for your kindness for men who really need help with this important subject matter. Your real commitment to passing the message all-around had been especially insightful and has specifically permitted many people just like me to reach their endeavors. Your own warm and friendly help means so much to me and somewhat more to my mates. Many thanks; from all of us.

  Yanıtla
 • 26 Temmuz 2018 tarihinde, saat 05:09
  Permalink

  I and also my pals were actually examining the excellent items located on the website while immediately I had a horrible feeling I never thanked the site owner for those techniques. Most of the young men happened to be for this reason stimulated to read through them and have in reality been enjoying these things. Many thanks for really being considerably thoughtful and for making a choice on such quality useful guides millions of individuals are really desirous to discover. My very own honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

  Yanıtla
 • 26 Temmuz 2018 tarihinde, saat 18:52
  Permalink

  I enjoy you because of each of your hard work on this web site. Kate take interest in working on internet research and it is simple to grasp why. All of us hear all concerning the compelling medium you deliver both useful and interesting tips and hints by means of the web site and therefore boost contribution from other individuals on the topic plus our girl is undoubtedly discovering a great deal. Take advantage of the rest of the year. You’re the one conducting a remarkable job.

  Yanıtla
 • 26 Temmuz 2018 tarihinde, saat 21:32
  Permalink

  Needed to write you one bit of note just to thank you so much the moment again on the beautiful thoughts you’ve shared on this website. This has been certainly seriously generous of you to supply publicly what numerous people could have offered for an electronic book to help make some dough for themselves, principally given that you could have tried it if you ever desired. Those things additionally worked to be the fantastic way to be aware that other people online have a similar eagerness just like my own to see more with regards to this problem. I’m certain there are lots of more pleasant times in the future for people who read your site.

  Yanıtla
 • 27 Temmuz 2018 tarihinde, saat 03:23
  Permalink

  I would like to show thanks to you for rescuing me from this particular trouble. As a result of looking out through the the web and meeting views which were not powerful, I thought my life was well over. Being alive without the approaches to the problems you have fixed by means of your main posting is a crucial case, and the kind that would have badly affected my career if I had not discovered your blog post. Your primary knowledge and kindness in dealing with every aspect was precious. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks a lot so much for this professional and effective guide. I won’t hesitate to recommend your web blog to any individual who should receive guidelines on this subject.

  Yanıtla
 • 27 Temmuz 2018 tarihinde, saat 14:10
  Permalink

  I precisely needed to thank you very much all over again. I’m not certain what I might have tried in the absence of the type of ideas shared by you on that topic. It truly was the intimidating concern in my opinion, but taking a look at the very specialised fashion you dealt with the issue forced me to cry for delight. I’m happier for this advice and even wish you know what a great job you happen to be carrying out training the rest via your web blog. I’m certain you have never encountered all of us.

  Yanıtla
 • 27 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:31
  Permalink

  I must show my admiration for your generosity giving support to folks that absolutely need guidance on that niche. Your personal commitment to getting the message throughout appears to be incredibly advantageous and have truly made workers just like me to reach their pursuits. Your amazing helpful facts denotes a great deal a person like me and far more to my peers. Best wishes; from all of us.

  Yanıtla
 • 28 Temmuz 2018 tarihinde, saat 05:12
  Permalink

  I actually wanted to type a simple note so as to thank you for all of the marvelous hints you are sharing at this site. My long internet investigation has at the end been rewarded with really good facts and techniques to share with my classmates and friends. I ‘d admit that most of us visitors are unquestionably lucky to dwell in a great site with so many marvellous individuals with interesting opinions. I feel quite happy to have used the web site and look forward to tons of more awesome times reading here. Thanks a lot once more for everything.

  Yanıtla
 • 28 Temmuz 2018 tarihinde, saat 15:45
  Permalink

  I in addition to my friends came looking through the excellent guidelines from your website and instantly I got a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for those tips. My ladies happened to be absolutely passionate to learn them and have now truly been loving them. Many thanks for being considerably thoughtful and then for making a decision on such fine subjects millions of individuals are really desperate to understand about. Our own honest regret for not expressing gratitude to earlier.

  Yanıtla
 • 29 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09:35
  Permalink

  I would like to express my love for your generosity supporting those individuals that should have assistance with this particular subject. Your very own dedication to passing the message up and down became extremely functional and has continually permitted those just like me to reach their targets. Your own interesting information means a lot a person like me and still more to my office colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 30 Temmuz 2018 tarihinde, saat 22:47
  Permalink

  I wish to point out my love for your kind-heartedness giving support to individuals who actually need guidance on this particular area. Your very own commitment to getting the message all over came to be astonishingly productive and have helped workers like me to attain their ambitions. The helpful suggestions denotes much a person like me and further more to my mates. Thank you; from each one of us.

  Yanıtla
 • 31 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19:23
  Permalink

  I simply had to thank you very much once again. I am not sure the things that I might have worked on without the strategies shown by you concerning such subject matter. Certainly was a real alarming crisis for me personally, but discovering the expert avenue you handled it made me to weep over contentment. I’m just happier for this guidance and pray you recognize what an amazing job your are doing educating many others by way of a web site. Most likely you have never come across all of us.

  Yanıtla
 • 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:07
  Permalink

  Thank you a lot for giving everyone an exceptionally wonderful chance to discover important secrets from here. It can be so superb and also jam-packed with fun for me and my office acquaintances to visit the blog a minimum of three times weekly to read through the new issues you have got. And definitely, I am also at all times amazed with the splendid principles you give. Selected two points in this article are undeniably the most impressive we have all had.

  Yanıtla
 • 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:16
  Permalink

  I precisely needed to thank you very much once more. I’m not certain the things I would have handled without the actual pointers contributed by you regarding that situation. Previously it was the alarming concern for me, nevertheless coming across your well-written way you handled that forced me to cry with happiness. I am happier for your support and as well , hope you realize what a powerful job you are doing educating other individuals thru your blog post. I am certain you haven’t got to know any of us.

  Yanıtla
 • 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22:56
  Permalink

  A lot of thanks for all your work on this web page. Ellie delights in carrying out investigation and it’s really simple to grasp why. We all hear all about the powerful ways you give informative tips and tricks via the website and even cause contribution from the others on the point then our princess is truly studying a great deal. Take pleasure in the rest of the year. Your doing a glorious job.

  Yanıtla
 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 00:33
  Permalink

  I want to show appreciation to you for bailing me out of this problem. Right after scouting throughout the online world and getting strategies which are not helpful, I assumed my entire life was done. Existing without the approaches to the problems you’ve solved by means of your good write-up is a critical case, as well as those which might have negatively affected my career if I hadn’t noticed the website. The training and kindness in controlling all the things was precious. I don’t know what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I am able to now look forward to my future. Thanks a lot so much for this professional and results-oriented help. I will not be reluctant to recommend the website to anybody who needs care about this matter.

  Yanıtla
 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 07:45
  Permalink

  Thank you for every one of your hard work on this blog. My mother really loves setting aside time for research and it is easy to see why. Most of us know all relating to the dynamic tactic you present helpful information through the website and as well as increase participation from visitors on that concept while our own princess is without question starting to learn a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re carrying out a useful job.

  Yanıtla
 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 18:10
  Permalink

  I am also commenting to make you be aware of of the beneficial discovery my daughter went through studying yuor web blog. She even learned such a lot of issues, not to mention what it’s like to possess an awesome helping spirit to get folks without difficulty fully understand a variety of complex issues. You truly exceeded readers’ expectations. Thank you for churning out such warm and friendly, dependable, revealing not to mention easy tips about that topic to Mary.

  Yanıtla
 • 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 18:39
  Permalink

  I would like to get across my appreciation for your kindness for all those that require help with this one issue. Your very own dedication to passing the message along came to be wonderfully invaluable and has frequently encouraged professionals like me to get to their ambitions. Your valuable help means a whole lot a person like me and somewhat more to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 4 Ağustos 2018 tarihinde, saat 01:04
  Permalink

  I wish to get across my respect for your kind-heartedness giving support to women who must have help on that study. Your real commitment to getting the solution along appeared to be amazingly invaluable and have regularly permitted somebody much like me to reach their aims. Your interesting advice denotes a great deal to me and much more to my office workers. Regards; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 4 Ağustos 2018 tarihinde, saat 08:36
  Permalink

  I would like to show my respect for your generosity in support of individuals that should have help with the content. Your personal commitment to passing the message all-around appeared to be certainly powerful and has consistently allowed guys and women just like me to achieve their desired goals. Your personal valuable information implies a great deal a person like me and extremely more to my office colleagues. Thanks a lot; from each one of us.

  Yanıtla
 • 4 Ağustos 2018 tarihinde, saat 19:24
  Permalink

  I simply desired to appreciate you once more. I’m not certain what I could possibly have created without the entire pointers shared by you directly on this situation. It had been a real frightful problem in my opinion, but encountering a specialized tactic you handled the issue made me to weep over gladness. I am just grateful for the assistance and in addition hope you are aware of an amazing job that you are providing educating the mediocre ones thru your site. I am sure you haven’t got to know all of us.

  Yanıtla
 • 5 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:28
  Permalink

  I want to show my appreciation to this writer for rescuing me from this scenario. After exploring throughout the the web and meeting things that were not powerful, I figured my life was well over. Being alive without the presence of strategies to the problems you’ve resolved by way of your entire posting is a serious case, and the kind which may have in a negative way affected my entire career if I hadn’t noticed the blog. Your own ability and kindness in maneuvering a lot of things was crucial. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I am able to now relish my future. Thanks for your time so much for your high quality and result oriented help. I will not think twice to endorse your blog post to any individual who desires counselling on this problem.

  Yanıtla
 • 5 Ağustos 2018 tarihinde, saat 11:47
  Permalink

  I happen to be commenting to let you know what a impressive encounter my cousin’s daughter experienced going through your site. She discovered a lot of issues, which included how it is like to possess a marvelous coaching style to get the others with ease gain knowledge of several tricky matters. You undoubtedly exceeded people’s expected results. Thanks for showing such useful, healthy, explanatory not to mention unique tips about the topic to Mary.

  Yanıtla
 • 5 Ağustos 2018 tarihinde, saat 20:35
  Permalink

  Thank you for your own work on this web page. My mother takes pleasure in getting into investigation and it’s really easy to see why. We learn all of the lively ways you create helpful tactics via your web site and boost participation from other individuals on this content so my simple princess has always been learning a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always conducting a tremendous job.

  Yanıtla
 • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:22
  Permalink

  Thank you a lot for providing individuals with such a marvellous opportunity to read critical reviews from here. It really is so pleasurable and as well , stuffed with a great time for me and my office friends to search your site really 3 times in 7 days to read the latest stuff you will have. And definitely, I’m so at all times fulfilled for the extraordinary secrets you serve. Selected 1 ideas on this page are completely the very best we have ever had.

  Yanıtla
 • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 10:53
  Permalink

  I want to show thanks to the writer just for bailing me out of such a issue. Because of looking out throughout the world wide web and getting ideas that were not beneficial, I figured my entire life was well over. Existing without the approaches to the problems you’ve resolved by way of your good short article is a serious case, and the kind which may have in a negative way damaged my career if I hadn’t noticed the website. Your good know-how and kindness in playing with the whole thing was very useful. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a step like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for your specialized and results-oriented help. I will not be reluctant to suggest your blog to anyone who requires support on this matter.

  Yanıtla
 • 6 Ağustos 2018 tarihinde, saat 20:31
  Permalink

  I have to get across my passion for your kind-heartedness giving support to those people that require help with this particular topic. Your special commitment to passing the message around had been unbelievably functional and has regularly allowed men and women much like me to reach their objectives. This useful advice can mean so much to me and further more to my fellow workers. Thank you; from everyone of us.

  Yanıtla
 • 7 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:22
  Permalink

  I am only writing to let you know of the incredible discovery our daughter found viewing your web site. She learned too many things, most notably what it’s like to possess an excellent giving mood to have other individuals completely have an understanding of specific tricky issues. You actually exceeded my desires. Many thanks for displaying those priceless, safe, edifying and even easy guidance on your topic to Emily.

  Yanıtla
 • 7 Ağustos 2018 tarihinde, saat 10:04
  Permalink

  I wanted to write down a brief remark in order to say thanks to you for the remarkable guides you are writing here. My time intensive internet lookup has finally been compensated with incredibly good know-how to go over with my colleagues. I ‘d express that most of us visitors are unquestionably endowed to be in a great place with so many special individuals with useful tips and hints. I feel truly privileged to have discovered the webpages and look forward to really more excellent moments reading here. Thanks again for all the details.

  Yanıtla
 • 7 Ağustos 2018 tarihinde, saat 19:26
  Permalink

  I definitely wanted to make a quick comment in order to express gratitude to you for some of the precious tips and hints you are giving out at this site. My particularly long internet search has at the end of the day been rewarded with wonderful know-how to talk about with my classmates and friends. I would express that many of us website visitors actually are extremely endowed to live in a perfect network with many awesome professionals with very helpful strategies. I feel quite privileged to have discovered your entire site and look forward to some more excellent moments reading here. Thanks a lot again for everything.

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 04:21
  Permalink

  I truly wanted to make a quick word to appreciate you for all the superb ways you are sharing on this site. My considerable internet investigation has now been compensated with awesome concept to write about with my classmates and friends. I would express that many of us website visitors actually are very endowed to live in a fine website with many awesome professionals with helpful solutions. I feel somewhat fortunate to have encountered your web page and look forward to really more entertaining moments reading here. Thank you once more for all the details.

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 13:39
  Permalink

  I happen to be writing to let you be aware of what a perfect experience my wife’s daughter undergone viewing your web page. She even learned too many issues, including what it is like to possess a marvelous coaching spirit to make folks completely know certain complicated topics. You undoubtedly did more than our expectations. Thanks for providing the precious, trustworthy, educational and as well as fun thoughts on your topic to Gloria.

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 13:49
  Permalink

  My spouse and i ended up being quite fulfilled Peter managed to do his basic research by way of the precious recommendations he acquired using your site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving away tips and tricks the others may have been trying to sell. We really remember we have the website owner to thank for this. The type of illustrations you have made, the straightforward website navigation, the relationships you can help to instill – it is many impressive, and it’s aiding our son and our family know that the article is interesting, which is pretty fundamental. Many thanks for everything!

  Yanıtla
 • 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22:28
  Permalink

  I am glad for writing to let you be aware of what a magnificent encounter my wife’s princess undergone studying your web page. She noticed plenty of things, most notably what it is like to possess an incredible giving mood to get many people without problems know specific multifaceted topics. You really did more than readers’ expectations. I appreciate you for providing the important, safe, edifying and also cool thoughts on that topic to Mary.

  Yanıtla
 • 9 Ağustos 2018 tarihinde, saat 05:22
  Permalink

  I simply wanted to send a small comment to appreciate you for the fabulous strategies you are sharing on this site. My time consuming internet investigation has at the end of the day been paid with good tips to go over with my family and friends. I ‘d assume that most of us readers are unquestionably fortunate to live in a fine place with many marvellous people with good tips and hints. I feel very much happy to have encountered your website and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

  Yanıtla
 • 9 Ağustos 2018 tarihinde, saat 14:21
  Permalink

  Thanks so much for giving everyone an extremely pleasant opportunity to read articles and blog posts from this site. It can be so sweet plus packed with a great time for me personally and my office friends to search your site nearly thrice per week to read the fresh guidance you have. Of course, I’m also usually pleased for the gorgeous hints you give. Selected 2 ideas in this post are absolutely the most suitable we have all had.

  Yanıtla
 • 9 Ağustos 2018 tarihinde, saat 23:01
  Permalink

  I together with my pals came reading the nice information and facts on your site then immediately came up with a horrible feeling I had not thanked the blog owner for those tips. These ladies were definitely as a consequence excited to learn them and have now extremely been enjoying them. Many thanks for really being well kind and for utilizing varieties of fantastic resources most people are really eager to understand about. My personal honest regret for not saying thanks to sooner.

  Yanıtla
 • 10 Ağustos 2018 tarihinde, saat 06:42
  Permalink

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily splendid opportunity to discover important secrets from this website. It is often so pleasant and as well , full of a good time for me personally and my office colleagues to visit your blog nearly three times weekly to learn the latest stuff you have got. Not to mention, I’m usually motivated with the special creative ideas you serve. Certain 2 tips in this posting are easily the most efficient I have ever had.

  Yanıtla
 • 12 Ağustos 2018 tarihinde, saat 21:01
  Permalink

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you change into experience, would you thoughts updating your blog with more details? It’s extremely helpful for me. Huge thumb up for this weblog submit!

  Yanıtla
 • 13 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09:19
  Permalink

  I intended to compose you the little observation to be able to say thanks a lot again for the lovely tricks you have shared on this website. This has been quite surprisingly open-handed with you to allow without restraint exactly what some people would’ve marketed as an e book to end up making some cash for themselves, chiefly given that you might well have done it if you ever desired. The creative ideas also served as the good way to recognize that many people have similar zeal just like my personal own to realize way more with respect to this condition. I’m sure there are a lot more enjoyable instances ahead for many who looked over your blog post.

  Yanıtla
 • 13 Ağustos 2018 tarihinde, saat 10:32
  Permalink

  I am typically to running a blog and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and preserve checking for brand spanking new information.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir